Yeqa uye kokuphakathi

Abazange Bavuke Ngolaka Ngesikhathi Behlaselwa Ngabaphristi

Abazange Bavuke Ngolaka Ngesikhathi Behlaselwa Ngabaphristi

U-Artur ongumbonisi wesiqinti e-Armenia wayevakatshele elinye ibandla wasesizwa ukuthi babengakaze batshumayele ngenqola. Yikho ukuze babakhuthaze, u-Artur lomkakhe u-Anna lomunye uFakazi okuthiwa nguJirayr bahamba bayatshumayela ngenqola kwelinye idolobho elincane. Bakhetha ukuma endaweni ehamba abantu abanengi.

Abantu ababedlula khonapho baqalisa ukucela amabhuku lokuxoxa labo. Loba kunjalo indlela le yokutshumayela yabiza labantu abangabathandiyo oFakazi. Kwafika abaphristi ababili enqoleni futhi omunye wabo wayikhaba inqola yayawela le. Eqeda ukwenza njalo wasondela ku-Artur wamtshaya ngempama amangilazi akhe awela phansi. U-Artur lo-Anna loJirayr bazama ukukhuluma kuhle labaphristi laba kodwa akuzange kuncede. Bavuka ngolaka banyathela inqola bachithiza lamabhuku ayekhonapho. Baphinda babathethisa njalo babethusela basebesuka bahamba.

OFakazi laba abathathu basuka lapho bayamangala emapholiseni. Ngesikhathi belandisa okwakwenzakele bahle bathola ithuba lokutshumayeza amapholisa labanye ababelapho okwesikhathi esifitshane. Ngemva kwalokho bahanjiswa kusibalukhulu wamapholisa kuleyonkamba. Ekuqaliseni usibalukhulu lo wayefuna ukuzwa ukuthi kuhambe njani, ngemva kokuzwa ukuthi u-Artur kazange aphindisele aze atshaywe ngempama yena eyindoda eqinileyo, wayekela ukubuza mayelana lalokho okwakwenzakele waseqalisa ukubuza ngalokho oFakazi abakukholwayo. OFakazi laba baxoxa okwamahora amane lepholisa leli. Lamangala lisizwa ababekutsho laze lathi: “Le yiyo itshetshi sibili! Ngizayingena lami.”

U-Artur lo-Anna

Ngelanga elilandelayo, u-Artur waphinda wayatshumayela ngenqola futhi walandwa yindoda ethile eyayibone konke okwakwenziwe ngabaphristi. Indoda le yafika yamncoma kakhulu u-Artur ngokungavuki ngolaka langokungaphindiseli. Yamtshela yathi kayisabahloniphi abaphristi ngenxa yalokho ababekwenzile.

Mhlalokho ntambama usibalukhulu wamapholisa wafonela u-Artur wathi afike enkambeni yabo. Kodwa kulokuthi bakhulume ngecala elalimangelwe, ipholisa lelo lafika labuza imibuzo eminengi ephathelane leBhayibhili. Lamanye amapholisa amabili ahlanganyela engxoxweni le.

Ngelanga elalandelayo, u-Artur waphinda wavakatshela indoda le engumkhulu wamapholisa ukuze ayeyitshengisa amavidiyo asekelwe eBhayibhilini. Yabiza amanye amapholisa ukuthi lawo azobukela.

Indlela abaphristi abenza ngayo yabangela ukuthi amapholisa azwe izindaba ezinhle okokuqala empilweni yawo. Lokho kwenza amapholisa la abazwisisa ngcono oFakazi bakaJehova.