Yeqa uye kokuphakathi

Wayefihla Amaphepha Ngaphansi Komtshina Wokuwatsha

Wayefihla Amaphepha Ngaphansi Komtshina Wokuwatsha

UZarina wabhabhathizwa waba nguFakazi kaJehova ngesikhathi ehlala eRussia, ngemva kwalokho wasebuyela kibo eCentral Asia. Wayezimisele ukufika efundisa abantwabakhe lokho ayesekukholwa. Kodwa ngenxa yokuthi wayengelamali wafika wahlala labangakibo ekamelweni elilodwa. Kwakunguye, abantwabakhe ababili abangamankazana, uyise lonina, lomnawakhe ongumfana lomkakhe. Abazali bakhe bamalisa ukuthi afundise abantwabakhe iBhayibhili. Batshela labantwabakhe ukuthi bangavumi ukuthi abafundise.

UZarina wacabangisisa ngokuthi wayengabancedisa njani abantwabakhe ukuthi bafunde ngoJehova. (IZaga 1:8) Yikho wakhuleka ngenhliziyo yonke kuJehova emncenga ukuthi amnike ukuhlakanipha. Ngemva kwalokho wenza okuthile okuhambisana lalokho ayekucelile. Wabona kungcono ukuthi abebhodabhoda labantwabakhe ebatshengisa indlela izinto ezidaliweyo ezimangalisa ngayo. Lokhu kwabanceda bafisa ukwazi okunengi ngoMdali.

UZarina waphinda wathola elinye icebo lokubafundisa okunengi ngoNkulunkulu esebenzisa ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? * Wayekopa izigaba lemibuzo ebhukwini leli abesekubhala emaphepheni amancane. Wayephinda abhale eminye imicijo eyayizancedisa abantwana ukuthi bazwisise. Amaphepha la wayewathatha awafihle kanye lepenseli ngaphansi komtshina wokuwatsha owawusendlini yokugezela. Abantwana babesithi bangangena lapho bafike babale besebhala izimpendulo zabo khonapho.

Besahlala lapho, uZarina wenelisa ukuqeda izahluko ezimbili labantwabakhe esebenzisa icebo leli. Ngokuya kwesikhathi yena labantwabakhe bathola enye indawo yokuhlala njalo wayesekhululekile ukuthi abafundise iqiniso. Abantwana bobabili babhabhathizwa ngo-October 2016 njalo bayambonga unina ukuthi wenza ngokuhlakanipha ukuze abafundise iqiniso.

^ indima 3 Abantu abanengi khathesi sebesebenzisa ibhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani?