Yeqa uye kokuphakathi

Isikhukhula Esaletha Izindaba Ezinhle

Isikhukhula Esaletha Izindaba Ezinhle

Ngo-2017 oFakazi abangu-12 basuka ePearl Lagoon esesabelweni seMosquito eNicaragua ngesikepe esibizwa ngokuthi yi-Sturi Yamni. Omunye wabo okuthiwa nguStephen wathi: “Inhloso yethu yayingeyokuyakhuthaza oFakazi abalutshwana abahlala endaweni ekhatshana lalapho esihlala khona lokubancedisa ukutshumayela izindaba ezinhle ensimini yabo enkulu.”

OFakazi laba basuka ePearl Lagoon badlula bephumula okobusuku obubodwa eRío Grande de Matagalpa basebeqhubeka ngohambo baze bayafika eLa Cruz de Río Grande. Umango wonke lo wabathatha amahora angu-12 futhi wawungaba ngamakhilomitha angu-200. Ibizo lesikepe ababehamba ngaso litsho ukuthi “Izindaba Ezinhle” ngolimi lwesiMiskito. Lakanye ukufika kwaboFakazi laba endaweni le kwaba zindaba ezinhle sibili. OFakazi abangu-6 abahlala endaweni le babamukela ngazo zombili abafowabo labodadewabo laba.

Ngelanga abafika ngalo kwana izulu elikhulu kakhulu. Lana okokuthi kwaba lesikhukhula esasukela eRío Grande de Matagalpa saze safika eLa Cruz. Ngesikhatshana nje umfula wagcwala waze wachitheka, kwathi ngemva kwensuku ezimbili amanzi aqalisa ukugcwala kwezinye izindlu laseWolu yoMbuso eLa Cruz. OFakazi ababevakatshile bancedisa ukukhipha abantu ezindlini ezazilokhu zigcwala amanzi. Abantu abanengi bahlala okwensuku ezimbili endlini kaFakazi eyisitezi.

IWolu yoMbuso eyahlaselwa yisikhukhula eLa Cruz

Ngelanga lesithathu umeya weLa Cruz walanda oFakazi ababevakatshile esiyacela ukuthi isikepe sabo sisetshenziswe ukuthwala izisebenzi ezazizancedisa ezinye izakhamizi ezazihlaselwe yisikhukhula. Isikepe sabo (uSturi Yamni) yiso kuphela esasingenelisa ukuhamba emfuleni ozondileyo. OFakazi bavumela phezulu ukuyancedisa.

Ngosuku olulandelayo, oFakazi abathathu basuka lezisebenzi lezo. UStephen uthi: “Ngelanga leli, umfula wawusuthwele izigodo waqothula lenkalakatha zezihlahla.” Lanxa kunjalo, isikepe lesi senelisa ukuyafika endaweni ezintathu.

OFakazi laba abathathu bahle basebenzisa ithuba leli ukuthi baduduze izakhamizi. Babanika amakhophi eVukani ka-2017 elesihloko esihambelana lokwakwenzakele esithi: “Kungaba Lomonakalo—Kuyini Ongakwenza Ukuze Usinde?

Izakhamizi zababonga kakhulu oFakazi ngokubaphathela izindaba ezinhle langokubancedisa engozini eyayibehlele. Ezinye zathi: “OFakazi bazimisele ukuncedisa abanye ngezikhathi ezinzima.” Abanye njalo bathi: “Bayabathanda kakhulu omakhelwane babo.” Ngemva kokubona oFakazi laba benceda abazalwane babo labanye abantu, izakhamizi ezinengi zaba lesifiso esikhulu sokuzwa izindaba eziduduzayo eziphuma eBhayibhilini.

UMarco, omunye waboFakazi ababevakatshile wehle esikepeni esibizwa ngokuthi yi-Sturi Yamni ukuze ayetshela izakhamizi izindaba ezinhle

Isikepe u-Sturi Yamni