Yeqa uye kokuphakathi

“Ngenza Okusemandleni Ami”

“Ngenza Okusemandleni Ami”

U-Irma ngudadewethu ohlala eGermany osezafikisa iminyaka engu-90. Akasenelisi ukutshumayela endlini ngendlu ngenxa yokugula. Sowahlinzwa kanenginengi ngenxa yokulimala okubangelwa yikuwa. Khathesi u-Irma usetshumayela ngokubhalela izihlobo labangane izincwadi. Bayazithanda incwadi zakhe okokuthi abanye bayake bamfonele bembuza ukuthi uzababhalela nini futhi. Abanye bambhalela bembonga njalo bemcela ukuthi aqhubeke ebabhalela izincwadi. U-Irma uthi: “Ukubona ukuthi abantu bayazithanda incwadi engibabhalela zona kwenza ngithokoze futhi kunginika lethuba elihle lokuqhubeka ngitshumayela.”

Kwezinye izikhathi u-Irma ubhalela abantu abahlala ezindaweni okugcinwa khona asebegugile. Uthi: “Omunye ugogo wangifonela engitshela ukuthi incwadi engangimbhalele yona yamduduza kakhulu ngoba wayesanda kufelwa ngumkakhe. Incwadi leyo uyigcina eBhayibhilini lakhe futhi uyibala nsuku zonke ntambama. Omunye njalo umama owayesanda kufelwa ngumkakhe wangitshela ukuthi incwadi yami yamduduza ukwedlula intshumayelo kamfundisi. Wacela ukungivakatshela ngoba wayelemibuzo eminengi ayefuna ukuyibuza.”

Omunye umngane ka-Irma ongasoFakazi owayesehlala kwenye indawo wacela u-Irma ukuthi ambhalele incwadi. U-Irma uthi: “Umama lo wazigcina zonke incwadi engangimbhalela zona. Esetshonile, indodakazi yakhe yangifonela ingitshela ukuthi yayisizibale zonke izincwadi lezo. Yasingicela ukuthi layo ngiyibhalele izincwadi ezikhuluma ngeBhayibhili.”

U-Irma uyakuthanda kakhulu ukutshumayela ngalindlela. Uthi: “Ngimcela nsuku zonke uJehova ukuthi aqhubeke engipha amandla okumkhonza. Lanxa ngingasenelisi ukuyatshumayela endlini ngendlu khathesi, ngenza okusemandleni ami.”