Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Ngangilemibuzo Eminengi”

“Ngangilemibuzo Eminengi”
  • Umnyaka Wokuzalwa: 1976

  • Ilizwe Azalelwa Kulo: Honduras

  • Imbali: Wayengumfundisi Wesonto

KUDALA KWAMI

Ngazalelwa edolobheni okuthiwa yiLa Ceiba, eliseHonduras. Yimi ngedwa umfana ngakithi futhi ngiyisicino ebantwaneni abahlanu. Kanti njalo emulini yangakithi yimi ngedwa engingezwayo endlebeni. Sasingabayanga ngakithi futhi ilokitshi esasihlala kulo laliyingozi kakhulu. Impilo yaba nzima kakhulu ngemva kokufa kukababa engozini eyabakhona lapho ayesebenza khona. Ngangileminyaka emine kusenzakala lokhu.

Umama wasebenza nzima ukuze asondle mina labodadewethu .Imali ayeyithola yayincane kakhulu yikho ngangingelazigqoko ezeneleyo. Kwakusithi nxa izulu lingana ngigodole kakhulu ngoba ngingelazigqoko ezikhudumalayo.

Ngafundela ulimi lwezandla lwaseHonduras ngesikhathi ngikhula futhi lokhu kwanginceda ukuthi ngenelise ukukhuluma labanye abangezwayo endlebeni. Kodwa umama labodadewethu babengenelisi ukukhuluma ulimi lolu yikho babesebenzisa amasayini abazenzela wona ukuze bakhulume lami. Loba kunjalo umama wangivikela ezingozini ezinengi ngoba wayengithanda kakhulu. Ngokwesibonelo, khonalokho okulutshwane ayekwazi wakusebenzisa ukuze angixwayise ngengozi zokubhema lokudakwa. Ngiyambonga sibili ngoba wanginceda ukuthi ngingazenzi izinto lezi.

Ngisesemncane umama wayejayele ukuhamba lami esontweni yeRoma kodwa ngangingezwa lutho ngoba akulamuntu owayengitolikela ngolimi lwezandla. Ngangingakholisi esontweni yikho ngacina ngisekela ukuya khona ngileminyaka engu-10. Kodwa ngangilokhu ngilesifiso sokwazi ngoNkulunkulu.

Ngo-1999 sengileminyaka engu-23 ngahlangana lomunye owesifazana owayevela e-United States engena isonto okuthiwa yi-Inter-community Church of God. Wangifundisa iBhayibhili kanye lolimi lwezandla lwase-America. Ngakuthanda kakhulu engangikufunda ngaze ngakhetha ukuyafundela ukuba ngumfundisi. Ngathuthela ePuerto Rico lapho okwakufundiswa khona abantu abangezwayo endlebeni. Ngathi ngiphenduka eLa Ceiba ngo-2002, ngavula isonto yabantu abangezwayo endlebeni ngincediswa ngabanye abangane bami. Omunye wabo okuthiwa nguPatricia wacina engumkami.

Ngangitshumayela esontweni ngolimi lwezandla lwaseHonduras, ngitshengisa abantu amapikitsha achasisa izindaba eziseBhayibhilini futhi ngisenza lemidlalo ukuze abanye bazwisise okutshiwo liBhayibhili. Ngangisiya lakwamanye amadolobho ukuze ngiyekhuthaza abantu abangezwayo endlebeni njalo ngibancedise ngenhlupho ababelazo. Ngafika e-United States laseZambia. Kodwa eqinisweni, ngangingalazi kangako iBhayibhili. Ngangitshela abantu lokho lami engangikutsheliwe lalokho engangikubone emapikitsheni. Iqiniso yikuthi ngangilemibuzo eminengi engangilokhu ngingakatholi izimpendulo zayo.

Ngelinye ilanga ngezwa abanye esontweni bekhuluma amanga ngami besithi ngiyisidakwa futhi angithembekanga kumkami. Lokhu kwangikhuba kakhulu yikho mina lomkami sakhetha ukuyitshiya isonto leyo.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO

OFakazi bakaJehova babejayele ukufika emzini wethu kodwa sasingakaze sibalalele. Kodwa ngemva kokutshiya isonto yethu umkami wavuma ukufunda iBhayibhili loThomas lomkakhe uLiccy abangoFakazi. Engakuthanda kakhulu yikuthi babesenelisa ukukhuluma ngolimi lwezandla lanxa bona babesizwa endlebeni. Kungakayi ngaphi lami ngaqalisa ukufunda iBhayibhili ndawonye lomkami.

Safunda okwezinyanga sisebenzisa amavidiyo olimi lwezandla lwase-America. Kodwa sathi sisizwa abangane bethu besithi oFakazi bakaJehova bakholwa imfundiso yabantu sayekela ukufunda. UThomas wazama sibili ukungichasisela ukuthi oFakazi abalandeli muntu kodwa angizange ngimkholwe.

Ngemva kwezinyanga ezithile umkami uPatricia wahlaselwa ngumkhuhlane wokuhlulukelwa wasethandaza kuNkulunkulu emcela ukuthi aphinde alethe oFakazi emzini wakhe. Lakanye omunye uFakazi owayengumakhelwane wabo wabuya wazobona uPatricia wasesithi uzatshela uLiccy amvakatshele. ULiccy waba ngumngane weqiniso sibili kumkami, wayemvakatshela maviki wonke afike amkhuthaze futhi afunde laye iBhayibhili. Kodwa mina ngangilokhu ngingabathembi oFakazi.

Ngo-2012 oFakazi bakaJehova baba lomkhankaso wokutshengisa abantu ividiyo ethi, Would You Like to Know the Truth? ngolimi lwezandla lwaseHonduras. ULiccy wasiphathela ividiyo le futhi ngemva kokuyibukela ngamangala ukuthi okunengi engangikufundisa abantu akukho eBhayibhilini, njengendaba yesihogo lokungafi komphefumulo.

Ngeviki eyalandelayo ngaya eWolu yoMbuso yaboFakazi bakaJehova ukuze ngiyekhuluma loThomas. Ngamtshela ukuthi ngifuna ukufundisa abantu abangezwayo endlebeni lokho okufundiswa liBhayibhili kodwa angifuni ukuba ngomunye waboFakazi bakaJehova. Ngangifuna ukuvula eyinye isonto. UThomas wangincoma ngesifiso sami wasengibalela u-Efesu 4:5 okhuluma ngokuthi ibandla lamaKhristu eqiniso kumele limanyane.

Wanginika levidiyo ethi, Jehovah’s Witnesses—Faith in Action, Part 1: Out of Darkness ngolimi lwezandla lwase-America. Kuvidiyo le ngabona ukuthi amadoda athile aqalisa njani ukudingisisa iqiniso eliseBhayibhilini. Ngawazwisisa sibili ngoba isimo ayekuso sasifanana lesami. Lami ngangilidinga iqiniso njengabo. Ividiyo le yangenza ngabona ukuthi oFakazi bafundisa iqiniso ngoba konke abakufundisayo bakuthatha eBhayibhilini. Ngakho ngaphinda ngaqalisa ukufunda iBhayibhili kwathi ngo-2014 mina lomkami sabhabhathizwa saba ngoFakazi bakaJehova.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Ngiyayithanda inhlanganiso yaboFakazi bakaJehova ngoba ihlanzekile, njengoba nje loNkulunkulu ehlanzekile. Abantu bakhona bakhuluma izinto ezihlanzekileyo njalo baphatha kuhle abanye. Balokuthula futhi bahlala bekhuthazana. OFakazi bamanyene futhi bonke bafundisa izinto ezifananayo kungelani lokuthi basebenzisa izindimi ezitshiyeneyo.

Ngiyakuthanda kakhulu konke esengikufundile eBhayibhilini. Ngokwesibonelo sengikwazi ukuthi uJehova nguNkulunkulu uSomandla, uMbusi wendawo yonke. Uthanda bonke abantu kugoqele labangezwayo endlebeni. Sengikwazi lokuthi uyangithanda mina ngokwami lokuthi umhlaba wonke uzakuba lipharadayisi elihle lapho esizaphila khona kuze kube nini lanini singasaguli. Ngikulindele ngabomvu ukubona konke lokhu kusenzakala.

Mina loPatricia siyakukholisa ukuxoxa labantu abangezwayo endlebeni ngeBhayibhili. Abanye esesifunda labo khathesi ngamalunga esonto esasiyingena kuqala. Khathesi angiselayo imibuzo engangilayo ngisesengumfundisi. Ukufunda iBhayibhili laboFakazi kungenze ngathola izimpendulo zemibuzo engangilayo.