Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Laphrofetha Yini Ngalokho Okwenziwa Ngabantu Kulezinsuku?

IBhayibhili Laphrofetha Yini Ngalokho Okwenziwa Ngabantu Kulezinsuku?

Impendulo yeBhayibhili

 Ye, iBhayibhili lalitshilo ukuthi abantu abanengi babezatshintsha babe babi kakhulu ngalesisikhathi esikuso. Latshengisa ukuthi utshintsho lolu lwaluzabangela ukuthi benze izinto ezimbi kakhulu futhi batshiye imikhuba emihle ababelayo. a (2 KuThimothi 3:1-5) Kodwa iBhayibhili laphinda laphrofetha ukuthi bakhona ababengasoze bavume ukulandela imikhuba emibi eyenzakalayo. Abantu abanjalo kabaphonguthatheka ngemikhuba engalunganga kodwa balalela uNkulunkulu njalo benze imicabango lezenzo zabo kuhambisane lentando yakhe.—U-Isaya 2:2, 3.

Okusesihlokweni lesi

 IBhayibhili lathini ngezenzo lemicabango yabantu esibabonayo kulezinsuku?

 IBhayibhili lachaza ubuntu obubi kanye lezenzo ezimbi ezitshiyeneyo ezazizakuba yinsakavukela. Konke lokhu kubangelwa yikungabi lendaba labanye abantu. Lathi abantu bazakuba ‘ngabangazikhuziyo,’ “ngabazithandayo,” “labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu.”—2 KuThimothi 3:2-4.

 Isiphrofetho lesi siyagcwaliseka sibili ngoba abantu lamuhla bazicabanga bona bodwa, baqakathekisa lokho okufunwa yibo, lokusuthisa ezabo izifiso kanye lokuthokozisa bona kuphela. Imikhuba le engalunganga isigcwele okokuthi sekuze kulamaqembu abantu abizwa ngamabizo atshengisa ukuthi abalandaba lomunye umuntu. Abantu abanengi bazithanda baze behluleke ‘ukuthanda okuhle,’ abenelisi ukuba lobuntu obuhle. ‘Ukungabongi’ kwenza bangakuqakathekisi lokho abalakho kumbe lokho abakwenzelwa ngabanye.—2 KuThimothi 3:2, 3.

 Ukungabi lendaba labanye yikho okuyimpande yezinye izimpawu ezimbi ezaqanjwa liBhayibhili ukuthi zizakuba khona kulezinsuku zokucina:

  •  Izihwaba. ‘Abantu abathanda imali’ sibabona nsukuzonke, bazitshela ukuthi ukuba ngomali iyavuza yikho ukuphumelela empilweni.—2 KuThimothi 3:2.

  •  Abazikhukhumezayo. Abantu abanengi ‘bayazigqaja, bayaziphakamisa’ njalo ‘bayazikhukhumeza.’ (2 KuThimothi 3:2, 4) Abantu abanjalo bayabukisa ngezinto abenelisa ukuzenza leziphiwo zabo kanye lenotho yabo baze basenge lezimithiyo.

  •  Abanyundeli. Abantu ‘abathukayo’ kanye “labanyundeli” bagcwele indawo yonke. (2 KuThimothi 3:2, 3) Amabala la angatsho abantu abathuka abanye, abathuka uNkulunkulu loba abaqamba amanga ngabo.

  •  Abalenkani. Abantu abanengi ‘abathembekanga,’ ‘abafuni isivumelwano,’ ‘bangabathengisi’ njalo ‘balenkani.’ (2 KuThimothi 3:2-4) Batshengisa ubuntu lobu obubi ngokwala ukulalela imibono yabanye, ngokungafuni ukuvumelana labanye loba ngokungagcini izivumelwano abayabe bezenzile.

  •  Abalodlakela. Abantu abanengi kulezinsuku ‘balolaka,’ abaphuzi ukuzonda. Lokhu kubangela ukuthi bacine besenzela abanye ulunya loba besilwa labo.—2 KuThimothi 3:3.

  •  Abangelamthetho. UJesu waphrofetha ukuthi ngezinsuku zokucina kuzakuba ‘lokwanda kobubi.’ (UMathewu 24:12) Waphinda wathi kwakuzakuba “lokungahlaliseki,” loba “umvukela” kuyo yonke indawo.—ULukha 21:9, amabala angaphansi.

  •  Abangazithandiyo izimuli zabo. Abantwana ‘abangalaleli abazali’ kanye labantu “abangathandi abanye [emulini]” babangela ukunganakwa kwamalunga emuli lokuphathwa kubi kanye lokuxabana.—2 KuThimothi 3:2, 3.

