Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

Ngangifisa Ukuba Lobaba Olothando

Ngangifisa Ukuba Lobaba Olothando
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1954

  • ILIZWE AZALELWA KULO: Philippines

  • IMBALI: Ngakhuliswa ngubaba owayelesihluku

KUDALA KWAMI

Izethekeli zijayele ukuzobona impophoma zamanzi eziseduze kwedolobho lePagsanjan ePhilippines. Leli yilo idolobho ubaba uNardo Leron akhulela kulo futhi wayengumyanga. Ubugwelegwele obenziwa nguhulumende, ukungathembeki kwabezomthetho lokuphathwa kubi emsebenzini kwenza ubaba waba lolaka lenzondo.

Sazalwa siyisitshiyagalombili futhi abazali bethu babesebenza gadalala ukuze basikhulise. Babejayele ukuhlala isikhathi eside bengekho ngekhaya besemasimini ayesezintabeni. Lokhu kwenza mina lomnewethu uRodelio saziphandela futhi izikhathi ezinengi sasitshona ngendlala. Sasingela sikhathi sokudlala njengabanye abantwana. Kwakusithi umntwana angafikisa iminyaka eyisikhombisa ahle ayeqalisa ukusebenza emasimini amakhulu okwakuthwalwa khona ama-coconut asindayo. Nxa kwakulamasaka esingenelisi ukuwathwala kwakuthiwa siwahudule.

Ubaba wayehlala esitshaya kodwa okwakubuhlungu kakhulu yikumbona etshaya umama. Sasizama ukumbamba kodwa kwakungasizi lutho. Saze safikelwa ngumcabango wokuthi singakhula sizambulala. Ngangikufisa ukuba lobaba olothando.

Ngasuka ngekhaya ngileminyaka engu-14 ngenxa yolaka lesihluku sikababa ngayahlala emigwaqweni futhi ngasengibhema imbanje. Ngacina sengithola umsebenzi wokutshayela isikepe esasithwala izethekeli zisiya bona impophoma zamanzi.

Ngemva kweminyaka ethile ngafunda eyunivesithi yeManila. Ngangingela sikhathi esaneleyo sokubala ngoba ngempelaviki kwakumele ngiyemsebenzini ePagsanjan. Impilo yami yayingasela njongo lembanje azizange zikuqede ukukhathazeka kwami. Yikho ngaqalisa ukusebenzisa ezinye izidakamizwa ezilamandla ukwedlula imbanje njalo ngacina sengiziphatha kubi kwezemacansini. Ngaba ngumyanga futhi ngangiphila labantu abangathembekanga. Ngangicabanga ukuthi uhulumende nguye owayebangela izinto lezi, yikho ngamzonda kakhulu. Ngathandaza kuNkulunkulu ngimbuza ukuthi: “Kungani impilo inzima kangaka?” Lanxa ngangizama ukudinga impendulo emasontweni atshiyeneyo, angizange ngiyithole. Ngangezelela izidakamizwa engangizisebenzisa ukuze ngehlise ukukhathazeka kwami.

Ngo-1972 abafundi elizweni lePhilippines bahlamukela uhulumende futhi lami ngabajoyina. Lokhu kwabangela ukuthi kube lomsindo omkhulu. Abanengi babotshwa futhi ngemva kwenyanga ezithile amasotsha ayesegcwele indawo yonke ukuze abophe abahlamuki.

Ngaphinda ngaba nguzulane ngoba ngangisesaba ukubotshwa ngenxa yokuhlamukela uhulumende. Ngaqalisa ukuntshontsha ukuze ngenelise ukuthenga izidakamizwa njalo ngacina sengithengisa umzimba. Ngasengiphonguthi okungasikufa yikuphi.

Ngalesosikhathi umama lomnawami basebeqalise ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova. Lokhu kwamzondisa kakhulu ubaba waze watshisa amabhuku ababewasebenzisa. Kodwa umama lomnawami bakubekezelela lokhu baze babhabhathizwa.

Ngelinye ilanga omunye uFakazi waxoxa lobaba ngezithembiso eziseBhayibhilini ezimayelana lomhlaba omutsha ongela bugwelegwele. (IHubo 72:12-​14) Lokhu kwamthinta kwamancane okokuthi wacina esefuna ukufunda okunengi. Ekufundeni kwakhe wananzelela ukuthi uNkulunkulu ufuna amadoda labobaba babelothando. (Kwabase-Efesu 5:​28; 6:4) Kungakadluli isikhathi eside ubaba labanawami baba ngoFakazi. Ngangisemnyameni ngezinto zonke lezi ngoba ngangikhatshana.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI

Ngo-1978 ngathuthela e-Australia kodwa angizange ngikuthole ukuhlaliseka lanxa ngangiselizweni leli elimi kuhle kwezomnotho futhi elilokuthula. Yikho ngaqhubeka ngisebenzisa izidakamizwa. Ngalowo mnyaka ngavakatshelwa ngoFakazi bakaJehova. Ngakuthanda kakhulu abangitshengisa khona eBhayibhilini mayelana lomhlaba olokuthula kodwa ngangingafuni ukufunda labo iBhayibhili.

