Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

Ngathola Okungcono Kakhulu

Ngathola Okungcono Kakhulu
  • UMNYAKA WOKUZALWA 1967

  • ILIZWE AZALELWA KULO FINLAND

  • IMBALI WAYEYINGCITSHI EMDLALWENI WE-TENNIS

KUDALA KWAMI

Ngakhulela eFinland edolobheni okuthiwa yiTampere. Ngakithi sasingasonti kodwa abazali bami babesikhuthaza ukuthi siziphathe kuhle njalo siqakathekise ukufunda. Umama udabuka eGermany, yikho ngisesemncane ngangijayele ukuvakatshela ugogo lokhulu eWest Germany.

Ngaqalisa ngisesemncane ukuthanda imidlalo. Ngangidlala imidlalo etshiyeneyo kodwa ngathi sengileminyaka engu-14 ngasengithanda i-tennis kakhulu. Ngathi sengileminyaka engu-16 ngasengiqeqetshwa zingcitshi ze-tennis kabili ngelanga kuthi ntambama ngiziqeqetshe ngedwa. Ngangingasawuthontisi umdlalo lo, ukuwudlala kwasokuyinto engiyiphilelayo. Loba kunjalo ngangisiba lazo izikhathi zokukwejisa labangane bami sizinathela utshwala. Kodwa-ke angizange ngibe lohlupho lokunatha kakhulu kumbe olokubhema izidakamizwa ngoba ngangiphilela i-tennis.

Ngaqalisa ukudlala emincintiswaneni eyayihlelwa yinhlanganiso ye-ATP ngileminyaka engu-17. * Ngokuya kwesikhathi ngasengiwina emncintiswaneni le futhi lokho kwenza ngaziwa kakhulu kwelakithi. Sengileminyaka engu-22 ngangingomunye wabadlali abangu-50 ababedumile emhlabeni wonke.

Okweminyaka eminengi ngasengihlala ngisemangweni ngenxa yomdlalo lo. Ngabona indawo ezinhle okumangalisayo kodwa ngananzelela ukuthi ilizwe ngelizwe lilenhlupho zalo, ezihlanganisa ubugebenga, ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokuphanjaniswa komkhathi. Ngokwesibonelo sathi sise-America satshelwa ukuthi kulezinye indawo okwakungamelanga sifike kuzo ngoba kwakugcwele izigebenga. Ukubona konke lokhu kwangikhathaza kakhulu. Lanxa i-tennis ngangiyithanda okuzwayo, ngangilemibuzo emayelana lempilo.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGINTSHINTSHA NGAYO

Intombi yami uSanna yaqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova. Kangizange ngimalise ukuthi afunde ngoba ngakubona kuyinto enhle. Satshada ngo-1990 kwathi ngomnyaka olandelayo wabhabhathizwa. Mina ngangilokhu ngingelandaba lokukhonza lanxa nje ngangikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngangilokhu ngikhumbula lokho ugogo ozala umama ayengifundise khona ngeBhayibhili kanye lokukhuleka.

Ngelinye ilanga savakatsha lenye indoda okuthiwa nguKari lomkakhe abangoFakazi. Ekuxoxeni kwethu uKari wangitshela ngesiphrofetho esiseBhayibhilini esimayelana ‘lensuku zokucina.’ (2 KuThimothi 3:1-5) Ingxoxo le yangenza ngazwisisa ukuthi yindaba izinto zizimbi kangaka emhlabeni. Kodwa kasizange sixoxe okuyangaphi ngezinto zokukhonza. Kusukela lapho mina loKari sasesijayele ukuba lengxoxo zeBhayibhili futhi ngangikuzwisisa engangikufunda. Ngenxa yokuhlala ngisemangweni kwasekunzima ukuthi siqhubeke sifunda kodwa uKari kazange akhalale. Wayengibhalela incwadi engiphendula eminye imibuzo engangiyabe ngiyibuze ngesikhathi sifunda. Wayesebenzisa iBhayibhili ukuphendula yonke imibuzo engangilayo futhi lokhu kwenza ngazwisisa ukuthi iBhayibhili lilonke nje likhuluma ngokuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo ozakwenza intando yakhe igcwaliseke lapha emhlabeni. Ukwazi ibizo likaJehova lokubona izinto ezinhle azenzele abantu kwangenza ngaqalisa ukumthanda. (IHubo 83:18) Engakuthanda kakhulu yikwazi ukuthi uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe ukuthi izosifela. Ukuzwisisa ukuthi wayefuqwa luthando yikho okwangithintayo. (UJohane 3:16) Ngafunda lokuthi ngingenelisa ukuba ngumngane kaNkulunkulu kanye lokuthola ukuphila okuphakade emhlabeni ozabe usulokuthula. (UJakhobe 4:8) Ngaqalisa ukuzibuza ukuthi ngingatshengisa njani ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu?

