Yeqa uye kokuphakathi

Ayengobani AmaNefilimi?

Ayengobani AmaNefilimi?

Impendulo YeBhayibhili

AmaNefilimi kwakungabantu abakhulu kakhulu, ababelemizimba engajayelekanga. Babengabantwana bezingilosi ezimbi ezabuya emhlabeni ngesikhathi sikaNowa. *

IBhayibhili lithi “amadodana kaNkulunkulu abona ukuthi amadodakazi abantu ayemahle.” (UGenesisi 6:2) “Amadodana kaNkulunkulu” zingilosi ezamhlamukelayo ‘zadela ikhaya lazo’ ezulwini. Zafika emhlabeni zaba lemizimba yabantu zasezizikhethela amadodakazi ‘ezazifuna ukuwathatha.’​—UJuda 6; UGenesisi 6:2.

Abantwana abazalwa zingilosi lezi lamadodakazi abantu babengajayelekanga. (UGenesisi 6:4) AmaNefilimi kwakungamadoda alamandla futhi ayesesabisa njalo agcwalisa umhlaba wonke ngodlakela. (UGenesisi 6:13) IBhayibhili lithi “ayengamaqhawe ekadeni, amadoda endumela.” (UGenesisi 6:4) Amadoda la abangela ukuthi abanye abantu babelodlakela.​—UGenesisi 6:5; AmaNani 13:33. *

Imibono engaqondanga mayelana lamaNefilimi

Okungaqondanga: AmaNefilimi alokhu ekhona emhlabeni.

Okuqondileyo: UJehova wabhubhisa bonke abantu ababi ngoZamcolo. AmaNefilimi lawo abhujiswa kanye lalabo bantu ababi. Kodwa uJehova watshengisa uNowa lemuli yakhe umusa futhi yibo abasindayo ngalesosikhathi.​—UGenesisi 6:9; 7:12, 13, 23; 2 UPhetro 2:5.

Okungaqondanga: Oyise bamaNefilimi babe ngabantu.

Okuqondileyo: IBhayibhili lithi oyise bamaNefilimi “ngamadodana kaNkulunkulu.” (UGenesisi 6:2) Liphinda lisebenzise amazwi afananayo nxa likhuluma ngezingilosi. (UJobe 1:6; 2:1; 38:7) Izingilosi zazilamandla okuntshintsha imizimba yazo ibe ngeyabantu. (UGenesisi 19:1-5; UJoshuwa 5:13-15) Umphostoli uPhetro wakhuluma ‘ngemimoya eyayisentolongweni yona engalalelanga kudala lapho uNkulunkulu walinda ngokubekezela ezinsukwini zikaNowa.’ (1 UPhetro 3:19, 20) Likhuluma ngesenzakalo esifananayo, iBhayibhili lithi ezinye izingilosi ‘azigcinanga izikhundla zazo kodwa zadela ikhaya lazo.’​—UJuda 6.

Okungaqondanga: AmaNefilimi kwakuzingilosi ezawa zivela ezulwini.

Okuqondileyo: Amanye amavesi akuGenesisi 6 asinceda sibone ukuthi amaNefilimi kwakungasizingilosi kodwa kwakungabantwana bezingilosi ezalala lamadodakazi abantu. Ngemva kokuba izingilosi lezi ezimbi zizithathele ‘amadodakazi eziwafunayo,’ uJehova wathi wayezabhubhisa abantu ababi ngemva kweminyaka engu-120. (UGenesisi 6:1-3) Indaba leyo iqhubeka isithi “ngalezozinsuku” izingilosi ezantshintsha imizimba ‘zazala abantwana lamadodakazi abantu. Abantwana labo “kwakungamaqhawe ekadeni, amadoda endumela” ayebizwa ngokuthi ngamaNefilimi.​—UGenesisi 6:4.

^ indima 1 Ibala lesiHebheru elihunyutshwe ngokuthi “Nefilimi” litsho ukuthi “Abawisi.” Ibhuku okuthiwa yi-Wilson’s Old Testament Word Studies lithi abantu laba “babelodlakela futhi behlukuluza abanye, bebangela ukuthi bawe.”

^ indima 3 Inhloli ezingama-Israyeli okukhulunywa ngazo ku-AmaNani 13:33 zabona abantu ezabakhumbuza amaNefilimi lanxa kwasekuyiminyaka afa.​—UGenesisi 7:21-23.