Yeqa uye kokuphakathi

Izethulo Zamabhuku EBhayibhili

Amavidiyo la asitshela ngembali yebhuku ngalinye lalokho elikumumetheyo. Ukubukela amavidiyo la kuzakunceda uzwisise oyabe ukubala eBhayibhilini njalo ukholise lokulitaditsha.

Isethulo SeBhayibhili

Bukela ividiyo le ukuze ubone ukuthi ibhuku ngalinye leBhayibhili likuveza njani ukuthi uJehova uzangcwelisa ibizo lakhe esebenzisa uMbuso wakhe okhokhelwa nguJesu Khristu.

Isethulo Sebhuku LikaGenesisi

Ibhuku likaGenesisi lisitshela ngokudalwa kwabantu lokuthi ukuhlupheka lokufa kwaqalisa njani.

Isethulo Sebhuku Lika-Eksodusi

UNkulunkulu wakhulula ama-Israyeli eGibhithe wawenza aba yisizwe esizinikele kuye.

Isethulo Sebhuku LikaLevi

Nanzelela ukuthi ibhuku likaLevi likuchasisa njani ubungcwele bukaNkulunkulu lokuthi kuqakatheke ngani ukuthi lathi sibe ngcwele.

Isethulo Sebhuku LamaNani

Nanzelela ukuthi kuqakatheke kangakanani ukulalela uJehova lokuhlonipha labo ababeke ukuthi bakhokhele abantu bakhe.

Isethulo Sebhuku Lika-Ezra

UJehova ugcina isithembiso sakhe sokukhulula abantu bakhe ekuthunjweni eBhabhiloni ukuze abuyisele ukukhonza kweqiniso eJerusalema.

Isethulo Sebhuku LikaNehemiya

Ibhuku likaNehemiya lilezifundo eziqakathekileyo ezinceda zonke izikhonzi zeqiniso lamuhla.

Isethulo Sika-Esta

Lokho okwenzakala ngezinsuku zika-Esta kuzaluqinisa ukholo lwakho ekuboneni ukuthi uJehova uyenelisa ukukhulula abantu bakhe nxa bephakathi kobunzima.

Isethulo SikaJobe

Bonke abathanda uJehova bazalingwa. Indaba kaJobe isenza siqiniseke ukuthi singenelisa ukuhlala siqotho kuJehova futhi sisekele ubukhosi bakhe.

Isethulo SamaHubo

AmaHubo asekela ubukhosi bukaJehova, ayabanceda futhi abaduduze labo abamthandayo njalo atshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzawuntshintsha njani umhlaba.

Isethulo SeZaga

Thola uncedo kukho konke okwenzakala empilweni okugoqela izindaba eziphathelane lezokuthengiselana lezemuli.

Isethulo SikamTshumayeli

Inkosi uSolomoni iveza izinto eziqakathekileyo empilweni ibisiziqathanisa lezinto eziphikisana lentando kaNkulunkulu.

Isethulo SeNgoma Yezingoma

Uthando umShulamithi alutshengisa umalusi luchazwa ngokuthi “lilangabi likaJah.” Kungenxa yani?

Isethulo Sebhuku Lika-Isaya

Ibhuku lika-Isaya lileziphrofetho ezingakwenza uthembe ukuthi uJehova uzazigcwalisa iziphrofetho zakhe futhi unguNkulunkulu wensindiso.

Isethulo SikaJeremiya

UJeremiya wanamathela emsebenzini ayewuphiwe lanxa kwakunzima. Cabanga ukuthi isibonelo sakhe siwafundisani amaKhristu lamuhla.

Isethulo SeZililo

Ibhuku leZililo elabhalwa ngumphrofethi uJeremiya liveza izililo ezabakhona ngenxa yokubhujiswa kweJerusalema njalo liyatshengisa ukuthi ukuphenduka kwenza sithethelelwe.

Isethulo SikaHezekheli

UHezekheli wayethobekile njalo elesibindi, wenza konke uNkulunkulu ayemthume khona lanxa kwakunzima. Singafunda okunengi kakhulu kuye.

