Yeqa uye kokuphakathi

UJoseph Uphelekezelwa Ngamapholisa

UJoseph Uphelekezelwa Ngamapholisa

Nxa unguFakazi kaJehova, uyake uzicabange yini uphelekezelwa ngamapholisa ngesikhathi utshumayela endlini ngendlu? Kwenzakala lokhu ngo-2017 kuJoseph ohlala eMicronesia. Yena labanye oFakazi abathathu babehlele ukuyatshumayela kwezinye izihlenge ezikhatshana ledolobho.

Ngenye imini bafika kwesinye isihlenge esihlala abantu abangaba ngu-600. Bathi besehla esikepeni bamukelwa ngumeya wakuleyondawo. UJoseph usitshela okwenzakalayo ngemva kwalokho. Uthi: “Umeya wasitshela ukuthi amapholisa ayezasithwala ngemota asihambise endlini ngayinye esizangena kuyo. Samangala kakhulu sikuzwa lokhu kodwa samtshela ngenhlonipho ukuthi sasizahamba ngenyawo. Sasifuna ukutshumayela ngendlela esijayele ukwenza ngayo.”

Ngakho oFakazi laba bahamba ngenyawo bezimisele ukuyatshumayeza abantu abanengi. Bathi: “Abantu kuleyondawo basamukela kuhle kakhulu njalo babelalela nxa sibatshumayeza. Lokhu kwenza ukuthi sihlale isikhathi eside emzini ngamunye.”

Ngemva kwesikhathi imota yamapholisa yadlula kabili lapho uJoseph ayekhona, kodwa yathi isidlula okwesithathu yama. Amapholisa afika abuza uJoseph ukuthi kungabanjani amthwale amhambise emizini eseleyo. UJoseph wasewatshela ukuthi angakhathazeki. Kodwa wona athi: “Imizi eseleyo minengi, lelanga selisiyatshona wothi sikuhambise.” Babeqinisile sibili yikho ngavuma ukuhamba labo. Sasisithi singafika emzini othile amapholisa angitshele ukuthi kuhlala obani. Bangitshela ukuthi lapho engizaqoqoda khona kungaphumi muntu, bazatshaya iwuta ukuze umninimuzi azwe.

“Amapholisa la asinceda sibili ngoba senelisa ukuyibhoda yonke imizi mhlalokho. Sahambisa amabhuku amanengi njalo sahlela lokuphindela ebantwini ababelesifiso sokuzwa okunengi ngeBhayibhili.”

Amapholisa la atshela uJoseph ukuthi “ayekukholisile sibili ukutshumayela izindaba ezinhle.” OFakazi laba basuka ilanga selitshona futhi amapholisa abavalelisa ngentokozo ngapha ethwele amabhuku ayewaphiwe.