Yeqa uye kokuphakathi

Amavidiyo Achasisa Okufundiswa LiBhayibhili

Amavidiyo la aphendula imibuzo eqakathekileyo emayelana leBhayibhili enjengethi: Kungani uNkulunkulu wadala umhlaba? Abafileyo bakusiphi Isimo? Yindaba uNkulunkulu evumela ukuhlupheka?

Amazulu Lomhlaba Kwavela Ngaphi?

Abanye abantu bathi okutshiwo liBhayibhili mayelana lokudalwa kwezinto yinganekwane nje. Okutshiwo liBhayibhili ngendaba le kulengqondo yini?

UNkulunkulu Ukhona Yini?

Zwana ubufakazi obutshengisa ukuthi uNkulunkulu ukhona.

UNkulunkulu Ulebizo Yini?

UNkulunkulu ulamabizo okuhlonipha amanengi agoqela elithi Somandla, Mdali lelithi Nkosi. Kodwa ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezingaba ngu-7 000 eBhayibhilini

Ngubani UMlobi WeBhayibhili?

Nxa kungabantu abalibhalayo, kungani kuthiwa ‘liyilizwi likaNkulunkulu’? Ngumlayezo kabani oseBhayibhilini?

Singakwazi Njani Ukuthi IBhayibhili Lileqiniso?

Nxa iBhayibhili labhalwa nguNkulunkulu akufanelanga lifanane laloba yiliphi elinye ibhuku.

Kungani UNkulunkulu Wadala Umhlaba?

Umhlaba ugcwele izinto ezinengi ezinhle. UNkulunkulu wawufaka waqhelelana lelanga ngebanga elifaneleyo futhi wawenza wabhoda ngesiqubu esilingeneyo. Yindaba uNkulunkulu wasebenza nzima kangaka edala umhlaba lo omuhle?

Ungazithola Ngaphi Izimpendulo Zemibuzo Eqakathekileyo Empilweni?

Uyake uzibuze yini ukuthi siphilelani, kwenzakalani emuntwini ofileyo kumbe ukuthi elakusasa lizabe linjani? Kodwa ungazithola ngaphi izimpendulo zemibuzo le leminye nje ongabe ulayo?

Abafileyo Bakusiphi Isimo?

IBhayibhili lithembisa ukuthi sizafika isikhathi lapho abantu abanengi abazavuswa khona baphinde baphile njengoLazaro.

Kuliqiniso Yini Ukuthi UNkulunkulu Uyabatshisa Abantu Esihogweni?

IBhayibhili lisitshela ukuthi “uNkulunkulu uluthando,” yikho ngeke ahlukuluze abantu abafileyo ngenxa yezono abazenza besaphila.

UJesu Khristu NguNkulunkulu Yini?

UJesu Khristu nguNkulunkulu uSomandla yini? Batshiyene yini kumbe ngumuntu munye?

Kungani UJesu Wafa?

Mhlawumbe wake wezwa ukuthi wafela izono zethu. Kodwa kungenzakala njani ukuthi umhlatshelo owodwa uncede amamiliyoni abantu?

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Ngesikhathi esemhlabeni uJesu wakhuluma kanengi ngoMbuso kaNkulunkulu. Sekuleminyaka eminengi abalandeli bakhe bethandazela ukuthi uMbuso lo ubuye.

Yindaba UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

IBhayibhili lilezimpendulo eziduduzayo.

UNkulunkulu Wamukela Zonke Izindlela Zokukhonza Yini?

Abantu abanengi bathi akulandaba ukuthi ungena yiphi inkolo.

UNkulunkulu Ufuna Sisebenzise Izithombe Yini Nxa Simkhonza?

Izithombe zingasinceda sisondele kuNkulunkulu yini njengoba singamboni?

UNkulunkulu Ulalela Yonke Imithandazo Yini?

UNkulunkulu kalaleli lapho umuntu ethandazela okungavumelani lentando yakhe. UNkulunkulu kalaleli umthandazo wendoda ehlukuluza umkayo.

UNkulunkulu Ukhangeleleni Kwabatshadileyo?

UNkulunkulu ufuna abatshadileyo bathokoze. Amacebo amahle aseBhayibhilini asencede abatshadileyo abanengi.

Ukubukela Iphonografi Yisono Yini?

Ibala elithi “phonografi” vele likhona yini eBhayibhilini? Singenzani ukuze sikwazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngephonografi?