Yeqa uye kokuphakathi

Batshele Ukuthi Uyabathanda

Batshele Ukuthi Uyabathanda

U-Ong-Li nguFakazi kaJehova ohlala eBulgaria. Wayefunda iBhayibhili lomunye owesifazana okuthiwa nguZlatka. Kodwa umkaZlatka yena wayengafundi iBhayibhili. U-Ong-Li uthi: “Sathi sifunda mayelana lezimuli ngamchasisela ukuthi kuqakathekile ukutshela umkakho labantwabakho ukuthi uyabathanda. UZlatka wangikhangela ngobuso obudanileyo wathi wayengakaze amtshele umkakhe kumbe umntanakhe ukuthi uyabathanda.”

Waphinda wathi: “Ngizimisele ukubenzela loba yini kodwa kuyangehlula ukubatshela ukuthi ngiyabathanda. Umama kakaze angitshele ukuthi uyangithanda logogo laye wayengakaze amtshele umama ukuthi uyamthanda.” U-Ong-Li wabalela uZlatka ivesi etshengisa ukuthi uJehova wakhuluma ukuthi uyamthanda uJesu. (UMathewu 3:​17) Ngemva kwalokho wamkhuthaza ukuthi akhuleke ngakho kuJehova njalo azimisele ukutshela umkakhe lomntanakhe ukuthi uyabathanda.

U-Ong-Li uthi: “Ngemva kwensuku ezimbili uZlatka wangitshela ukuthi wayesekhulekile kuJehova wacela ukuthi amncedise. Wangitshela lokuthi waxoxela umkakhe lokho ayesekufundile eBhayibhilini, ukuthi umfazi kumele ahloniphe umkakhe futhi amthande. Ngemva kwalokho wamtshela ukuthi uyamthanda kakhulu. Umntanakhe laye wathi efika endlini wamgona wasemtshela ukuthi uyamthanda. UZlatka wangitshela wathi: ‘Khathesi sengisizwa ngikhululekile. Iminyaka yonke le bengilokhe ngifela ngaphakathi ngisehluleka ukuveza imizwa yami, kodwa khathesi sengisenelisa ukutshela imuli yami ukuthi ngiyayithanda ngoba uJehova ungincedisile.’”

U-Ong-Li ulokhu efundisa abantu iBhayibhili endaweni ahlala kuyo

U-Ong-Li uqhubeka esithi: “Ngemva kweviki ngahlangana lomkaZlatka wangitshela wathi: ‘Abantu abanengi bathi akumelanga ngimvumele umkami afunde lawe iBhayibhili kodwa esengikunanzelele yikuthi ukufunda kwakhe sokuyincede kakhulu imuli yethu. Khathesi sesithokoza sibili.’”