Yeqa uye kokuphakathi

Usizo Kwabasebenza Ezibhedlela Abalwisana Lokukhathazeka

Usizo Kwabasebenza Ezibhedlela Abalwisana Lokukhathazeka

UBryn uhlala eNorth Carolina e-U.S.A. Ulilunga le-Hospital Liaison Committee esebenza kakhulu lezibhedlela ilenhloso yokusiza bonke oFakazi bakaJehova abagula besesibhedlela.

Ngenxa yomkhuhlane lo we-COVID 19 omemetheke umhlaba wonke, bekungavunyelwa ukuvakatshela abagulayo esibhedlela. Yikho uBryn wafonela isiphathamandla sendawo egcina abantu abagulayo ebuza ukuthi engenelisa yini ukusiza oFakazi abagulayo kuleyondawo.

UBryn wakhuluma-ke lomsekeli wesiphathamandla saleyondawo, wasecela ukuthi inamba zakhe zefoni zinikwe abagulayo abangoFakazi ukuze enelise ukukhuluma labo njengoba abantu bengavunyelwa ukuthi bazobona abagulayo futhi waphiwa imvumo.

UBryn waphinda wacabanga ngezisebenzi zesibhedlela leso. Watshela umsekeli wesiphathamandla ukuthi uyawubonga kakhulu umsebenzi owenziwa yisibhedlela leso futhi uthemba baphilile kuhle. Wengezelela wathi uke wabala ngendlela abantu ababekhathazeke ngayo ngenxa yomkhuhlane lo omemetheke umhlaba wonke kuhlanganisa lezisebenzi zesibhedlela.

Umsekeli lo wavuma sibili wathi i-COVID 19 ibangele ukungahlaliseki esibhedlela.

UBryn wasesithi kuye: “Iwebhusayithi yethu ilokunengi okungasiza abantu balwisane lokukhathazeka. Ungangena ku-jw.org ubusubhala ‘ukukhathazeka’ lapho okubhalwe ‘dinga’, uzathola okunengi okungakhuthaza osebenza labo.

Ngesikhathi besaxoxa umsekeli lo wahle waya kuwebhusayithi yethu wabhala “ukukhathazeka” wasebona izihloko lapho okuxoxwa khona ngokukhathazeka. Wamangala wasesithi: “Ngizatshengisa umqhatshi wami, ngoba lokhu kuzanceda kakhulu labo esisebenza labo kanye labanye. Ngizaprinta besenginika abanye.”

Ngemva kwamaviki amalutshwane nje uBryn wafonela isiphathamandla sesibhedlela sasesimtshela ukuthi senelisa ukungena kuwebhusayithi yethu futhi saphrinta izihlokwana ezinengana ezikhuluma ngokukhathazeka lokunye okuhambelanayo. Basebenike onesi labanye abasebenza labo esibhedlela.

UBryn uthi: “Isiphathamandla sesibhedlela sambonga kakhulu ngenxa yomsebenzi esiwenzayo langezihloko ezincedayo. Kwabanceda kakhulu.”