Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lantshintshwa Yini?

IBhayibhili Lantshintshwa Yini?

 Hatshi, ngoba ukuqathanisa imibhalo yakudala lalokho okuseBhayibhilini kuveza ukuthi akulalutho olwantshintshwayo lanxa lalikotshwa kanenginengi.

Lokhu kutsho ukuthi amaphutha ayengenziwa yini ekukopeni?

 Ayesenziwa sibili ngoba emibhalweni yakudala esitholakele kulokutshiyana okuveza ukuthi ayesiba khona amaphutha ekukopeni. Kodwa amaphutha amanengi ayemancane kakhulu okokuthi ayengawuntshintshi umqondo. Loba kunjalo zikhona izinto ezazintshintshwa ngabomo ukuze zihambelane lemfundiso ezithile futhi zaziwuntshintsha umqondo. Ake sixoxe ngezibonelo ezimbili:

  1.   Ku-1 Johane 5:7 amanye amaBhayibhili akudala athi: “ezulwini, uBaba, uLizwi kanye loMoya Ongcwele: bobathathu laba bamunye.” Kodwa ukuhlola imibhalo yakudala ethembekileyo kutshengisa ukuthi amazwi la ayengekho emibhalweni yakuqala, angezelelwa ngemva kwesikhathi esithile. a Yikho amanye amaBhayibhili akhona lamuhla awazange awafake amazwi la.

  2.   Ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezinengi kakhulu emibhalweni yeBhayibhili yasendulo. Kodwa abahumutshi abanengi bamaBhayibhili sebelikhiphile bafaka elithi “Nkosi” lelithi “Nkulunkulu” esikhundleni salo.

Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi akusoze kuphinde kutholakale amanye amaphutha amanengi?

 Sekutholakale imibhalo emidala eminengi okokuthi sekulula kakhulu ukunanzelela amaphutha. b Ukuqathaniswa kwemibhalo le kutshengise njani ukuthi okuseBhayibhilini kuliqiniso?

  •   Enye ingcitshi ehlola iBhayibhili okuthiwa nguWilliam H. Green yakhuluma ngeMibhalo yesiHebheru (abantu abayithi “liThestamente Elidala”), yathi: “Singatsho siphinde ukuthi akula omunye umsebenzi wasendulo owenziwe kuhle kangaka.”

  •   Enye njalo ingcitshi ehlola iBhayibhili okuthiwa nguF. F. Bruce yabhala mayelana leMibhalo yamaKhristu yesiGrikhi loba “iThestamente Elitsha” yathi: “Ubufakazi bemibhalo yeThestamente elitsha bunengi kakhulu ukwedlula obabalobi abanengi basendulo futhi abantu bayabukholwa lobobufakazi obulutshwane obuphathelane lalabo balobi.”

  •   Esinye isikhwicamfundo okuthiwa nguFrederic Kenyon esihlola imibhalo yeBhayibhili yakudala sathi umuntu “angatsho ngesibindi futhi engathikazi ukuthi iBhayibhili alithweleyo liLizwi likaNkulunkulu eseladlula kuzizukulwane lezizukulwane lingazange lintshintshwe umqondo.”

Yiziphi ezinye izizatho ezenza sithi okuseBhayibhilini akuzange kuntshintshwe?

  •   AmaJuda kanye lamaKhristu ayekopa imibhalo ayebhala lamaphutha amakhulu ayesenziwa ngabantu bakaNkulunkulu. c (AmaNani 20:12; 2 USamuyeli 11:2-4; KwabaseGalathiya 2:11-14) Babezikopa lezahluko ezikhuluma ngokungalaleli kwesizwe samaJuda lezinye ezikhuluma ngezimfundiso zabantu ezasezikhona ngalesosikhathi. (UHoseya 4:2; UMalaki 2:8, 9; UMathewu 23:8, 9; 1 UJohane 5:21) Ngokukopa izinto zonke lezi abalobi laba batshengisa ukuthi bathembekile lokuthi bayaliqakathekisa iLizwi likaNkulunkulu elingcwele.

  •   UNkulunkulu nguye owaphefumulela abalobi beBhayibhili, yikho kulengqondo ukuthi sithi wayesiba leqiniso lokuthi okukulo akuntshintshwa loba sekutheni. d (U-Isaya 40:8; 1 UPhetro 1:24, 25) Wayengafuni ukuthi lincede abantu basendulo kuphela kodwa wayefuna lincede lathi lamuhla. (1 KwabaseKhorinte 10:11) IBhayibhili lithi: “Konke okwalotshwa kudala kwalotshelwa ukusifundisa, ukuze kuthi ngokubekezela langokukhuthazwa yimibhalo sibe lethemba.”​—KwabaseRoma 15:4.

  •   UJesu labalandeli bakhe babejayele ukucupha amazwi atholakala eMibhalweni yesiHebheru futhi babengathandabuzi ukuthi leyomibhalo yayikhuluma okuyikho okwakuvele kukhona.​—ULukha 4:16-21; ImiSebenzi 17:1-3.

a Amazwi la kawatholakali kuzincwadimgoqwa ezilandelayo: iCodex Sinaiticus, iCodex Alexandrinus, iVatican Manuscript 1209, iLatin Vulgate yokuqala, iPhiloxenian-Harclean Syriac Version kumbe iSyriac Peshitta.

b Ngokwesibonelo, kutholakale imibhalo yakudala yesiGrikhi (abantu abayithi liThestamente Elitsha) edlula 5 000.

c IBhayibhili alikutsho ukuthi abantu bakaNkulunkulu babengaphambanisi. Lithi: “Kakho ongoniyo.”​—1 AmaKhosi 8:46.

d IBhayibhili liveza ukuthi uNkulunkulu wayengatsheli abalobi beBhayibhili konke okwakumele bakubhale kodwa wayeqondisa imicabango yabo.​—2 KuThimothi 3:16, 17; 2 UPhetro 1:21.