Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lingakunceda Yini Ukuthi Usebenzise Kuhle Imali?

IBhayibhili Lingakunceda Yini Ukuthi Usebenzise Kuhle Imali?

Impendulo yeBhayibhili

Ye lingakunceda. Kulezimiso ezine eziseBhayibhilini ezingakusiza ukuthi wenelise ukusebenzisa kuhle imali:

  1. Hlela ukuthi uzayisebenzisa njani imali yakho. “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo njengoba nje amawala eletha ubuyanga.” (IZaga 21:5) Ungagijimeli ukuthenga loba yini oyibonayo ngenxa yokuthi kayiduli mhlalokho. Hlela indlela ozasebenzisa ngayo imali yakho​—wenze ibhajethi futhi uyilandele.

  2. Balekela izikwelede ezingadingakaliyo. “Owebolekayo uyisichaka salowo omebolekayo.” (IZaga 22:7) Nxa ulesikwelede futhi ungasenelisi ukusibhadala zama ukukhulumisana lalowo owakubolekayo ukuze livumelane ukuthi suzayibhadala njani. Khuluma laye ngomusa. Yenza njengomuntu okukhulunywa ngaye kuZaga 6:1-5 othi: “Hamba ufike uzehlise; mncengancenge umakhelwane wakho! Ungawavumeli ubuthongo amehlo akho, ungavumeli ukuwozela enkopheni zakho.” Nxa engasamukeli isicelo sakho, qhubeka umncenga aze avume.

  3. Ungayithandi kakhulu imali. “Umuntu oncitshanayo utshisekela ukunotha kodwa kaboni ukuthi unyenyelwa yibuyanga.” (IZaga 28:22) Ubuhwaba lokuncitshana ngeke kukulethele ubuyanga kuphela kodwa kuzakuncitsha lesikhathi sokwenza izinto eziphathelane lokukhonza.

  4. Suthiseka ngolakho. “Ngakho nxa silokudla lokokugqoka sizasuthiseka ngezinto lezo.” (1 KuThimothi 6:8) Ukuba lemali ngeke kusenze sithokoze kumbe sisuthiseke. Abanye abantu abathokozayo kabalamali enengi. Okwenza bathokoze yikuthi balothando ezimulini zabo, balabangane ababathandayo futhi balobuhlobo obuhle loNkulunkulu.​—IZaga 15:17; 1 UPhetro 5:6, 7.