Isethulo SikaDanyeli

UDanyeli labangane bakhe bahlala beqotho kuJehova. Isibonelo sabo kanye lokugcwaliseka kweziphrofetho kuyasinceda khathesi esikhathini sokucina.

Isethulo SikaHoseya

Isiphrofetho sikaHoseya sisifundisa isifundo esiqakathekileyo ngomusa uJehova awutshengisa labo abatshiya izono zabo kanye lokuthi ufuna simkhonze njani.

Isethulo SikaJoweli

UJoweli waphrofetha ‘ngosuku lukaJehova’ oseluseduze waphinda watsho okungasindisa abantu. Isiphrofetho sakhe siqakatheke kakhulu lamuhla.

Isethulo Sika-Amosi

UJehova wasebenza indoda le eyayithobekile ukuthi yenze umsebenzi oqakathekileyo. Singasilingisela njani isibonelo sika-Amosi?

Isethulo Sika-Obhadiya

Ibhuku leli lifitshane kulawo wonke amabhuku aseMibhalweni YesiHebheru. Lisinika ithemba njalo lilesithembiso sokuthi ubukhosi bukaJehova buzahlala bukhona kuze kube nini lanini.

Isethulo SikaJona

Umphrofethi lo wavuma ukuqondiswa, wenza umsebenzi ayethunywe ukuthi awenze njalo wafunda ukuthi uNkulunkulu ulothando lesihawu. Okwenzakala kuye kuzakunceda.

Isethulo SikaMikha

Isiphrofetho lesi esiphefumulelwe nguNkulunkulu singenza ukholwe sibili ukuthi uJehova kaceli ukuthi senze esingenelisi ukukwenza lokuthi lokho athi sikwenze kuyasinceda.

Isethulo SikaNahume

Ibhuku leli lisinika ithemba lokuthi uJehova uhlala ezigcwalisa izithembiso zakhe njalo uyabaduduza labo abafuna ukuthula lokukhululwa nguMbuso wakhe.

Isethulo SikaHabakhukhi

Silethemba lokuthi uJehova uhlala esazi isikhathi esiqondileyo kanye lendlela engcono kulazo zonke yokukhulula abantu bakhe.

Isethulo SikaZefaniya

Kungani kungamelanga sicabange ukuthi usuku lukaJehova lokwahlulela alusoze lufike?

Isethulo SikaHagayi

Isiphrofetho lesi siveza ukuthi kuqakathekile ukuthi sifake ukukhonza uNkulunkulu kuqala kulezinto zethu.

Isethulo SikaZekhariya

Abantu bakaNkulunkulu endulo baqiniswa yimibono kanye leziphrofetho. Iziphrofetho lezi zisitshengisa ukuthi uJehova uyasisekela lalamuhla.

Isethulo SikaMalaki

Yisiphrofetho esitshengisa ukuthi uthando kanye lomusa kaJehova akuguquki njalo lezimiso zakhe azitshintshi. Isiphrofetho lesi silezifundo ezinengi esingazisebenzisa empilweni zethu.

Isethulo SikaMathewu

Zitholele ulwazi oluphathelane lebhuku leli elingelokuqala emaVangelini amane aseBhayibhilini.

Isethulo SikaMakho

IVangeli elifitshane kulawo wonke elabhalwa nguMakho litshengisa lokho uJesu azakwenza nxa esebusa njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.

Isethulo SikaLukha

Yikuphi okutholakala eVangelini likaLukha kuphela?

Isethulo SikaJohane

Ibhuku likaJohane litshengisa ukuthi uJesu ubathanda njani abantu lokuthi uthobeke njani, kanye lokuthi kukhanya njani ukuthi unguMesiya, iNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.

Isethulo SemiSebenzi Yabaphostoli

AmaKhristu okuqala asebenza gadalala ukuthi enze abantu bezizwe zonke abafundi. Ibhuku lemiSebenzi lingenza uyikhuthalele kakhulu inkonzo.

Isethulo Sebhuku LabaseRoma

Ibhuku labaseRoma likhuluma ngokuthi uJehova kakhethi lokuthi kuqakathekile ukukholwa kuJesu Khristu.