Ngacabangisisa kakhulu ngempilo yami, yikho ngaqalisa ukutshela abanye engikukholwayo ngoba ngasengifundile eBhayibhilini ukuthi intokozo siyithola ngokupha. (ImiSebenzi 20:35) Ngangingatholakali endlini okwamalanga angu-200 ngomnyaka ngenxa yemincintiswano ye-tennis. Ngangingasasitholi isikhathi sokuba lemuli yami ngoba ngangiqeda isikhathi esinengi ngiziqeqetsha ukuze ngibe yintshantshu. Ngabona ukuthi kwasokumele ngintshintshe sibili.

Ngangikwazi ukuthi nxa ngingatshiya ukudlala i-tennis ngenxa yokukhonza abantu abasoze bangizwisise. Angizange ngizihluphe ngokuthi abantu bazathini ngoba ngangikwazi ukuthi ukukhonza uJehova lokuthola ukuphila okuphakade kungcono kakhulu ukwedlula loba yiwuphi umvuzo engingawuthola ku-tennis. Yikho ngakhetha ukuwutshiya umdlalo lo. Umbhalo owanginceda ukuthi ngibe lesibindi sokukwenza lokho nguHubo 118:6 othi: “UJehova ulami, angiyikwesaba. Umuntu angenzani kimi na?”

Kusenzakala konke lokhu kwafika abanye osomabhizimusi besithi bazanginika imali enengi nxa ngingaqhubeka ngidlala i-tennis ngebizo labo. Angizange ngivume ukukwenza lokho ngoba ngasengikhethe ukukhonza uJehova. Ngemva kwesikhatshana ngayekela lokudlalela inhlanganiso ye-ATP. Ngaqhubeka ngifunda iBhayibhili ngasengibhabhathizwa ngaba nguFakazi mhlaka 2 July 1994.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Akuzange kudingakale ukuthi kwenzakale into ebuhlungu empilweni yami ukuze ngiqalise ukucabanga ngoNkulunkulu. Kanti njalo ngeke ngithi ngangiliwomele iqiniso. Ngangiziphilela impilo emnandi, kungelalutho engiludingayo. Kodwa ngalithola iqiniso ngingalindelanga futhi selingincede ukuthi ngiphile impilo elenjongo njalo ethokozisayo. Khathesi sengiseduze kakhulu lemuli yami njalo kuyangithokozisa ukuthi abafana bami abathathu labo sebekhethe ukungilandela hatshi njengomdlali we-tennis kodwa njengomKhristu.

Ngilokhu ngikuthanda ukudlala i-tennis. Selokhu ngaba nguFakazi bengiziphilisa ngokuba ngumqeqetshi womdlalo lo futhi ngake ngaba ngumaneja kweyinye inhlanganiso ye-tennis. Kodwa kangisaphileli ukudlala i-tennis njengakuqala. Kudala ngangiziqeqetsha okwamahola amanengi ukuze ngibe yingcitshi. Khathesi sengisebenzisa isikhathi sami esinengi ngifundisa abantu iBhayibhili futhi ngiyazama ukubanceda ukuthi basebenzise izimiso ezikulo ngoba yizo ezangisizayo lami. Khathesi ngiyathokoza ngoba sengiphilela ukuqinisa ubuhlobo bami loJehova lokutshela abanye ngethemba elihle engilalo.​—1 KuThimothi 6:​19.

^ indima 3 Ukuthi ATP kutsho ukuthi, Association of Tennis Professionals. Le yinhlanganiso ekhangela abadlali be-tennis besilisa. Kuba lesikhathi lapho inhlanganiso le ehlela khona imincintiswano ibisiwinisa abadlali abazingcitshi imali kanye lama-points. Ama-points la yiwo asetshenziswa ukubona ukuthi umdlali uyafanela yini ukuba phakathi kwabadlali be-tennis abadumileyo emhlabeni.