Yeqa uye kokuphakathi

Ukutshumayela Ezindaweni Eziseduze LoMfula UMaroni

Ukutshumayela Ezindaweni Eziseduze LoMfula UMaroni

Khatshana lemisindo lesiminyeminye sedolobheni, kulabantu bemihlobo etshiyeneyo, indimi kanye lezizwe abahlala eguswini elihlala lisina izulu okuthiwa yi-Amazon eliseSouth America. Yikho ngoJuly 2017 iqembu laboFakazi bakaJehova abangu-13 laya ezindaweni eziseduze loMfula uMaroni lasezifudlaneni zawo ezisempumalanga yeFrench Guiana. Lalilandani? Ukuyatshumayela umlayezo wethemba oseBhayibhilini ebantwini abahlala ezindaweni lezo.

Ukulungiselela Uhambo

Kusasele inyanga ukuthi uhambo lwamalanga angu-12 luqale, bonke ababezahamba bangena umhlangano owawumayelana lohambo lolo. UWinsley uthi: “Safunda ngendawo lezo lembali yazo lokuthi singalulungiselela njani uhambo.” Wonke owayezahamba waphiwa okuthile okungangenisi amanzi ayezafakela kukho i-mosquito net lalokho ayezalala kukho. Kwakuzamele kugadwe indizamtshina kabili futhi kuhanjwe ngezikepe ezincane okwamahola amanengi.

UClaude loLisette

Bezwa njani labo ababekhethwe ukuthi bahambe? UClaude loLisette asebeleminyaka engaba ngu-65 basukumela phezulu. UClaude uthi: “Kwathi ngithinte amayezi kodwa futhi ngezwa ngisesaba. Phela ngasengizwe okunengi ngendawo eziyingozi ezisemfuleni.” ULisette yena wayekhathazeke ngokunye, uthi: “Ngangizibuza ukuthi ngizenelisa yini ukukhuluma indimi zesi-Amerindian.”

Omunye wababehamba okuthiwa nguMickaël laye wayekhathazekile ngendaba yolimi. Uthi: “Kulutshwana esasikwazi ngabantu bomhlobo wesiWayana. Yikho ngachwayisisa ku-inthanethi ukuze ngenelise ukubingelela abantu laba ngolimi lwabo futhi ngifunde amabala amalutshwana.”

UShirley owahamba lomkakhe uJohann wenza uluhlu lwendimi ezikhulunywa ngabantu abahlala eduze komfula. Uthi “Sadawuniloda amavidiyo ku-jw.org endimi ezinengi ezikhulunywa endaweni leyo. Sadinga lebhukwana elalizasinceda ukuthi sifundele isiWayana.”

Ukufika Endaweni Yama-Amerindian

NgoLwesibili mhlaka 4 July abazalwane bagada indizamtshina eSaint-Laurent du Maroni belubangise edolobheni okuthiwa yiMaripasoula eliseFrench Guiana.

Okwamalanga amane abazalwane laba batshumayeza izakhamizi ezihlala emizini engaphezu komfula uMaroni. Babehamba ngezikepe ezincane ezile-injini. Omunye umzalwane okuthiwa nguRoland uthi: “Ama-Amerindian ayakuthanda ukuxoxa ngeBhayibhili. Alemibuzo eminengi futhi amanye awo ayefuna sifunde lawo iBhayibhili.”

Kwesinye isigaba, uJohann loShirley bathola indoda lomkayo ababelesihlobo esasizibulele. UJohann uthi: “Sababukelisa ividiyo ethi A Native American Finds His Creator etholakala ku-JW Broadcasting. Ividiyo le yabathinta kakhulu okokuthi basinika i-imeyili yabo ukuze sibe sixoxa labo.”

Indawo ekhatshana kulazo zonke abazalwane abaya kuyo yi-Antécume Pata. Induna yalapho yabavumela oFakazi laba abasebediniwe ukuthi balale. Bavunyelwa lokuthi bageze emfuleni okwakugeza khona abantu bakuleyondawo.

Abazalwane basuka lapho ngezikepe beqonde esigabeni esithiwa yiTwenké. Bathola kufiwe kweminye imizi. U-Eric, omunye wababehlele uhambo uthi: “Induna yasivumela ukuthi sihambe siduduza ababefelwe. Yona lemuli yayo bawathanda amavesi esababalela wona eBhayibhilini lesiWayana. Sababukelisa lamavidiyo amayelana lokuvuswa kwabafileyo.”

Ukuya EGrand-Santi Le-Apato

Abazalwane basuka ngendizamtshina eMaripasoula baya edolobheni elincane elithiwa yiGrand-Santi. Uhambo lolu lwabathatha imizuzu engu-30. NgoLwesibili langoLwesithathu baxoxa labantu bakuleyondawo ngezindaba eziseBhayibhilini. NgoLwesine baqhubeka ngohambo olwabathatha amahora amahlanu behamba ngezikepe belubangise e-Apatou.

UMfula uMaroni lamagusu e-Amazon aphakathi kweMaripasoula leGrand-Santi

Sekusele ilanga elilodwa ukuthi umkhankaso uphele, abazalwane bavakatshela izigaba zamaMaroon, abayizizukulwane zezigqili ze-Africa ezathunjelwa eSouth America ngesikhathi ilizwe leSuriname lingakatholi uzibuse. OFakazi banxusa wonke umuntu ukuthi abuye emhlanganweni owawuzakwenzelwa eguswini ngaphansi kwenkalakatha yetende. U-Claude uthi: “Sathokoza kakhulu ngoba kwabuya abantu abanengi, phela sasibanxuse ekuseni mhlalokho!” UKarsten owayeqala ngqa ukuya endaweni le wenza inkulumo elesihloko esithi “Abafileyo Bazaphinda Baphile Yini?” Wayenza ngesi-Aukan njalo kwabuya abantu abangu-91 ababevela ezigabeni ezitshiyeneyo.

“Sizimisele Ukuphinda Sibuyele!”

Umkhankaso usuphelile abazalwane babuyela eSaint-Laurent du Maroni. Bonke babethokoza ngenxa yendlela abantu ababemukele ngayo iqiniso. Phela babethethe amabhuku atshiyeneyo babukela lamavidiyo amanengi akhitshwa ngoFakazi bakaJehova.

ULisette uthi: “Ngiswele amazwi okuchaza indlela engathokoza ngayo emkhankasweni lo.” UCindy uvumelana laye esithi: “Nxa kungavela elinye ithuba, ngiyahle ngisukumele phezulu. Ukutshelwa yikuncitshwa, kumele uzihambele ukuze uzwisise indlela engathokoza ngayo!”

Uhambo lolu lwaqubula isifiso esikhulu sokubuyela kwabanye ababehambile. UMickaël uthi: “Sizimisele ukuphinda sibuyele.” UWinsley sewathuthela eSaint-Laurent du Maroni. UClaude loLisette asebeleminyaka eyedlula 60 bona baya e-Apatou.