  •  Abazenza abakholwayo. Abantu abanengi lamuhla benza “angathi bayamesaba uNkulunkulu.” (2 KuThimothi 3:5) Kulokuthi bazithobe benze intando kaNkulunkulu, bona balandela abakhokheli bamasonto ababatshela lokho okuzwakala kumnandi kubo.—2 KuThimothi 4:3, 4.

 Ukungabi lendaba labanye abantu kubathinta njani abanye?

 Ukungabi lendaba labanye kutshiya abanengi behlukuluzekile ezingqondweni njalo belamanxeba angapholiyo ezinhliziyweni. Inani labantu abanjalo liqansa kusa kwamalanga. (UmTshumayeli 7:7) Ngokwesibonelo, abantu abathanda imali bayaqila njalo badlelezele abanye. Abangathandi abanye bona bayahlukuluza amalunga emuli, okubangela ukuthi abahlukuluzwayo bacine sebelomkhuhlane wokuhlulukelwa loba bacine bezibulala. Kanti njalo wonke umuntu ongumkhohlisi loba ongathembekanga utshiya izibazi enhliziyweni zalabo abonelayo.

 Kuyini okubangela ukuthi inengi labantu lenze izinto ezimbi kangaka?

 IBhayibhili liyasichasisela izizatho ezibangela ukuthi abantu batshintshe:

  •  ● Ukuthanda uNkulunkulu kanye lomakhelwane sekwehle kakhulu. (UMathewu 24:12) Lokhu kubangela ukuthi ukungabi lendaba labanye kumemetheke ngezinga elikhulu okumangalisayo.

  •  ● USathane uDeveli waxotshwa ezulwini waphoselwa lapha emhlabeni. (ISambulo 12:9, 12) Ngakho ubelokhu esenza ukuthi ububi lokungabi lendaba labanye abantu kumemetheke emhlabeni.—1 UJohane 5:19.

 Kumele senzeni nxa sibona abantu beqhubeka besiba babi?

 ILizwi likaNkulunkulu lithi: “Bafulathele abantu laba.” (2 Timothy 3:5) Lokhu akutsho ukuthi asisazwanani ngitsho labanye abantu emphakathini. Okutshiwo lapha yikuthi sibalekele ukuba lobungane labantu abaphila impilo yokuzicabanga bona bodwa, abangamthandiyo uNkulunkulu.—UJakhobe 4:4.

 Yibo bonke yini abantu abazaqhubeka besiba babi?

 Hatshi. IBhayibhili lakhuluma kudala ukuthi abanye abantu ‘babezabubula bakhale ngenxa yezinto zonke ezenyanyekayo ezenziwa’ emhlabeni. (UHezekheli 9:4) Babengasoze bavume ukuqakathekisa okufunwa yibo kuphela kodwa babezavumela ukuthi imithetho kaNkulunkulu ibaqondise empilweni. Izenzo zabantu laba lamazwi abo kuyatshengisa ukuthi batshiyene kakhulu lenengi labantu. (UMalakhi 3:16, 18) Ngokwesibonelo, bazimisele ukuhlalisana kuhle labanye njalo abangeneli ezimpini lezenzweni ezilobudlwangudlwangu.—UMikha 4:3.

 Abantu bazaqhubeka bexhwala umhlaba uze ugcwale okubi kodwa yini?

 Hatshi. Abantu abasoze babe babi okokuthi kuzabe sekulodlakela kuphela yonke indawo. Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu asuse abantu abangafuniyo ukulalela imithetho yakhe. (IHubo 37:38) Ngemva kwalokho uzaletha ‘umhlaba omutsha’ okutsho umphakathi wabantu abalungileyo. Abantu abamnene njalo abathanda ukuthula yibo abazahlala emhlabeni kuze kube nini lanini. (2 UPhetro 3:13; IHubo 37:11, 29) Lokhu kuzakwenzakala sibili ayisikho ukuthi liphupho nje. Sikhuluma nje iBhayibhili selincede abantu abanengi ukuthi baphenduke batshiye izenzo ezimbi ukuze balandele izindlela zikaNkulunkulu ezilungileyo.—Kwabase-Efesu 4:23, 24.

a Iziphrofetho eziseBhayibhilini kanye lezinto ezenzakala emhlabeni kulenzinsuku kutshengisa ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina” ezichazwa ngokuthi yizikhathi “ezinzima.” (2 KuThimothi 3:1) Ukuze uthole okunengi ngendaba le, khangela isihloko sesiZulu esithi “Siyini Isibonakaliso ‘Sezinsuku Zokugcina’ Noma ‘Ukuphela’?”