Yeqa uye kokuphakathi

Okwenziwa Yizibotshwa Kwamthinta Kakhulu

Okwenziwa Yizibotshwa Kwamthinta Kakhulu

Ngo-2011, enye indoda yasuka e-Eritrea yayakuba yisiphepheli eNorway. Isikhonale yavakatshelwa ngoFakazi bakaJehova yasibatshela ukuthi lalapho eyayivela khona yayike yahlangana laboFakazi. Ithi ngesikhathi ilisotsha yabona oFakazi abanengi ababebotshelwe ukholo lwabo besala ukungena esisotsheni lanxa babephathwa kubi.

Ngesinye isikhathi indoda le yabotshwa yavalelwa ejele. Yathola oFakazi abathathu uPaulos Eyasu, uNegede Teklemariam lo-Isaac Mogos ababebotshelwe ukholo lwabo kusukela ngo-1994.

Indoda le yazibonela ngawayo ukuthi oFakazi bakaJehova bayakwenza lokho abakufundisayo. Yananzelela ukuthi oFakazi laba babethembekile futhi besipha ezinye izibotshwa ukudla. Yayijayele ukubabona nsukuzonke bebala iBhayibhili ndawonye futhi bebiza labanye ukuthi bazobajoyina. Babeke bathenjiswe ukukhululwa nxa bangasayina amafomu bevuma ukuthi bazatshiya ukuba ngoFakazi bakaJehova kodwa bona babesala.

Okwabonwa yindoda le kwayithinta kakhulu okokuthi yathi ifika eNorway yafisa ukudingisisa ukuthi kungani oFakazi bakaJehova belokholo oluqine kangaka. Yikho yathi isihlangane laboFakazi yahle yaqalisa ukufunda labo iBhayibhili lokungena imihlangano yabo.

Indoda le yabhabhathizwa yaba nguFakazi kaJehova ngoSeptember 2018. Khathesi isisenza konke okusemandleni ayo ukuthi itshumayeze abantu abanengi kuhlanganise lalabo abavela e-Eritrea laseSudan.