Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Ngasengihlala Emigwaqweni”

“Ngasengihlala Emigwaqweni”
  • Umnyaka wokuzalwa: 1955

  • Ilizwe azalelwa kulo: Spain

  • Imbali: Ukusebenzisa Kubi Izidakamizwa Lokudakwa Lodlakela

KUDALA KWAMI

Abanye abantu kubathatha isikhathi ukufunda ukuthi abakwenzayo kubalethela inhlupho. Lami nganginjalo. Ngazalelwa eBarcelona, idolobho lesibili nxa kubalwa amadolobho amakhulu aseSpain njalo ngakhulela khona. Imuli yangakithi yayihlala eSomorrostro njalo iSomorrostro yiyo eyayithatha indawo enkulu eyayiseduzane lekhunjini. Indawo le yayisaziwa ngobugebengu lezidakamizwa.

Ngekhaya kwakulabantwana abayisitshiyagalolunye njalo mina ngangilizibulo. Sasingabayanga, yikho ubaba wathi ngiyekwenza umsebenzi wokudobhela abantu amabhora kwenye indawo lapho okwakudlalelwa khona ithenisi. Ngangileminyaka elitshumi njalo ngangisebenza amahola alitshumi ngelanga. Ngangingahambi esikolo njengabanye abantwana ngenxa yomsebenzi lo. Ngithe sengileminyaka engu-14 ngaqhatshwa kwenye indawo lapho okwakusenziwa khona okwensimbi.

Ngo-1975 ngangena ebuthweni laseSpain elaliseNorth Africa ngagqoka iyunifomu yakhona eyayitshiyene lamanye

Ngo-1975 ngabizwa ukuthi ngizosebenza ebuthweni njengoba lokho kwakungumthetho eSpain. Ngangifuna ukwenza into eyayizakwenza ngikholise impilo, yikho ngahamba ebuthweni laseSpain eMelilla. Indawo le ngeyeSpain kodwa iseNorth Africa. Ngesikhathi leso ngaqalisa ukwenza amanyala, ngidakwa njalo ngisebenzisa kubi izidakamizwa.

Ngathi sengisukile ebuthweni, ngabuyela eBarcelona ngafika ngabumba iqembu lezigangi. Sasintshontsha loba yini. Izinto esasizintshontsha sasizithengisa besesithola imali yokuthenga izidakamizwa esasingasenelisi ukuphila singelazo. Ngaqalisa ukusebenzisa isidakamizwa okuthiwa yiLSD kanye lama-amphetamines njalo ngasengiphilela utshwala lokubheja kanye lokuya emacansini. Indlela le engasengiphila ngayo yenza ngaba ngumuntu wodlakela. Ngangihlala ngilengqamu, ihloka kumbe ibhemba njalo ngangingesabi ukukusebenzisa lokho.

Ngelinye ilanga mina leqembu lami santshontsha imota sagijinyiswa ngamapholisa. Kwakungani yifilimu sibili. Imota le esasiyintshontshile sayitshayela okwamakhilomitha angaba ngu-30, amapholisa aseqalisa ukuyidubula. Sacina siyitshayelela imota njalo sonke sacela ezinyaweni. Ubaba wathi ekuzwa lokhu wathi ngiphume ngiphele endlini yakhe.

Sengixotshiwe ngahlala emgwaqweni okweminyaka emihlanu. Ngangilala phandle eminyango, emarolini, emabhentshini ayesemaphakhi lasemangcwabeni. Ngake ngahlala lasebhalwini. Ngangingakwazi lokuthi ngiphilelani njalo ngangingaselandaba lokuphila kwami, ngisithi kuyazifananela ngingaze ngife. Ngake ngazisikasika izandla lengalo ngemva kokusebenzisa izidakamizwa. Amanxeba akhona lokhu ngilawo lalamuhla.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI

Ngathi sengileminyaka engu-28 umama wangidinga wasesithi ngiphenduke ngekhaya. Ngavuma ngasengimthembisa ukuthi ngizantshintsha indlela engiphila ngayo kodwa kwathatha isikhathi ukuthi ngikwenze lokho.

Ngenye imini kwafika oFakazi bakaJehova ababili ngekhaya. Ngathi ngisabalalele, ubaba wamemeza esendlini esithi ngivale umnyango ngingakhulumi labo. Angizange ngimlalele ngoba ngangingakuthandi ukutshelwa okokwenza. Ngathaba benginika amabhuku amathathu amancane. Ngabuza ukuthi benzela ngaphi imihlangano yabo njalo ngemva kwensukwana ngaya eWolu yoMbuso.

