Yeqa uye kokuphakathi

Imithandazo Yowesifazana Ongaboniyo Iyaphendulwa

Imithandazo Yowesifazana Ongaboniyo Iyaphendulwa

UYanmei, uFakazi kaJehova ohlala e-Asia wancedisa owesifazana ongaboniyo okuthiwa nguMingjie ukuchapha umgwaqo. * UMingjie wathi: “Ngiyabonga. UNkulunkulu akubusise!” Esetsho njalo uYanmei wabuza uMingjie ukuthi angafuna yini ukuvakatshelwa ukuze bafunde iBhayibhili. Ngemva kwesikhathi uMingjie wathi wayethandaza nsuku zonke ecela ukuthi athole ibandla elikhonza uNkulunkulu ngendlela ayifunayo. Wayekwenzelani lokho?

UMingjie wathi ngo-2008 omunye umngane wakhe ongaboniyo wamcela ukuthi bahambe bonke esontweni enceda abagogekileyo, wavuma. Umphristi wathi eseqedile intshumayelo yakhe uMingjie wambuza ukuthi ayekufundisa wayekuthethe kuliphi ibhuku. Umphristi wamtshela ukuthi wayesebenzise iBhayibhili, iLizwi likaNkulunkulu elileqiniso. UMingjie wafuna kakhulu ukulibala. Wathola iBhayibhili le-braille yesiChina njalo waliqeda ngezinyanga eziyisithupha kuphela. Wathi eqhubeka ngokubala iBhayibhili, wathola ukuthi imfundiso yokuthi uNkulunkulu loJesu lomoya ongcwele kuyalingana eyayifundiswa esontweni ayesiya kuyo ingamanga. Wathola lokuthi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.

Ngokuhamba kwesikhathi uMingjie wadaniswa yizinto ezazisenziwa ngabantu ayesonta labo. Wabona ukuthi babesenza izinto ezingahambelani layekubala eBhayibhilini. Ngokwesibonelo, nxa abantu babephiwa ukudla, iziphofu zona zaziphiwa okuseleyo. Indlela ezaziphathwa ngayo yamzwisa ubuhlungu uMingjie waseqalisa ukuyadinga amanye amasonto ayengaya kuwo. Yikho wayethandaza ecela ukuthi athole ibandla elikhonza uNkulunkulu ngendlela eqondileyo.

Umusa kaYanmei yiwo owenza uMingjie wavuma ukufunda iBhayibhili. Ngemva kwesikhathi uMingjie wahamba emhlanganweni waboFakazi bakaJehova. UMingjie uthi: “Angisoze ngafa ngawukhohlwa umhlangano wokuqala engaya kuwo. Bonke abafowethu labodadewethu bangibingelela ngendlela eyenza ngazizwa ngisekhaya. Lokhu kwangithinta kakhulu. Lanxa ngiyisiphofu, ngabona ukuthi abakhethi, bathanda wonke umuntu.”

UMingjie waqhubeka efunda kuhle waseqalisa ukuya emihlanganweni zikhathi zonke. Wayekukholisa kakhulu ukuhlabela ingoma zoMbuso kodwa kwakunzima ngoba isihlabelelo sasingekho nge-braille ayesenelisa ukuyibala. Ngakho ibandla lancedisa uMingjie ukuthi abhale isihlabelelo sakhe. Kwamthatha amahola angu-22 ukuthi abhale zonke ingoma ezingu-151. Ngo-April 2018 uMingjie waqalisa ukutshumayela njalo inyanga ngayinye kusukela lapho wayetshumayela amahola angaba ngu-30.

Ukubhala ibhuku nge-braille ngumsebenzi omkhulu

UYanmei warekhoda imibuzo lamavesi eBhayibhili atholakala ebhukwini elithi Sihlelelwe Ukwenza Intando KaJehova ukuze ancedise uMingjie alungiselele ukubhabhathizwa. UMingjie wabhabhathizwa emhlanganweni omkhulu owawungoJuly 2018. Uthi: “Uthando lwabafowethu labodadewethu lwangithinta kakhulu emhlanganweni lo. Ngaqalisa ukukhala ngoba ngabona ukuthi ngasengize ngalithola ibandla elikhonza uNkulunkulu ngendlela eqondileyo.” (UJohane 13:34, 35) Khathesi uMingjie ungumtshumayeli wesikhathi sonke futhi uzimisele ukutshengisa abanye uthando njengoba laye walutshengiswa.

^ indima 1 Amabizo atshintshiwe.