Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

Ngathola Inotho Yeqiniso

Ngathola Inotho Yeqiniso
  • Umnyaka Wokuzalwa: 1968

  • Ilizwe Azalelwa Kulo: United States

  • Imbali: Usomabhizimusi owakhulekela ukuthi anothe

KUDALA KWAMI

Ngakhulela eRochester, edolobheni leNew York njalo ngangisonta iRoma. Abazali bami behlukana ngileminyaka eyisitshiyagalombili. Ngakho phakathi kweviki ngangihlala lomama endaweni eyayihlala abantu abangabayanga, kodwa ngempelaviki ngangisiya kubaba emasabhabha ayehlala abantu abanothileyo. Ngangisizwa ubuhlungu nxa ngibona umama ethwele nzima ekhulisa abantwana abayisithupha. Lokhu kwangenza ngafuna ukunotha ukuze ngincedise imuli yangakithi.

Ubaba wayefuna ngiphumelele empilweni, yikho wahlela ukuthi ngivakatshele esikolo esiphezulu esasifundisa indlela yokuba ngumaneja ewoteleni. Ngasithanda isikolo leso, ngahle ngabhalisa ukufunda kuso. Ngangicabanga ukuthi uNkulunkulu wayesewuphendula umthandazo wami wokuthi nginothe futhi ngithokoze. Ngafunda indlela yokuphatha iwotela, umthetho wezamabhizimusi kanye lezezimali okweminyaka emihlanu, ngapha ngisebenza kwenye iwotela yezokubheja eLas Vegas, eNevada.

Emsebenzini wami ngangiseva izinothi ezazizobheja

Ngathi sengileminyaka engu-22, ngaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamaqhuzu wenye iwotela okwakusenziwa khona ezokubheja. Ngangibalelwa ebantwini abanothileyo labaphumeleleyo empilweni njalo ngangijayele ukudla izibiliboco, nginatha amawayini adulayo kanye lotshwala olubizayo. Abangane bami kwezamabhizimusi babejayele ukuthi, “Amehlo akho kawathi nhlo emalini, phela yiyo into eqakatheke kakhulu emhlabeni.” Babebona angathi imali yiyo enza umuntu ahlale ethokoza empilweni.

Ewoteleni yethu kwakubuya abantu abanothe kakhulu bezobheja futhi yimi engangibancedisa ukuthi bathole loba yini abayifunayo. Lanxa abantu laba babenothe okwamagama, babekhanya bengathokozi. Lami ngacina ngingasathokozi. Imali engangiyithola yayinengi kodwa kwakungathi yengezelela ukukhathazeka kwami futhi ngangingalali. Ngasengicabanga lokuzibulala. Ngangingasayikholisi impilo yikho ngabuza uNkulunkulu ngathi, “Pho kuyini okungangenza ngithokoze?”

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO

Ngalesosikhathi odadewethu ababili abasebengoFakazi bakaJehova bathuthela eLas Vegas. Ngangisala nxa benginika amabhuku abo kodwa ngavuma ukubala labo iBhayibhili ngisebenzisa elami. EBhayibhilini lami amazwi kaJesu ayebhalwe aba bomvu. Odadewethu babexoxa lami ngamazwi kaJesu ngoba babenanzelela ukuthi ngiyakuhlonipha kakhulu lokho okwafundiswa nguJesu lokuthi ngangilibala iBhayibhili ngingedwa.

Izinto ezinengi engangizibala zazingimangalisa. Ngokwesibonelo uJesu wathi: “Ngesikhathi lithandaza, lingaphindi izinto ezifananayo kanenginengi njengabantu bezizweni, ngoba bacabanga ukuthi bazalalelwa bangasebenzisa amazwi amanengi.” (UMathewu 6:7) Kodwa omunye umphristi wayengiphe ipikitsha kaJesu wasesithi nxa ngingathandaza kuyo ngiphinde umthandazo wenkosi ka-10 kanye lokaMariya ka-10, uNkulunkulu uzanginika imali engiyifunayo. Kodwa phela nxa ngangisenza njalo ngangiyabe ngiphindaphinda amazwi afananayo angatsho lutho. Ngabala lamazwi kaJesu athi: “Lingabizi muntu emhlabeni ngokuthi baba ngoba munye uYihlo, lowo osezulwini.” (UMathewu 23:9) Ngangizibuza ukuthi, ‘Kanti mina lengisonta labo iRoma sibizelani abaphristi bethu ngokuthi “Father”?’

