Yeqa uye kokuphakathi

Umfundisi Uthola Izimpendulo

Umfundisi Uthola Izimpendulo

Ngelinye ilanga owesifazana onguFakazi kaJehova okuthiwa ngu-Eliso wayesemzini womunye umama emfundisa iBhayibhili. Bathi besafunda kwafika abantu bemzini. Kwakungumfundisi weyinye isonto ehamba lomkakhe. U-Eliso wayezwile ukuthi babesanda kufelwa ngumntanabo onguye yedwa.

U-Eliso wathi eqeda ukubakhulumisa bahle baqalisa ukukhala. Ngemva kwalokho umfundisi wakhuluma ngolaka wathi: “Angizwisisi ukuthi kungani uNkulunkulu engehlisele isilingo esingaka! Kambe aze athathe umntanami enguye yedwa? Sengimkhonze okweminyaka engu-28, ngisenza izinto ezinhle kodwa yena abesengenzela into enje. Yindaba uNkulunkulu ebulele umntanami?”

U-Eliso wabachasisela ukuthi uNkulunkulu kayisuye obulele umntanabo. Waphinda wabachasisela ngenhlawulo, ukuvuswa kwabantu abafileyo lokuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuthi izinto ezimbi zenzakale. Umfundisi lo lomkakhe batshela u-Eliso ukuthi babehlala bekhuleka ngendaba le njalo wayesebanike zona kanye impendulo ababezidinga.

Ngeviki eyalandelayo, umfundisi lomkakhe baphenduka emzini lo bezofunda iBhayibhili lo-Eliso. Bathola kufundwa isihloko esithi, “Ithemba Leqiniso Ngabantu Esibathandayo Asebafayo” esisebhukwini elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? Balalelisisa futhi baphendula ngesikhathi kufundwa.

Ngemva kwesikhathi bobabili bangena umhlangano oqakathekileyo waboFakazi bakaJehova owawuseTbilisi, eGeorgia. Kwabathinta kakhulu ukubona uthando oluqotho kanye lokumanyana kwaboFakazi. Lezi yizinto ababeke bazama ukuzifundisa abanye esontweni yabo kodwa kwehlula.