Yeqa uye kokuphakathi

Bama Bamncedisa

Bama Bamncedisa

Kwakuqanda mhlalokho futhi kulomoya olamandla. Omunye ubaba okuthiwa nguBob ohlala e-Alberta, eCanada wayetshayela imota yakhe iviri langemuva laselidubuka. Kodwa kazange ananzelele okwasekwenzakele yikho waqhubeka ngohambo lwakhe.

Ubaba lo wabhala incwadi wasesiyayitshiya eWolu yoMbuso yaboFakazi bakaJehova. Yayisithi: “Ngamiswa ngabasakhulayo abahlanu ababehamba ngemota bangitshela ukuthi iviri lemota yami laselidubukile. Ngamisa imota eceleni komgwaqo basebesithi bazangincedisa ukutshintsha iviri. Ngangingakwazi ukuthi ngilayo yini ijeki kumbe elinye iviri. Ngathatha i-wheelchair yami ngahlala eceleni komgwaqo bona bangena ngaphansi kwemota badinga iviri lejeki basebelungisa. Kwakulongqwaqwane mhlalokho kuqanda mo. Konke lokho bakwenza lanxa babegqoke izigqoko ezinhle. Ngangingeke ngikwenze lokho ngingedwa.

“Ngiyababonga kakhulu abantwana laba. Babehamba betshumayeza abantu emizini yabo yikho ngingathi bayakwenza lokho abakufundisayo. Banginceda sibili ngoba ngangizathwala nzima ngingedwa, ngiyababonga kakhulu. Ngangingakwazi ukuthi kusaselabantu abalomusa kangaka, ngibona angani babethunywe nguNkulunkulu.”