Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Ngangizigebhela Ingcwaba”

“Ngangizigebhela Ingcwaba”
  • Umnyaka Wokuzalwa: 1978

  • Ilizwe Azalelwa Kulo: El Salvador

  • Imbali: Wayeseqenjini Lezigebenga

KUDALA KWAMI

“Nxa ufuna ukwazi uNkulunkulu, qhubeka ufunda laboFakazi bakaJehova.” Ngamangala okuzwayo ngisizwa amazwi la. Ngalesosikhathi ngasengiqalisile ukufunda laboFakazi bakaJehova. Kahle ngililandisele okwenzakala empilweni yami ukuze lizwisise ukuthi kuyini okwenza ngamangala.

Ngazalelwa e-El Salvador edolobheni elincane okuthiwa yiQuezaltepeque. Ngingumntwana wesithupha kwabangu-15. Abazali bami babesifundisa sisesebancane ukuthi sibe ngabantwana abalalelayo. Kwakujayele ukufika laboFakazi bakaJehova bezosifundisa iBhayibhili. Omunye wabo kwakuthiwa nguLeonardo. Angizange ngikusebenzise engangikufundiswa, ngaqalisa ukwenza izinqumo ezimbi. Sengileminyaka engu-14 ngaqalisa ukunatha utshwala lokubhema imbanje labangane bami engangifunda labo. Bacina betshiye isikolo bayajoyina iqembu lezigangi futhi lami ngabalandela. Sasesitshona emgwaqweni sintshontshela abantu imali besesisiyathenga utshwala lembanje.

Basebeyimuli kimi abafana ababeseqenjini leli. Ngasengizimisele ukuhlala ngithembekile kubo loba sekutheni. Ngokwesibonelo omunye umngane wami wathi esedakiwe wahlasela umakhelwane wami kodwa bamkhulela. Umakhelwane lo wathi esebize amapholisa ngaqalisa ukubulala amawindi emota yakhe ngisithi kayekele umngane wami ahambe. Wangincenga ukuthi ngingabulali imota yakhe kodwa mina ngephulela izigodo endlebeni.

Ngelinye ilanga sengileminyaka engu-18 iqembu lethu lalwa lamapholisa. Ngangithwele ibhomba lokuzenzela kodwa ngathi ngiyaliphosa ladubukela esandleni. Akula okunye engikukhumbulayo ngaphandle kokuthi ngathi ngisithi qaqabu ngabona isandla sami sesivuthukile ngahle ngaqaleka. Ngaphaphamela esibhedlela futhi ngabona isandla sami sesiqunyiwe lendlebe eyodwa ingasasebenzi lelihlo elisesandleni sokudla lingasabonisisi.

Isimanga yikuthi ngathi ngiphuma esibhedlela ngaqonda ebanganini bami. Kodwa kungakayi ngaphi sabotshwa sayapika ejele. Sesikhonale ubungane bethu baqina kakhulu ngoba sasesitshona sonke, sibhema imbanje kusukela ekuseni lize liyetshona.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGINTSHINTSHA NGAYO

Ngisavalelwe ejele, ngavakatshelwa nguLeonardo. Phakathi kokuxoxa kwethu uLeonardo wakhombela i-tattoo eyayisengalweni yami wathi: “Uyakwazi ukuthi atshoni amachatha la?” Ngamphendula ngathi: “Ye ngiyakwazi. Amelela ezemacansini, imbanje lomculo okuthiwa yi-rock and roll.” Kodwa yena wathi: “Mina ngibona angani ichatha lokuqala limela isibhedlela, elesibili ijele, elesithathu ukufa. Esibhedlela usudlulile, khathesi usejele, osokusele lawe uyakwazi.”

Amazwi akhe angethusa kakhulu kodwa ayeliqiniso. Ngananzelela ukuthi indlela engangiphila ngayo yayifanana lokuzigebhela ingcwaba. ULeonardo wangicela ukuthi ngifunde laye iBhayibhili ngavuma. Engakufundayo kwangenza ngaqalisa ukuntshintsha indlela engangiphila ngayo. Ngokwesibonelo iBhayibhili lithi “ukuba lobudlelwano labantu ababi kona imikhuba emihle.” (1 KwabaseKhorinte 15:33) Yikho into yokuqala okwakumele ngiyenze yikudinga abangane abatsha. Ngangingasahlangani labangane bami bakuqala kodwa ngasengisiya emihlanganweni eyayisenziwa ngoFakazi bakaJehova khonapho ejele. Emihlanganweni le ngahlangana lesinye isibotshwa okuthiwa ngu-Andrés esabhabhathizwa saba nguFakazi kaJehova sikhonapho ejele. Indoda le yanginxusa ukuthi ngibe ngisidla layo ukudla kwekuseni. Kusukela khonapho ngangingasavukeli ukubhema imbanje ngenxa yokuthi mina lo-Andrés sasesihlola ivesi eyodwa nsuku zonke ekuseni.

