Yeqa uye kokuphakathi

Uhlala Ekhuthele Ekukhonzeni Lanxa Wabanjwa Ngumkhuhlane Obuhlungu Kakhulu

Uhlala Ekhuthele Ekukhonzeni Lanxa Wabanjwa Ngumkhuhlane Obuhlungu Kakhulu

UVirginia nguFakazi kaJehova. Wabanjwa ngumkhuhlane ohlasela imisipha yomzimba, umzimba wakhe wasala ukhubazekile. Uyenelisa ukubona, ukuzwa lokunyikinya ikhanda lakhe mbijana kodwa kenelisi ukukhuluma lokuzidlela. Wayeqinile kodwa izimo zaphonguthi phendu nje ngo-1997 ekuseni ngesikhathi esizwa ehlatshwa kakhulu esiphundu. Umkakhe wamgijimisela esibhedlela, ngalobobusuku waba kukhoma. Wavuka ngemva kwamaviki amabili bemgcine ku-Intensive care, umzimba ungasasebenzi kuhle futhi exhunywe emitshineni yokuncedisa ukuphefumula. Kwasekumnyama kuye engasakhumbuli lutho futhi engasakwazi lokuthi ungubani yena ngokwakhe.

UVirginia uthi nanku okwenzakalayo: “Imicabango yami yaqalisa ukubuya kancane kancane. Ngakhuleka kakhulu. Ngangingafuni ukufa ngitshiye umntanami engelamama. Ukuze ngibe lesibindi ngangilwisa ukuthi ngikhumbule wonke amavesi engangiwazi.

Ngemva kwesikhathi amadokotela angikhipha ku-Intensive care. Ngenyanga eziyisithupha wayeselaliswe ezibhedlela ezinengana, waphinda wadluliswa lasendaweni eyayizamsiza enelise ukuthi azame ukuzenzela izinto. Ngemva kwalokho kwathiwa sengayahlala endlini. Umzimba wami wawulokhu ungasebenzi futhi ngangidinga ukuncediswa ezintweni zonke. Kwangiqeda amandla. Ngazizwa ngingasilutho kwabanye abantu lakuJehova. Ngangikhathazekile ngoba ngangingasenelisi ukondla umntanami.

“Ngaqalisa ukubala lokho okwenzeke ezimpilweni zabazalwane abahlaselwa ngumkhuhlane lo owawungehlele. Ngamangaliswa yindlela ababemsebenzela ngayo uJehova. Ngenxa yalokho engakubalayo ngazama ukuthuthuka ngenze engingenelisa ukukwenza. Ngingakaguli ngangilesikhathi esincane engangisinikele kuJehova. Khathesi isikhathi sami sonke ngisinikela enkonzweni. Sengiphilela ukwenza intando kaJehova.

“Ngafunda ukusebenzisa ikhompiyutha. Ngisebenzisa ama-software enelisa ukubamba nxa nginganyikinya ikhanda. Kuyadinisa sibili kodwa ezempucuko lezi zenza ngenelise ukufunda iBhayibhili futhi ngenelise ukutshumayela ngethemba engilalo ngisebenzisa izincwadi lama-imeyili. Ukuze ngixoxe labaseduze lami ngilebhodi ele-alifabheti. Umuntu oyabe elami uyabe ekhombela ibala ngebala. Nxa ekhombele ibala elingayisilo ngiyavula kakhulu amehlo ami kuthi nxa ekhombele eliyilo ngiyavala amehlo ami. Siyakwenza kanenginengi ukuze senelise ukwenza amabala kanye lemitsho. Odade abajayele ukungivakatshela sebekuthola kulula lokhu. Nxa bangaphambanisa amabala siyahleka ngakho.

Uxoxa ngokukhombela amabala e-alifabheti

“Ngiyakukholisa ukungena imihlangano yebandla labafowethu labodadewethu futhi ngisebenzisa i-Video conferencing. Ngiyenelisa ukuthi ngibhale impendulo yami omunye abeseyibala ngesikhathi semibuzo lezimpendulo. Ngiyenelisa lokujoyina iqembu labafowethu labodadewethu sibukele uhlelo lwe-JW Broadcasting nyangazonke.

“Sengigule umkhuhlane lo ohlasela imisipha okweminyaka engu-23. Kwesinye isikhathi ngiyadana, kodwa ngiyenelisa ukukunqoba lokhu ngokuthandaza, lokuzihlanganisa labafowethu kanye lokuhlala ngikhuthele ekukhonzeni. Ngosizo engiluthola ebandleni, sengenelise ukuba liphayona elisizayo okweminyaka edlula eyisithupha. Ngizamile ukuthi ngibe yisibonelo esihle endodaneni yami uAlessandro. Khathesi usetshadile futhi ungumdala webandla. Yena lomkakhe bangamaphayona esikhathi sonke.

“Ngihlala ngicabangisisa ngalokho engizenelisa ukukwenza epharadayisi. Okokuqala engifuna ukukwenza yikukhuluma ngoJehova ngowami umlomo. Ngizafuna lokubhoda izindawo ezinhle ngikholise ukubona indalo enhle okwamagama. Njengoba bengihlala ngidliswa ukudla okungamanzi nge-tube okweminyaka edlula 20, ngikulangazelela ngabomvu ukuthi ngizikhele i-apple esihlahleni ngililume ngawami amazinyo. Njengoba ngivela e-Italy ngikhangelele ukuziphekela ukudla kwami okumnandi okuhlanganisa ipizza.

“‘Ithemba lokholo’ kungincede ngenelisa ukuvikela ingqondo yami. (1 Thesalonika 5:8) Ukuzibona ngisemhlabeni omutsha kuyangiqinisa ithemba kungelani lokuthi khathesi sengikhubazekile. Ngilethemba lokuthi isimo lesi sizadlula masinyane. Sekungiphuzela ukukholisa “ukuphila koqobo” lokho uJehova asithembisa khona nxa sekubusa uMbuso wakhe.”—1 Thimothi 6:19; Mathewu 6:9, 10.

Ilinki engakuhambisa ku-JW broadcasting iyatholakala ku-jw.org