Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Sengiyindoda Elomusa”

“Sengiyindoda Elomusa”
  • Umnyaka Wokuzalwa: 1973

  • ILizwe Azalelwa Kulo: Uganda

  • Imbali: Wayeyisidakwa esilodlakela njalo ethanda abafazi

KUDALA KWAMI

Ngazalelwa e-Uganda esigabeni seGomba. Abantu abanengi emphakathini babedubeka kakhulu. Lapho esasihlala khona kwakungelamagetsi, sasisebenzisa amalayithi epharafini.

Abazali bami babengabalimi njalo bathutha eRwanda bayahlala e-Uganda. Babelima ikhofi lamabhanana futhi babesebenzisa amabhanana ukupheka utshwala okuthiwa yiwaragi obujayelekileyo endaweni leyo. Babefuya lenkukhu, lembuzi lengulube kanye lenkomo. Isiko lakithi langenza ngakholwa ukuthi umfazi kumele ahloniphe umkakhe ngaso sonke isikhathi njalo akumelanga atsho umbono wakhe.

Ngathi sengileminyaka engu-23 ngabuyela eRwanda, ngangijayele ukuyagida emaklabhu. Kulenye engangihlala ngisiya kuyo umaneja wakhona waze wanginika ikhadi lokungena mahala. Ngangikholisa lokubukela amafilimu alokulwa lodlakela oluhlasimulisa umzimba. Indawo engakhulela kuyo lezinto engangizibukela kwenza ngaba lodlakela, ngaba yisidakwa esithanda abafazi.

Ngo-2000 ngaqalisa ukuhlala lenye intombi okuthiwa nguSkolastique Kabagwira njalo saba labantwana abathathu. Ngendlela engangikhuliswe ngayo, ngangikhangelele ukuthi aguqe nxa engibingelela kumbe nxa ezocela into ethile. Ngangimtshela lokuthi yonke impahla esasilayo ngeyami futhi ngingenza loba yini engiyifunayo ngayo. Ngangijayele ukuphuma ebusuku ngize ngiphenduke ngabo-3 ekuseni. Ngangibuya ngidakwe ngifile ngifike ngiqoqode emnyango, nxa uSkolastique angaphuza ukuvula ngangimtshaya.

Ngalesosikhathi ngangingufolomani kwenye inkampani yabomantshingelani futhi ngangihola sibili. Umkami wayehlala engincenga ukuthi ngihambe laye esontweni yamaphentakhosti ayesonta kuyo, ecabanga ukuthi lokhu kuzangenza ngitshintshe. Kodwa mina ngayala, njalo ngaqalisa ukuthandana lomunye umama. Ngenxa yokuthi ngangilodlakela futhi ngingaziphathanga, uSkolastique wathatha abantwabethu abathathu wabuyela kibo.

Omunye ubaba owayengumngane wethu waxoxa lami engitshela ukuthi ngitshintshe izenzo zami. Wangikhuthaza ukuthi ngibuyele kumkami. Wathi kubi ukuthi abantwabami bakhule bengalayise. Yikho ngo-2005 ngatshiya utshwala, ngehlukana lomama engasengithandana laye ngabuyela kumkami uSkolastique. Mina lomkami satshada ngo-2006. Lanxa kunjalo ngangilokhu ngilodlakela futhi ngimhlukuluza.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO

Ngo-2008 omunye uFakazi kaJehova okuthiwa nguJoel wafika emzini wethu wangitshumayeza. Yena lomunye umzalwane okuthiwa nguBonaventure bangivakatshela okwezinyanga ezithile futhi sasixoxa kakhulu ngeBhayibhili. Ngangibabuza imibuzo eminengi ikakhulu emayelana lebhuku leSambulo. Engangikufuna yikubatshengisa ukuthi balahlekile. Ngababuza ukuthi kungani besithi “ixuku elikhulu” okukhulunywa ngalo kuSambulo 7:9 lizahlala emhlabeni yona ivesi isithi “lalimi phambi kwesihlalo sobukhosi [sikaNkulunkulu] laphambi kweMvana,” uJesu Khristu. UJoel wayeyiphendula ngesineke yonke imibuzo yami. Wangitshengisa u-Isaya 66:1 lapho uNkulunkulu athi umhlaba “yisenabelo sezinyawo zakhe.” Ngakho ixuku elikhulu limi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lapha emhlabeni. Ngabala leHubo 37:29 elithi abalungileyo bazahlala emhlabeni kuze kube nini lanini.

Ngokuya kwesikhathi ngavuma ukuthi bangifundise iBhayibhili. Ngakho uBonaventure waqalisa ukufunda lami loSkolastique. Ukufunda iBhayibhili kwangenza ngafuna ukutshintsha indlela engangiphila ngayo. Ngafunda ukuphatha kuhle umkami, ngangingasakhangelelanga ukuthi aguqe nxa engibingelela kumbe nxa ecela okuthile. Ngayekela lokuba ngisithi impahla esasilazo ngezami ngedwa. Ngatshiya lokubukela amafilimi alodlakela. Kwakungalula ukutshintsha kwakudinga ukuzibamba lokuthobeka.

IBhayibhili lingincede ukuthi ngibe yindoda elomusa

Emnyakeni eyayedlule sasihambise umntanethu omdala okuthiwa nguChristian e-Uganda ukuthi ayehlala lezihlobo zethu. Kodwa ngathi sengibale uDeuteronomy 6:4-7, ngananzelela ukuthi uNkulunkulu uphe mina lomkami umthwalo wokondla abantwabethu, okugoqela lokubafundisa ukuthi benze intando kaNkulunkulu. Sonke sathokoza kakhulu ngesikhathi simthatha ukuthi azohlala lathi!

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Ngafunda ukuthi uJehova nguNkulunkulu olesihawu futhi angithandabuzi ukuthi ungithethelele kukho konke angangikwenza kudala kwami. Ngiyathokoza lokuthi umkami wavuma ukuthi sifunde iBhayibhili ndawonye. Sazinikela kuJehova njalo sabhabhathizwa mhlaka 4 December ngo-2010. Khathesi siyathembana futhi siyakukholisa ukusebenzisa esikufunda eBhayibhilini emulini yethu. Umkami uyathokoza ukuthi khathesi nxa ngitshayisa emsebenzini ngihle ngibuye endlini. Okunye okumthokozisayo yikuthi sengimphatha kuhle, sengayekela utshwala, lokuthi sengimhlonipha angisamhlukuluzi. Ngo-2015 ngabekwa ukuthi ngibe ngumdala ukuze ngincedise ukwelusa ibandla. Phakathi kwabantwabethu abahlanu, abathathu sebabhabhathizwa.

Ngesikhathi ngiqala ukufundiswa iBhayibhili ngoFakazi bakaJehova angizange ngiphonguvuma konke nje ababengifundisa khona. Kodwa okwakungithokozisa yikuthi babephendula yonke imibuzo yami besebenzisa iBhayibhili. Mina lomkami sesizwisisa ukuthi labo abakhonza uNkulunkulu weqiniso kumele balandele imithetho yakhe, bangayithathi lula. Ngiyambonga uJehova ngokuthi wangidonsela emulini yabantu bakhe abamkhonzayo. Nxa ngicabanga engangikwenza kudala kwami ngiyavuma sibili ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukuncedisa umuntu atshintshe enze okumthokozisayo.