Isethulo Sencwadi Yokuqala YabaseKhorinte

Incwadi yokuqala yabaseKhorinte ikhuluma ngokumanyana, ngokuhlanzeka ekuziphatheni, ngothando olungapheliyo kanye lokukholwa ekuvusweni kwabafileyo.

Isethulo Sencwadi Yesibili YabaseKhorinte

UJehova, ‘uNkulunkulu wenduduzo yonke’ uyaziqinisa izinceku zakhe.

Isethulo Sencwadi YabaseGalathiya

Incwadi yabaseGalathiya iyasebenza lakithi lamuhla. Inganceda wonke amaKhristu eqiniso ukuthi ahlale ethembekile.

Isethulo Sencwadi Yabase-Efesu

Incwadi yabase-Efesu ikhuluma ngenjongo kaNkulunkulu yokuthi enze kube lokuthula lokumanyana ngoJesu Khristu.

Isethulo Sencwadi YabaseFiliphi

Ukubekezela kwethu nxa siphakathi kwenhlupho kuzanceda abanye ukuthi babekezele nxa sebehlelwe zinhlupho.

Isethulo Sencwadi YabaseKholose

UJehova uzathokoza nxa singenza esikufundayo, sithethelele abanye ngenhliziyo yonke futhi sihloniphe isikhundla sikaJesu lamandla awaphiweyo.

Isethulo Sencwadi Yokuqala YabaseThesalonika

Kumele sinanzelele izinto ezingaxegisa ukholo lwethu, ‘sihlolisise izinto zonke,’ ‘sithandaze kokuphela,’ njalo sikhuthazane.

Isethulo Sencwadi Yesibili YabaseThesalonika

UPhawuli utshela amaKhristu ukuthi angethuswa ngamazwi athi usuku lukaJehova selufikile. Uphinda awakhuthaze ukuthi ahlale elokholo oluqinileyo.

Isethulo Sencwadi Yokuqala Eya KuThimothi

Umphostoli uPhawuli wabhala incwadi le ekhuluma ngendlela izinto okumele zihambe ngayo ebandleni, exwayisa ngezimfundiso zamanga kanye lengozi yokuthanda imali.

Isethulo Sencwadi KaThithusi

UThithusi utshelwa ukuthi aqondise izinto ezazonakele emabandleni eKhrethe njalo abeke amadoda afaneleyo ukuthi abe ngabadala.

Isethulo Sencwadi KaFilimoni

Incwadi le ilamavesi amalutshwana kodwa ikhuluma ngokuqakatheka kokuzithoba, ukuba lomusa kanye lokuthethelela.

Isethulo Sencwadi YamaHebheru

Ukholo lwamaKhristu lusekelwe ezintweni ezingcono kakhulu kulamathempeli kumbe imihlatshelo yezinyamazana.

Isethulo Sencwadi KaJakhobe

UJakhobe usebenzisa iziqathaniso ezitshiyeneyo ukuze afundise amaKhristu izimiso eziqakathekileyo okumele azisebenzise.

Isethulo Sencwadi Yokuqala KaPhetro

Incwadi yokuqala kaPhetro isikhuthaza ukuthi sisebenze nzima njalo siphosele loba yini esikhathazayo kuNkulunkulu.

Isethulo Sencwadi Yesibili KaPhetro

Encwadini le, uPhetro usikhuthaza ukuthi sihlale sithembekile njengoba sisalindele amazulu amatsha lomhlaba omutsha.

Isethulo Sencwadi Yokuqala KaJohane

Incwadi kaJohane isixwayisa ngabaphikukhristu futhi isinceda sibone okumele sikuthande lokumele sikuzonde.

Isethulo Sencwadi Yesibili KaJohane

Incwadi yesibili kaJohane isikhumbuza ukuthi siqhubeke sihamba eqinisweni futhi siqaphele amaqili.

Isethulo Sencwadi Yesithathu KaJohane

Incwadi le isifundisa okunengi ngokwamukela izihambi.

Isethulo Sebhuku LeSambulo

Imibono esebhukwini leSambulo ichasisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzagcwalisa njani injongo yakhe ngabantu langomhlaba.