Iqembu engangikulo lahle lakunanzelela ukuthi ngasengitshintsha indlela engangiphila ngayo. Yikho omunye owayekhokhela eqenjini leli wathi ufuna ukukhuluma lami. Ngangisesaba ngoba ngangingakwazi ukuthi uzakwenzani engezwa lokho engasengikukhethile. Phela kuyingozi ukuphuma eqenjini lezigebenga. Wafika wathi kimi: “Sinanzelele ukuthi awusabuyi kweyethu imihlangano esiyenzayo kodwa susiya kweyaboFakazi bakaJehova. Usucabangeni?” Ngamtshela ukuthi ngifuna ukuqhubeka ngifunda iBhayibhili njalo ngintshintshe lendlela engiphila ngayo. Ngabamba owangaphansi ngimuzwa esithi abalahlupho lalokho engasengikukhethile ingqe nje ngiqinisile ukuthi ngifuna ukuba nguFakazi kaJehova. Waqhubeka wathi: “Nxa ufuna ukwazi uNkulunkulu, qhubeka ufunda laboFakazi bakaJehova. Sikhangelele ukuthi utshiye ukwenza izinto ezimbi. Indlela le osuyikhethile iqondile sibili. OFakazi bazakuncedisa. Bake bangifundisa iBhayibhili ngisahlala e-United States futhi lezinye izihlobo zami zingoFakazi. Engingakutsho yikuthi qhubeka ufunda labo, ungesabi.” Ngathaba kakhulu lanxa ngangilokhu ngilokwesaba. Ngambonga uJehova futhi ngezwa ngitshaywa ngumoya. Ngawazwisisa amazwi kaJesu athi: “Lizalazi iqiniso, njalo iqiniso lizalikhulula.”​—UJohane 8:32.

Abanye abangane bami bakuqala baqalisa ukungilinga ngokungipha imbanje. Kwezinye izikhathi ngangiwela kulesosilingo. Kodwa ngakhuleka kanengi kuJehova ngicela ukuthi angincedise. Lakanye wangisiza ngoba ngokuya kwesikhathi ngacina ngiyitshiyile imikhuba le engalunganga.​—IHubo 51:10, 11.

Ngemva kokukhululwa ejele, abantu abanengi babecabanga ukuthi ngizaphinda ngibuyele emikhubeni yami yakudala. Kodwa-ke angizange ngiyibuyelele. Ngasengisiya ejele ukuze ngiyetshumayeza ezinye izibotshwa. Ababeseqenjini engangikulo bakubona sibili ukuthi ngasengintshintshile. Kodwa ababekwelinye iqembu elaliphikisana lelethu abazange bakubone ngaleyondlela.

Ngelinye ilanga sisekutshumayeleni lomunye umzalwane, abeqembu leli basigombolozela bathi bafuna ukungibulala. Umzalwane engangihamba laye waqunga isibindi wabachasisela kuhle ukuthi ngasengitshiyile ukuba lilunga leqembu lezigebenga. Bangibamba bangitshaya basebengitshela ukuthi ngingaphindi ngilugxobe endaweni yabo. Ngakubona ukuthi iBhayibhili laselingintshintshile sibili ngoba angizange ngivuke ngolaka. Kukudala kwami, ngangizadinga izindlela zokuphindisela. Khathesi ngiyazama ukulandela okutshiwo liBhayibhili ku-1 Thesalonika 5:​15 othi: “Nanzelelani kungabi lobuyisela okubi ngokubi kuloba ngubani, kodwa hlalani lizama ngamandla wonke ukwenza okuhle komunye lomunye lakwabanye bonke.”

Njengoba senginguFakazi kaJehova, ngiyazama ngazo zonke izindlela ukuthi ngihlale ngithembekile. Kodwa akulula ukukwenza lokhu. UJehova uyangincedisa ngomoya wakhe ongcwele futhi ukusebenzisa engikubala eBhayibhilini lakho kuyanginceda. Abangane esengilabo khathesi labo bayangisiza kakhulu ukuthi ngiphumelele. Angifisi lakancane ukuphinda ngiphile impilo engangiyiphila.​—2 UPhetro 2:​22.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Ngangingumuntu ololaka lodlakela yikho aluba ngaqhubeka ngiphila ngaleyondlela, ngabe kudala ngafa. Engakufundayo eBhayibhilini kwangintshintsha sibili. Ngatshiya yonke imikhuba emibi engangilayo. Khathesi ngiyazama ukubenzela okuhle labo ababeyizitha zami. (ULukha 6:​27) Ngiyajabula ukuba labangane abangincedisa ukuthi ngibe lobuntu obuhle. (IZaga 13:20) Sengiphila impilo elenjongo futhi ethokozisayo njalo ngikhonza uNkulunkulu ozimisele ukuthethelela bonke ububi engangibenza.​—U-Isaya 1:​18.

Ngo-2006, ngangena isikolo seBhayibhili sabazalwane abangatshadanga. Ngemva kweminyaka ethile ngatshada njalo silomntwana oyedwa oyinkazana. Khathesi ngisebenzisa isikhathi sami esinengi ngifundisa abantu izimiso ezanginceda ukuthi ngintshintshe impilo yami. Ngingumdala ebandleni engikulo njalo ngizimisele ukuncedisa abasakhulayo ukuthi bangahambi ngendlela engahamba ngayo. Kulokuthi ngizigebhele ingcwaba, sengizakhela ikusasa elihle esilithenjiswa nguNkulunkulu.