Yeqa uye kokuphakathi

Isifinqo SeBhayibhili

Isifinqo SeBhayibhili

Phose wonke umuntu emhlabeni ulalo iBhayibhili futhi abantu abanengi bayaliqakathekisa. Kodwa ungazibuza ukuthi, ‘IBhayibhili vele likhuluma ngani?’

Ibhukwana elithi The Bible—What Is Its Message? likufinqa kuhle okukhulunywa liBhayibhili futhi lizakunceda uzwisise ukuthi iBhayibhili likhuluma ngani. Ibhukwana leli lisinceda sizwisise okuseBhayibhilini kusukela ekudalweni kwezinto okulandiswa kuGenesisi kusiya ezintweni uNkulunkulu athembisa ukusenzela zona ebhukwini leSambulo. Ibhukwana leli liletshathi etshengisa ukuthi izinto okukhulunywa ngazo eBhayibhilini zenzakala nini. Lilalemidwebo emihle kakhulu lemibuzo ezakunceda uzwisise obala ngakho.

Bala ibhukwana elithi The Bible—What Is Its Message? ku-inthanethi.