Ngathi sengibale ibhuku likaJakhobe eBhayibhilini ngaqalisa ukucabangisisa ngokuthi ngenzani ngempilo yami. Kusahluko 4, uJakhobe wabhala wathi: “Kalikwazi yini ukuthi ukuthanda umhlaba yikuba yisitha sikaNkulunkulu? Ngakho loba ngubani othanda umhlaba uzenza isitha sikaNkulunkulu.” (UJakhobe 4:4, NAB) Ivesi 17 yona yangenza ngacabanga. Ithi: “Yikho lowo oyaziyo into eqondileyo kodwa angayenzi, wenza isono.” Ngabiza odadewethu ngabatshela ukuthi sengitshiya umsebenzi wami ewoteleni ngoba kwenziwa izinto ezingaqondanga, ezinjengokubheja futhi kulobuhwaba.

“Ngathi sengibale ibhuku likaJakhobe eBhayibhilini ngaqalisa ukucabangisisa ngempilo engangiyikhethile”

Ngangifuna ukuba ngumngane kaNkulunkulu futhi ngangifuna ukuzwanana labangakithi. Ngakho ngatshintsha ezinye izinto engangizenza ukuze ngithole isikhathi salokho. Kodwa kwakungalula. Ngokwesibonelo, ngangibizelwa izikhundla eziphezulu kwamanye amawotela okubheja futhi ngangithenjiswa imali ephindwe kabili kumbe kathathu kuleyo engangiyihola. Kodwa ngathandaza ngendaba le futhi ngakhetha ukutshiya konke lokho ngoba ayisiyo impilo engangiyifuna. Ngatshiya umsebenzi, ngathuthela egarajini likamama, ngasengiqalisa ibhizimusi encane eyokulaminetha amaphepha aloluhlu lokudla okuthengiswa emakhefa.

Lanxa iBhayibhili laselingincede ukuthi ngikwazi okuqakatheke kakhulu empilweni, ngangingayi emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova. Odadewethu bangibuza ukuthi ngisolani kuboFakazi. Ngathi: “UNkulunkulu wenu uJehova wehlukanisa izimuli. NgeKhisimusi langemidlalo yamalanga okuzalwa yikho engithola khona isikhathi sokuba labangakithi kodwa lina aliwathakazeleli amalanga la.” Omunye udadewethu waqalisa ukukhala wathi: “Amanye amalanga wonke la uyabungaphi? Sifuna ukuba lawe ngaloba yisiphi isikhathi kodwa wena ufuna ukubuya ngamalanga amakhefu lawo kuphela futhi usenzela umthetho nje.” Amazwi akhe angihlaba enhliziyweni, lami ngaqalisa ukukhala.

Ngathi sengizwisisa ukuthi oFakazi bakaJehova bayazithanda izimuli zabo lokuthi engangikucabanga ayisikho, ngabona kungcono ukuthi ngike ngiye emhlanganweni wabo eWolu yoMbuso. Yikho lapho engabonana khona lomunye uFakazi okuthiwa nguKevin owayeselesikhathi efundisa abanye iBhayibhili. Waqalisa ukufunda lami.

UKevin lomkakhe babeziphilela bengelazinto ezinenginengi ukuze bathole isikhathi esinengi sokuncedisa abanye ukuthi bazwisise iBhayibhili. Kanti njalo basebenzisa imali ababeyithola ukuthi baye e-Africa laseCentral America besiyancedisa ukwakha amawofisi egatsha aboFakazi bakaJehova. Babehlala bethabile futhi bethandana. Ngacabanga ngathi, ‘Lami ngifuna ukuba lempilo enjengeyabo.’

UKevin wangitshengisa ividiyo eyayimayelana lezinto ezikholiswa ngabanali (ama-missionary). Lami ngahle ngakhetha ukuthi ngibe ngumnali. Ngathi sengifunde iBhayibhili okwezinyanga eziyisithupha ngabhabhathizwa ngo-1995, ngaba nguFakazi kaJehova. Angizange ngiphinde ngithandaze kuNkulunkulu ngicela inotho kodwa ngasengithandaza ngisithi: “Ungangiphi ubuyanga loba inotho.”—IZaga 30:8.

INDELA ENGINCEDAKALE NGAYO

Khathesi sengathola inotho yeqiniso, ngoba sengikhonza uNkulunkulu futhi ngiyathokoza. EHonduras yikho engahlangana khona lomkami uNuria njalo sesike saba ngabanali ePanama laseMexico. Ngakubona sibili ukuthi aliqiniso amazwi aseBhayibhilini athi: “Isibusiso sikaJehova siletha inotho, leyonotho ingabi lahlupho”!—IZaga 10:22.