Ngabuyela ePhilippines okwamaviki amalutshwana. Abanawami bangitshela ukuthi ubaba wayesengumuntu ongcono kakhulu kodwa kwakungatsho ukuthi ngimkhulumise.

Umnawami oyinkazana wangichasisela ukuthi kungani kulokuhlupheka lokungalungi esebenzisa iBhayibhili. Kwangimangalisa ukuthi umntwana omncane kangaka uzithatha ngaphi izimpendulo zemibuzo engihluphayo. Ngathi sengisuka ubaba wanginika ibhuku elithi You Can Live Forever in Paradise on Earth. * Wathi kimi: “Bala ibhuku leli ngoba lizakunceda uthole izimpendulo zemibuzo ekuhluphayo.” Wangikhuthaza ukuthi ngifike ngidinge oFakazi bakaJehova e-Australia.

Ngamlalela ubaba futhi ngathola iWolu yaboFakazi bakaJehova eBrisbane duze lalapho engangihlala khona. Ngaqalisa ukufunda iBhayibhili futhi iziphrofetho ezitholakala kuDanyeli isahluko 7 laku-Isaya isahluko 9 zanginceda ngananzelela ukuthi sekuseduze ukuthi umbuso kaNkulunkulu ongela bugwelegwele ubuse. Ngafunda ukuthi sizaphila emhlabeni olipharadayisi sithokoza. Ngangifuna ukukhonza uJehova ngendlela ayamukelayo kodwa kwakumele ngiqale ngibe lobuntu abufunayo, ngitshiye ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokungaziphathi. Ngehlukana lentombi engangihlala layo futhi ngenelisa ukutshiya izidakamizwa. Ngaqalisa ukumthemba kakhulu uJehova futhi ngangithandaza ngimcela ukuthi angicedise ngitshintshe ukuphila kwami.

Ngananzelela ukuthi iqiniso engangilifunda eBhayibhilini liyamntshintsha umuntu ngoba ngenelisa ‘ukwembatha uqobo olutsha.’ (KwabaseKholose 3:9, 10) Indlela engantshintsha ngayo yanginceda ngakholwa ukuthi mhlawumbe kuliqiniso ukuthi ubaba laye wayesentshintshile. Inzondo engangilayo ngaye yaphela futhi ngasengifuna sizwanane. Ngacina sengimthethelele ubaba futhi ngasengimthanda.

INDELA ENGINCEDAKALE NGAYO

Ngiseselijaha ngangiphongulandela okwakusenziwa ngabanye futhi ngingaziphathanga. Ngabona ukuthi aliqiniso sibili amazwi athi abangane ababi bayasona isimilo esihle. (1 KwabaseKhorinte 15:33) Ngantshintsha abangane futhi khathesi sengilabangane abahle enhlanganisweni kaJehova. Mina lomkami uLoretta siyakukholisa ukufundisa abantu iBhayibhili.

Mina lomkami sisidla labangane bethu

Ukufunda iBhayibhili kwanceda ubaba wantshintsha, wayeseyindoda elothando, ethobekileyo futhi elomusa. Sahlangana ngo-1987 sengibhabhathiziwe futhi wangigona okokuqala selokhu ngaba yimi.

Abazali bami batshumayela ndawonye okweminyaka engu-35. Ubaba wayesengumuntu okhutheleyo njalo othanda ukunceda abanye. Ngasengimthanda futhi sengimhlonipha njalo ngangithokoza ngokuba ngumntanakhe. Kodwa okubuhlungu yikuthi watshona ngo-2016. Ngihlala ngimkhumbula ubaba kodwa ngiyaziqhenya ukuthi senelisa ukuntshintsha ubuntu bethu ngokusebenzisa izimiso zeBhayibhili. Kakusela yona inhlansi yenzondo enhliziyweni yami. Kuyangithokozisa ukuthi sengimazi uBaba wami uJehova osithembisa ukuthi konke ukuhlupheka kuzaphela.

^ indima 12 Elalidindwa ngoFakazi BakaJehova kodwa alisadindwa.