Yeqa uye kokuphakathi

Kuqala Kuyisifundo Esisodwa Kucine Sekungezinengi

Kuqala Kuyisifundo Esisodwa Kucine Sekungezinengi

UMarta nguFakazi kaJehova ohlala eGuatemala, ofundela isiKekchi ukuze afundise abantu abakhuluma ulimi lolu iBhayibhili. Ngelinye ilanga wabona omunye ubaba ephuma esibhedlela wahle wacabangela ukuthi engabe evela esigabeni sabantu abakhuluma isiKekchi esisezintabeni, oFakazi bakaJehova ababengajayelanga ukutshumayela kuso. Wamlanda wasekhuluma laye ngesiKetchi sakhe sokufundela.

UMarta wamtshela ukuthi angafunda laye iBhayibhili, wavuma kodwa wasemtshela ukuthi kalamali yokumbhadala ukuthi afunde laye. UMarta wamchasisela ukuthi oFakazi bakaJehova kababhadalisi ukufunda labantu iBhayibhili. Wamtshela lokuthi bangafunda ngefoni lokuthi imuli yakhe layo ingabakhona nxa kufundwa. UMarta wamnika INguqulo Yomhlaba Omutsha yesiSpanish ngoba wayesikhuluma futhi esibala. Wamnika lebhuku lesiKekchi elithi, IBhayibhili Lifundisani Sibili? Ngeviki elandelayo, uMarta waqalisa ukufunda iBhayibhili lobaba lo lomkakhe labantwababo ababili besebenzisa ifoni njalo babefunda kabili ngeviki. UMarta uthi: “Sasifunda ngesiSpanish njengoba ngangingasazi kuhle isiKekchi. Ubaba lo wayetolikela umkakhe esasikufunda kodwa abantwana bona babesizwa isiSpanish.”

Ubaba lo wayengumfundisi njalo waqalisa ukufundisa abantu betshetshi yakhe lokho ayekufunda eBhayibhilini. Bakuthanda ababekuzwa basebembuza ukuthi ukufunde ngaphi. Wathi esebatshelile ukuthi ufunda iBhayibhili baqalisa ukubuya labo bezofunda. Kungakayi ngaphi, kwasekubuya abantu abangaba ngu-15 iviki ngayinye bezofunda iBhayibhili loMarta besebenzisa ifoni. Ngokuhamba kwesikhathi bafaka imayikhi eduze kwefoni ukuze wonke umuntu azwe kuhle.

UMarta wathi esetshele abadala bebandla lakhe ngesifundo leso, omunye wabo wavakatshela esigabeni lapho abantu labo ababehlala khona. Wabanxusa ukuthi bazolalela intshumayelo yombonisi wesiqinti * eyayizakuba sesigabeni esikhatshana okokuthi babezahamba ihola elilodwa ngemota besehamba okwamahola amabili ngenyawo ukuze bayefike kuso. Bavuma futhi kwahamba abantu abangu-17.

Ngemva kwamaviki athile, umbonisi wesiqinti labanye oFakazi bakaJehova bahlala amalanga amane lalabobantu ababefunda iBhayibhili. Ilanga ngalinye ekuseni babebukela amavidiyo esiKekchi aku-jw.org njalo babefunda ibhukwana elithi, Ngobani Abenza Intando KaJehova Lamuhla? Emini babebukela amavidiyo aku-JW Broadcasting. Umbonisi wesiqinti wahlela lokuthi umuntu ngamunye abe lomuntu omfundisa iBhayibhili.

Emalangeni lawo amane, oFakazi bakaJehova batshumayela ezigabeni ezazilabantu abakhuluma isiKekchi ezaziseduze futhi babanxusa emhlanganweni oqakathekileyo. Kwabuya abangu-47 futhi abazalwane babacela ukuthi bafunde iBhayibhili. Izimuli ezingu-11 zavuma ukufunda.

Ngemva kwezinyanga ezilutshwana, abadala bahlela ukuthi kube lomhlangano impelaviki ngayinye esigabeni okwakuhlala khona ubaba owayefunda loMarta. Khathesi abangaba ngu-40 bayabuya emihlanganweni zikhathi zonke. LeSikhumbuzo sokufa kukaJesu senziwa esigabeni leso futhi abazalwane bathaba bebona kubuya abantu abangu-91.

Nxa uMarta ekhumbula ukuthi lokhu kwaqalisa njani uthi: “Ngiyambonga uJehova. Kwezinye izikhathi ngiyake ngicabange ukuthi angenelisi ukumenzela okunengi. Kodwa angasebenzisa thina ukuthi sincede abanye. Wayekwazi okwakusenhliziyweni zabantu besigaba leso futhi wabahlanganisa labantu bakhe. UJehova uyabathanda.”

^ indima 4 Umbonisi wesiqinti nguFakazi kaJehova ovakatshela amabandla angaba ngu-20 abumba isiqinti.