Yeqa uye kokuphakathi

Imidwebo Yakudala Etholakala E-Egypt Ivumelana Lalokho Okutshiwo LiBhayibhili

Imidwebo Yakudala Etholakala E-Egypt Ivumelana Lalokho Okutshiwo LiBhayibhili

Endaweni okuthiwa yiKarnak kulomduli ongamamitha angu-8 ubude oseduze lomnyango wethempeli likankulunkulu owayekhonzwa ngabaseGibhithe okuthiwa ngu-Amun. Izikhwicamfundo zithi imidwebo esemdulini lo itshengisa uFaro Shishaki enqoba izizwe ezazisenyakatho-mpumalanga yeGibhithe okuhlanganisa lesizwe sakoJuda lombuso wasenyakatho wesizwe sako-Israyeli.

Imiduli yaseKarnak elemidwebo. Ingxenye egonjolozelweyo itshengisa ezinye izibotshwa ezathunjwayo

Eminye imidwebo elapho itshengisa u-Amun esethula izibotshwa ezingu-150 kuShishaki kumbe uShishonki. * Isibotshwa ngasinye simela idolobho ngalinye elanqotshwayo kumbe umhlobo othile wabantu. Kanti njalo isibotshwa ngasinye sibhalwe ibizo lendawo eyanqotshwayo. Amanye amabizo abhaliweyo alokhu ekhanya njalo labo abajayele ukubala iBhayibhili bayawazi. Ngokwesibonelo iBhethi Shani, iGibhiyoni, iMegido leShunemi ngamanye akhona.

Ukuhlaselwa kwesizwe sakoJuda kubhaliwe eBhayibhilini. (1 AmaKhosi 14:25, 26) Ngokwesibonelo liyasitshela ukuthi kwenzakalani ngesikhathi uShishaki ehlasela. Lithi: “UShishaki inkosi yaseGibhithe wahlasela iJerusalema ngomnyaka wesihlanu wokubusa kwenkosi uRehobhowami. Wahlasela ngezinqola zokulwa ezingamakhulu alitshumi lambili labagadi bamabhiza abayizinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha, labantu abangelakubalwa ubunengi babo . .  abeza laye bevelela ngaseGibhithe, wathumba imizi yakoJuda ebiyelweyo waze wayafika leJerusalema.”—2 ImiLando 12:2-4.

Imidwebo le ayisiyo yodwa efakazela ukuthi uShishaki wake wayahlasela isizwe sako-Israyeli. Kulelitshe elatholakala endaweni okuthiwa yiMegido okukhulunywa ngayo eBhayibhilini elilebizo elithi Shishonki.

Okutshiwo liBhayibhili mayelana lokuhlasela kukaShishaki kuqondile njalo lesi ngesinye isibonelo esitshengisa ukuthi abalobi beBhayibhili babethembekile. Babebhala langokunqotshwa kwezizwe ababedabuka kuzo. Abanye abalobi bendulo babengakwenzi lokhu.

^ indima 3 Ibizo elithi Shishaki eliseBhayibhilini libhalwe ngendlela elalibizwa ngayo ngesiHebheru.