Yeqa uye kokuphakathi

Okuvunjululiweyo Kutshengisa Ukuthi INkosi UDavida Yake Yaphila Sibili

Okuvunjululiweyo Kutshengisa Ukuthi INkosi UDavida Yake Yaphila Sibili

IBhayibhili litshengisa ukuthi uDavida owayeyinkosi yako-Israyeli waphila ngeminyaka yabo-1100 kusiya kubo-1030 B.C.E. lokuthi izizukulwane zakhe zabusa okweminyaka eminengi eyalandelayo. Kodwa abanye abantu bayakwala ukuthi uDavida wake waphila sibili. Bathi indaba yakhe yinganekwane nje eyabunjwa ngabantu. Kuliqiniso yini lokhu?

Ngo-1993 u-Avraham Biran labanye bakhe bavumbulula ilitshe endaweni okuthiwa yiTel Dan esenyakatho ye-Israel elalibhalwe amazwi ayeqondiswe ‘kwabendlu kaDavida.’ Ilitshe leli lalibhalwe ngesiSemitic njalo kukhanya labhalwa ngeminyaka yabo-800 B.C.E., ngabantu ababizwa ngokuthi ngama-Aramaean ngemva kokunqoba isizwe sako-Israyeli.

Ibhuku elithi Bible History Daily liveza ukuthi abanye babengawaboni njengobufakazi obuqinileyo amazwi aselitsheni elavunjululwayo ayeqondiswe ‘kwabendlu kaDavida.’ Kodwa izikhwicamfundo ezinengi ezicubungula iBhayibhili kanye labanye abezembali bathi okulotshwe elitsheni leli kuyibufakazi obuqinileyo bokuthi iNkosi uDavida okukhulunywa ngayo eBhayibhilini yake yaphila sibili. Bathi abukho obunye ubufakazi obudlula lobu osobutholakele. [Biblical Archaeology Review]