Into yokuqala engayinanzelelayo yikuthi wonke umuntu wayegqoke kuhle. Kodwa mina ngangilenwele ezinde, indevu zami zingaqedakali njalo ngigqoke amanikiniki. Kwakuzicacela ukuthi ngitshiyene labantu ababelapho, yikho ngazimela phandle kwewolu. Kodwa ngamangala ngibona enye indoda okuthiwa nguJuan igqoke isudu. Indoda le yayike yaba seqenjini lethu lezigangi. Ngezwa ukuthi uJuan wayeselomnyaka enguFakazi kaJehova. Ukumbona kwangenza ngaba lesibindi sokuthi ngingene phakathi ngiyelalela imihlangano. Kulapho izinto ezaqalisela khona ukuntshintsha empilweni yami.

Ngavuma ukufunda iBhayibhili njalo ngahle ngananzelela ukuthi nxa ngangifuna uNkulunkulu angamukele kwakumele ngintshintshe, ngingabi lodlakela futhi ngiziphathe kuhle. Kodwa kwakungalula ukuthi ngintshintshe. Ngafunda ukuthi nxa ngangifuna ukuthokozisa uJehova uNkulunkulu kwakumele ‘ngintshintshe indlela engicabanga ngayo.’ (KwabaseRoma 12:2) Ngakubona sibili ukuthi uNkulunkulu ulesihawu. Ngananzelela ukuthi wayengiphe ithuba lokuthi ngintshintshe impilo yami lanxa kwakulezinto ezinengi engangiziphambanisa. Engakufundayo ngoJehova uNkulunkulu kwangena kwathophela enhliziyweni yami. Kwangicacela ukuthi wayekhona uMdali owayelendaba lami.​—1 UPhetro 5:6, 7.

Lokhu kwangenza ngaqalisa ukuntshintsha impilo yami. Sathi sifunda iBhayibhili kwaba lendaba yokubhema igwayi. Ngazitshela ukuthi nxa uJehova uNkulunkulu efuna ngihlale ngihlanzekile futhi ngingazingcolisi ngaloba yini, kutsho ukuthi imihlanga le yegwayi kuzamele ngiyilahle. (2 KwabaseKhorinte 7:1) Ngahle ngayayiphosela ebhimu.

Okunye okwakumele ngikutshiye yikusebenzisa izidakamizwa lokuzithengisa. Kwakumele ngilwise sibili, futhi kwathatha isikhathi. Kwakumele ngitshiyane labangane bami bakudala ukuze ngiphumelele ukukwenza lokho. Babengangincedisi ukuthi ngiqhubeke ngisiba ngumngane kaNkulunkulu. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngaqalisa ukuthemba uNkulunkulu kanye labangane engasengibathole ebandleni. Indlela ababengiphatha ngayo kanye lababengithanda ngayo ngangingakaze ngiyibone empilweni yami. Ngemva kwezinyanga ezithile ngenelisa ukutshiya izidakamizwa, ‘ngagqoka ubuntu obutsha’ obabuzakwenza ukuthi uNkulunkulu angamukele. (Kwabase-Efesu 4:​24) Ngabhabhathizwa ngo-August 1985 ngaba nguFakazi kaJehova.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

IBhayibhili langinceda ukuthi ngiphile impilo engcono. Langenza ngatshiya impilo eyingozi eyayisona umzimba wami futhi ingehlisa isithunzi. Abangane bami abedlula 30 babulawa yi-AIDS bebancane njalo abanye babulawa yimikhuhlane ebangelwa yizidakamizwa. Ngiyathokoza ukuthi ukusebenzisa izinto engazifunda eBhayibhilini kwanginceda ukuthi ngingabi lesiphetho esinjengesabo.

Angiselazo ingqamu kanye lamahloka engangiwathwala ngiseselijaha elilodlakela. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngelinye ilanga ngizabe sengithwele iBhayibhili ngilisebenzisa ukunceda abantu. Lamuhla mina lenkosikazi yami singoFakazi bakaJehova abangabatshumayeli besikhathi sonke.

Abazali bami abazange babe ngoFakazi bakaJehova kodwa babekubona ukuthi ukufunda iBhayibhili kwakunginceda. Ubaba laye wake walwela oFakazi phambi kwabo bonke ayesebenza labo. Kwakumcacela ukuthi ukholo lwami olutsha lwaselungintshintshile ngaba ngumuntu ongcono. Umama wayejayele ukuthi kwakufanele ngilifunde kudala iBhayibhili. Wayetshaye khona sibili!

Esengikubonile empilweni sekungifundise ukuthi akuncedi ngitsho ukuzama ukusuthiseka empilweni ngokusebenzisa izidakamizwa kanye lokwenza ezinye izinto ezimbi. Khathesi sengikholisa ukufundisa abanye abantu izinto eziseLizwini likaNkulunkulu eziyizo ezasindisa ukuphila kwami.