Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Ubugebenga Lokuthanda Imali Kwangilethela Izinhlungu Ezinengi”

“Ubugebenga Lokuthanda Imali Kwangilethela Izinhlungu Ezinengi”
  • Umnyaka Wokuzalwa: 1974

  • Ilizwe Azalelwa Kulo: Albania

  • Imbali: Wayelisela, ethengisa izidakamizwa futhi eyisibotshwa

KUDALA KWAMI

Ngazalelwa edolobheni elikhulu le-Albania okuthiwa yiTiranë futhi ngekhaya sasingabayanga. Ubaba wayeyindoda ethembekileyo, esebenza nzima ukuze asinakekele kodwa imali esasiyithola yayingeneli izinto esasizidinga. Kwakungizwisa ubuhlungu sibili ukuthi ngakithi sasingabayanga. Ngangiswela zona izicathulo zokugqoka lokudla esasikuthola kwakungeneli.

Ngaqalisa ukutshontsha ngisasemncane ngizitshela ukuthi ngincedisa imuli yangakithi. Kodwa ngelinye ilanga ngabanjwa ngamapholisa. Ngo-1988 ngileminyaka engu-14 ngahanjiswa esikolo esifundisa abantwana abephula umthetho futhi ngahlala khona okweminyaka emibili. Ngalesosikhathi ngafundela uku-welder futhi ngathi ngisuka ngasengizimisele ukusebenza kodwa uhlupho yikuthi umsebenzi wawungatholakali. Izinto zazingahambi kuhle e-Albania ngenxa yezombusazwe. Ngacina ngibuyelelana labangane bami saqalisa ukutshontsha kodwa sacina sibotshiwe savalelwa ejele okweminyaka emithathu.

Ekuphumeni kwami ejele ngaqhubeka ngokwephula umthetho. Isimo e-Albania sasilokhu sisiba sibi kakhulu kodwa mina ngalesosikhathi ngangisenza imali enengi ngokutshontsha. Ngelinye ilanga sahamba sayatshontsha kweyinye indawo sithwele imibhobho kodwa abangane bami babotshwa. Mina ngabaleka ngaya eNgilandi lomkami uJulinda lomntanethu ukuze ngingabotshwa.

Ekufikeni kwethu eNgilandi ngangizimisele ukuqalisa impilo entsha lemuli yami. Kodwa ngaphinda ngabuyelela imikhuba yami yakudala. Khathesi ngasengithengisa izidakamizwa futhi ngasengibamba izizumbulu zemali.

Umkami wayevumelana lalokho engangikwenza yini? Wothini alitshele: “Sakhula sidubeka e-Albania. Yikho ngangizimisele ukwenza loba yini ukuze ngingabi ngumyanga. Ngangicabanga ukuthi ukuba lemali yikho okwakuzakwenza siphile impilo emnandi. Lanxa ngangikwazi ukuthi umkami wayetshontsha, eqamba amanga njalo ethengisa izidakamizwa, ngangimsekela ngoba ngangifuna imali.”

“Lanxa ngangikwazi ukuthi umkami wayetshontsha, eqamba amanga njalo ethengisa izidakamizwa, ngangimsekela ngoba ngangifuna imali.”—UJulinda

Kodwa ngo-2002 izinto zatshintsha lamaphupho ethu wonke atshabalala. Ngabanjwa ngilezidakamizwa ezinengi kakhulu ngahle ngabotshwa.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO

IBhayibhili laqalisa ukutshintsha impilo yami ngingananzeleli. Ngo-2000 umkami uJulinda waqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova. Kodwa mina angizange ngifunde labo ngoba ngangikubona kungancedi. UJulinda wayekuthanda ukufunda iBhayibhili. Uthi: “Ngekhaya sasisonta yikho ngangikuthanda ukuxoxa ngeBhayibhili. Ngangihlala ngifuna ukwazi okunengi okuseBhayibhilini yikho ngavumela phezulu ukufunda laboFakazi. Ngangikuzwisisa okunengi engangikufunda eBhayibhilini futhi kwanginceda ukuthi ngitshintshe impilo yami kodwa ngangilokhu ngicabanga ukuthi ukuba lemali kwakuzasenza sithokoze. Ukubotshwa komkami yikho okwatshintsha indlela engangicabanga ngayo. Ngakubona sibili ukuthi okutshiwo liBhayibhili ngokugijimisa imali kuliqiniso. Sasenze konke ukuze sibe layo kodwa sasilokhu singathokozi. Ngakuzwisisa ukuthi ukulandela indlela uNkulunkulu afuna siphile ngayo yikho kuphela okungenza sithokoze.”

Ngaphuma ejele ngo-2004 futhi ngisanda kuphuma ngasengifuna ukubuyela ekuthengiseni izidakamizwa kodwa umkami uJulinda wayengasavumelani lakho lokhu. Wangitshela into eyangenza ngacabangisisa ngempilo yami. Wathi imali ayisaqakathekanga kuye. Yena akufunayo yikuthi ngibekhona njengomkakhe lanjengobaba wabantwabakhe. Ngamangala ngimuzwa esitsho njalo kodwa wayeqondile ngoba phela yayisiminengi iminyaka engangiyiqede ngisejele. Ngaphinda ngacabanga ngenhlupho esasisiba lazo ngenxa yokugijimisa imali ngahle ngazimisela ukutshintsha lokutshiyana labangane engangilabo.

Okunye okwangenza ngafuna ukutshintsha yilokho engakubona emhlanganweni waboFakazi bakaJehova engawungena lomkami lamadodana ethu amabili. Abantu bakhona babelomusa futhi bekhanya bethokoza. Lokhu kwangenza ngaqalisa ukufunda iBhayibhili.

Ngangicabanga ukuthi nxa singaba lemali enengi sizathokoza

Ngafunda eBhayibhilini ukuthi “ukuthanda imali kuyimpande yazo zonke izinto ezilimazayo njalo ngenxa yokubasela lolothando, abanye . . . bazigwaza yonke indawo ngezinhlungu ezinengi.” (1 KuThimothi 6:9, 10) Ngazibonela ukuthi amazwi la aliqiniso sibili! Ngazisola kakhulu ngendlela engangiphila ngayo kanye lobuhlungu engangidlule kubo lalobo engangibuzwise imuli yami. (KwabaseGalathiya 6:7) Ukuzwisisa indlela uJehova lendodana yakhe uJesu Khristu abasithanda ngayo kwangenza ngatshintsha ubuntu bami. Ngasengiqakathekisa okufunwa ngabanye hatshi okufunwa yimi futhi ngasengisiba lesikhathi esinengi sokuba lemuli yami.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Sokungincede kakhulu ukulandela iseluleko esiseBhayibhilini esithi: “Indlela eliphila ngayo kayingabi ngeyokuthanda imali kodwa suthisekani ngalokho elilakho.” (KumaHebheru 13:5) Khathesi sengihlalisekile, lomzwangedwa wami uhlanzekile futhi ngiyathokoza kakhulu. Okunye okuhle yikuthi siyazwanana kakhulu njengemuli.

Ngangicabanga ukuthi nxa singaba lemali enengi sizathokoza kodwa iqiniso yikuthi ukugijimisa imali kwangilethela izinhlungu ezinengi. Lanxa singelamali enengi khathesi sesithole into eligugu kakhulu kithi, ukuba ngabangane bakaJehova uNkulunkulu. Ukumkhonza siyimuli kwenza sithokoze kakhulu.

Ngilemuli yami emhlanganweni waboFakazi bakaJehova