Yeqa uye kokuphakathi

Imidwebo Yabopopayi

Amavidiyo la enza kube mnandi ukufunda ngezindaba eziqakathekileyo

 

Ukubhema Kuyingozi!

Abantu abanengi bayabhema, kodwa abanye bafuna ukuwutshiya umkhuba lo. Kubi yini ukubhema?

Ongakwenza Ukuze Ungahlali Udanile

Kuyini ongakwenza nxa uhlala udanile?

Uyithanda Kangakanani Imidlalo?

Imidlalo ingakufundisa ukubambisana labanye lokukhuluma kuhle labo. Kodwa yiyo yini eqakatheke kakhulu ekuphileni kwakho?

Qala Ucabange Ungakanathi

Nxa ungadakwa ungacina usenza izinto ozazisola ngazo. Ungenzani ukuze ungangeni emanyaleni ngenxa yotshwala?

Ngingakhuluma Njani Labazali Bami?

Ungenzani ukuze ukhulume labazali bakho nxa usizwa ungafuni ukukhuluma?

Usuphilela Ezempucuko Yini?

Lanxa siphila emhlabeni ogcwele ezempucuko, ungavumi ukuthi zikubuse. Ungabona njani ukuthi usubuswa ngezempucuko? Kuyini ongakwenza ukuze ungabuswa ngezempucuko?

Ngingenzani Ukuze Abazali Bami Bangiphe Inkululeko?

Ungacabanga ukuthi usukhulile okokuthi usungaphiwa inkululeko ethe xaxa, kodwa abazali bakho bona bangaboni njalo. Kuyini ongakwenza ukuze bakuthembe?

Okungakunceda Uyekele Ukunyeya

Tshintsha masinyane ingxoxo nxa kuyikuthi isisiba yikunyeya!

Luthando Lweqiniso Yini Kumbe Ngolokuthatheka?

Funda ukuthi kuyini uthando lokuthatheka lokuthi luyini uthando lweqiniso.

Ungavumi Ukuyengwa Ngontanga!

Amanyathelo angakusiza ukuthi ube liqembu elizimele lodwa.

Sebenzisa Kuhle Ezempucuko

Kholisa ukuxoxa labangane bakho ku-inthanethi kodwa uhlale unanzelela.

Ngonjani Umngane Weqiniso?

Abangane bamanga kabalutho ukutholakala, kodwa ungamthola njani oweqiniso?

Ungenzani Nxa Uhlutshwa Ngabanye Abantwana?

Ividiyo le izakusiza uzwisise ukuthi kungani abanye abantwana behlupha lokuthi ungenzani nxa bekuhlupha.