Yeqa uye kokuphakathi

UNkulunkulu Ulamabizo Amangaki?

UNkulunkulu Ulamabizo Amangaki?

Impendulo yeBhayibhili

 UNkulunkulu ulebizo elilodwa eliqondane laye. NgesiHebheru libhalwa kanje, יהוה njalo ngesiNdebele lihunyutshwa ngokuthi “Jehova.” a UNkulunkulu wasebenzisa umphrofethi wakhe u-Isaya ukuthi athi: “Mina nginguJehova, lelo yilo ibizo lami!” (U-Isaya 42:8) Ibizo leli litholakala izikhathi ezingaba ngu-7 000 eMibhalweni yeBhayibhili yasendulo njalo litholakala kanengi ukwedlula amabizo akhe okuhlonipha kumbe loba yiliphi nje ibizo eliseBhayibhilini. b

UJehova ulamanye amabizo yini?

 Lanxa iBhayibhili liveza ukuthi uNkulunkulu ulebizo elilodwa, liyawasebenzisa lamanye amabizo okuhlonipha amanengi njalo limchasisa ngendlela ezitshiyeneyo. Amabizo okuhlonipha alandelayo kanye lezinye indlela zokumchasisa kusitshengisa ukuthi uNkulunkulu unjani.

Ibizo Lokuhlonipha

Lapho Elitholakala Khona

Ingcazelo Yebizo Lelo

U-Allah

(Alikho eBhayibhilini)

Ibizo elithi “Allah” ngelolimi lwesi-Arabic njalo libizo lokuhlonipha elitsho ukuthi “Nkulunkulu.” EmaBhayibhilini esi-Arabic lawezinye indimi kusetshenziswa ibizo elithi “Allah” nxa kuhunyutshwa elithi “Nkulunkulu.”

USomandla

UGenesisi 17:1

Ulamandla amakhulu kakhulu. Umutsho wesiHebheru othi ʼEl Shad·daiʹ, ohunyutshwa ngokuthi “uNkulunkulu uSomandla” utholakala kasikhombisa eBhayibhilini.

U-Alfa lo-Omega

ISambulo 1:8; 21:6; 22:13

‘Owokuqala lowokucina,’ kumbe “isiqalo lesiphetho.” Lokhu kutsho ukuthi kwakungela omunye uNkulunkulu uSomandla uJehova engakabi khona njalo akusoze kuphinde kube lomunye. (U-Isaya 43:10) U-Alfa luhlamvu lokuqala ku-alfabhethi yesiGrikhi, u-omega ngolokucina.

USimakade

UDanyeli 7:9, 13, 22

Kalasiqalo; wayevele ekhona kudaladala kungakabi lomunye umuntu kumbe olunye ulutho.—IHubo 90:2.

UMdali

U-Isaya 40:28

Nguye owadala zonke izinto.

UBaba

UMathewu 6:9

Nguye osinika ukuphila.

UNkulunkulu

UGenesisi 1:1

Lowo okumele akhonzwe; Lowo olamandla. Ibala lesiHebheru elithi ʼElo·himʹ lisebunengini njalo litshengisa ubukhulu bukaJehova, ukuhlonipheka kwakhe kanye lobuhle bakhe.

UNkulunkulu Wabonkulunkulu

UDutheronomi 10:17, NWT

UNkulunkulu omkhulu ongafanani ‘lezithombe’ ezikhonzwa ngabanye abantu.—U-Isaya 2:8.

UMfundisi Omkhulu

U-Isaya 30:20, 21, NWT

Nguye osifundisa izinto ezisincedayo asinike lemilayo esincedayo.—U-Isaya 48:17, 18.

UMenzi

IHubo 149:2

Nguye owadala zonke izinto.—ISambulo 4: 11.

UNkulunkulu Othokozayo

1 KuThimothi 1:11

Uhlala ethokoza.—IHubo 104:31.

Owuzwayo Umthandazo

IHubo 65:2

Ulalela umthandazo womuntu ngamunye olokholo.

UNginguye Enginguye

U-Eksodusi 3:14

Uba yiloba yini akhetha ukuba yiyo ukuze agcwalise lokho akuhlosileyo. Umutsho lo uhunyutshwe langokuthi “Ngizakuba Yiloba Yini Engiyithandayo” kumbe “Ngizakuba Yilokho Engikhetha Ukuba Yikho.” (The Emphasised Bible, by J. B. Rotherham; New World Translation) Lokhu kusinceda sizwisise okutshiwo libizo elithi Jehova elichasiswe ku-Eksodusi 3:15.

Ubukhwele

U-Eksodusi 34:14

Kafuni kukhonzwe abanye onkulunkulu. Umutsho lo uhunyutshwe langokuthi “kafuni kuncintisana labanye onkulunkulu” kumbe “ufuna abantu bakhonze yena yedwa.”—God’s Word Bible; New World Translation.

INkosi Yaphakade

ISambulo 15:3

Ubukhosi bakhe abulasiqalo kumbe isiphetho.

INkosi

IHubo 135:5, NWT

Umnikazi; NgesiHebheru ʼA·dhohnʹ kumbe ʼAdho·nimʹ.

INkosi Yamabandla

U-Isaya 1:9, The Holy Bible in Ndebele; KwabaseRoma 9:29, The Holy Bible in Ndebele

Umlawuli wamaxuku ezingilosi. Lingahunyutshwa langokuthi “uJehova wamabutho” kumbe “iNkosi yamabutho [asezulwini].”—KwabaseRoma 9:29, New World Translation; NET Bible, amabala angaphansi.

OPhezukonke

IHubo 47:2

Ulesikhundla esiphezulu kakhulu.

Lowo Ongcwele

IZaga 9:10

Ungcwele ukwedlula loba ngubani, okutsho ukuthi uhlanzekile njalo umsulwa.

UMbumbi

U-Isaya 64:8

Ulamandla phezu kwabo bonke abantu lezizwe njengoba nje lombumbi elamandla phezu kobumba.—KwabaseRoma 9:20, 21.

UMhlengi

U-Isaya 41:14

Uhlenga abantu esonweni lasekufeni esebenzisa inhlawulo kaJesu Khristu.—UJohane 3:16.

IDwala

IHubo 18:2, 46

Singacatsha kuye ngoba nguye olamandla okusisindisa.

UMsindisi

U-Isaya 45:21

Usikhulula engozini kumbe ekubhujisweni.

UMalusi

IHubo 23:1

Ulendaba lalabo abamkhonzayo.

INkosi ENkulu

UGenesisi 15:2, NWT

Ulesikhundla esiphakemeyo; NgesiHebheru ʼAdho·naiʹ.

OPhakemeyo

UDanyeli 7:18, 27, NWT

Uphezu kwawo wonke amakhosi.

Amabizo ezindawo atholakala eMibhalweni yesiHebheru

 Amanye amabizo ezindawo eziqanjwa eBhayibhilini alebizo likaNkulunkulu kodwa lokhu akutsho ukuthi ngamabizo akhe.

Ibizo Lendawo

Lapho Elitholakala Khona

Ingcazelo Yebizo Lelo

UJehova-jire

UGenesisi 22:13, 14, NWT

“UJehova Uzanakekela.”

UJehova-nisi

U-Eksodusi 17:15, NWT

“UJehova Uluphawu Lwami.” Abantu bangagijimela kuye nxa befuna ukuvikelwa lokuncediswa.—U-Eksodusi 17:13-16.

UJehova-shalom

ABahluleli 6:23, 24, NWT

“UJehova Uyikuthula.”

UJehova-shamma

UHezekheli 48:35, NWT

“UJehova Ukhona.”

Kungani kumele silazi futhi silisebenzise ibizo likaNkulunkulu?

  •   UNkulunkulu uyaliqakathekisa ibizo lakhe elithi Jehova ngoba wenza ukuthi libhalwe eBhayibhilini okwezikhathi eziyizinkulungwane.—UMalaki 1:11.

  •   INdodana kaNkulunkulu uJesu layo yagcizelela ukuthi ibizo likaNkulunkulu liqakathekile. Ngokwesibonelo wathandaza kuJehova wathi: “Kalingcweliswe ibizo lakho.”—UMathewu 6:9; UJohane 17:6.

  •   Ukuze umuntu abe ngumngane kaNkulunkulu kumele abelazi ibizo lakhe elithi Jehova futhi alisebenzise. (IHubo 9:10; UMalaki 3:16) Labo abangabangane bakaJehova bathenjiswa lokhu: ‘Ngokuba uyangithanda, ngizamkhulula; ngizamvikela, ngokuba uyalinaka [uyalazi, NWT] ibizo lami.’—IHubo 91:14.

  •   IBhayibhili lithi: ‘Bakhona ababizwa ngokuthi ngonkulunkulu, kungaba sezulwini kumbe emhlabeni, njengoba kuvele “kulabonkulunkulu” abanengi “lamakhosi” amanengi.’ (1 KwabaseKhorinte 8:5, 6) Kodwa lenza kucace ukuthi ibizo likaNkulunkulu weqiniso nguJehova.—IHubo 83:18.

a Ezinye izikhwicamfundo ezingamaHebheru zithi ibizo likaNkulunkulu kumele lihunyutshwe ngokuthi “Yahweh.”

b Ibizo likaNkulunkulu elifitshanisiweyo elithi “Jah” litholakala okwezikhathi ezingaba ngu-50 eBhayibhilini njalo litholakala lalapho okusetshenziswe khona ibala elithi “Hallelujah” kumbe elithi “Alleluia,” okutsho ukuthi “Dumisani uJah.”—ISambulo 19:1, American Standard Version; King James Version.