Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Ngangibona Angani Yonke Into Isimi Ngomumo Empilweni Yami”

“Ngangibona Angani Yonke Into Isimi Ngomumo Empilweni Yami”
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1962

  • ILIZWE AZALELWA KULO: ECanada

  • IMBALI: Ngangingaziphathanga

KUDALA KWAMI

Ngazalelwa eMontreal esabelweni seQuebec eCanada. Ngekhaya singu-4 futhi sakhuliswa ngabazali ababesithanda kakhulu. Sakhulela edolobheni leRosemont njalo sasizwanana ngakithi.

Ngaqalisa ukuthanda iBhayibhili ngisesengumfana. Ngokwesibonelo ngathi ngileminyaka engu-12 ngaqalisa ukubala iThestamente elitsha futhi ngakuthanda kakhulu engangikubala. Ngazimisela ukulingisela indlela uJesu ayebathanda ngayo abantu. Kodwa isifiso lesi saphela kancane kancane ngoba ngasengidlala labangane ababi.

Ubaba wayethanda ukudlala i-saxophone futhi wacina engipha yona. Lokhu kwenza ngakhula ngiwuthanda umculo yikho ngacina sengingumhlabeleli. Ngafunda lokutshaya ikatali. Ngokuhamba kwesikhathi mina labangane bami sabumba iqembu lokuhlabela umculo we-rock njalo sasihamba endaweni ezitshiyeneyo sihlabela. Yikho ngalandwa ngabantu abadumileyo ababepheka umculo. Ngacina ngivuma ukuyarekhodela kwesinye istudiyo esasidumile. Ingoma zami zadla ubhedu okokuthi zasezidlalwa ezititshini ezitshiyeneyo eQuebec.

Ngangibona angani yonke into isimi ngomumo empilweni yami. Ngasengilijaha elaziwayo futhi sengisenza imali enengi ngomculo wami. Ngangivukela e-gym, besekusithi emini ngitshonele ukuxoxa lentathelizindaba lokusayina ibizo lami ebantwini ababethanda umculo wami. Ntambama ngangihlabela ezindaweni ezitshiyeneyo ngiye lasemaphathini. Ngaqalisa ukunatha utshwala ukuze ngibe lesibindi sokuma phambi kwabantu futhi ngokuya kwesikhathi ngasengisebenzisa lezidakamizwa. Ngangilala lamankazana amanengi, ngizenzela umathanda nje.

Abantu abanengi babefisa ukuba njengami ngoba babecabanga ukuthi ngiyathokoza. Kodwa iqiniso yikuthi kwakunganjalo ngoba ngangisithi nxa ngingedwa ngizwe ngikhathazekile futhi ngingathokozi. Okudanisayo yikuthi amadoda amabili ayerekhoda izingoma zami afa ngengculaza. Kwangethusa lokhu kwenza ngangayithandi impilo engangiyiphila.

INDLELA IBHAYIBHILI ELAKUNTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI

Lanxa ngangikhanya ngiphumelela ngangilokhu ngizibuza ukuthi kungani izimo zizimbi kangaka emhlabeni lokuthi yindaba abantu bengaphathwa kuhle. Ngangizibuza lokuthi kungani uNkulunkulu engenzi lutho ngakho. Yikho ngathandaza ngimcela ukuthi angincedise ngithole izimpendulo zemibuzo le. Ngaqalisa futhi ukubala iBhayibhili ngesikhathi mina labangane bami simile ukuhamba sihlabela ezindaweni ezitshiyeneyo. Ngangingakuzwisisi okunengi engangikubala kodwa ngananzelela ukuthi ukuphela komhlaba lo sekuseduze.

Ngelinye ilanga ngathi ngibala ngabona ukuthi uJesu wake wazila ukudla okwamalanga angu-40. (UMathewu 4:1, 2) Lami ngahlela ukwenza njalo ngoba ngangicabanga ukuthi uNkulunkulu uzaziveza kimi. Yikho ngabeka ilanga engangizaqalisa ngalo kodwa kusasele amaviki amabili ukuthi ilanga lelo lifike ngavakatshelwa ngoFakazi bakaJehova ababili. Ngabamukela ngomusa. Ngabuza omunye wabo ukuthi sazi njani ukuthi sesiphila ezinsukwini zokucina. Wangibalela u-2 Thimothi 3:1-5. Ngababuza eminye imibuzo eminengi futhi impendulo abanginika zona zangithinta ngoba zazivela eMibhalweni. Ngemva kokuxoxa labo okwamalanga athile ngananzelela ukuthi sasingekho isidingo sokuthi ngizile.

Ngaqhubeka ngokufunda iBhayibhili laboFakazi. Ngokuya kwesikhathi ngagela inwele zami ezazizinde, ngaqalisa lokungena yonke imihlangano eWolu yoMbuso. Indlela engafika ngamukelwa ngayo yangenza ngabona ukuthi sengithole iqiniso.

Kwakungumqanso sibili ukuthi ngisebenzise engangikufunda eBhayibhilini ngoba kwakumele ngintshintshe indlela engangiphila ngayo. Ngokwesibonelo kwakumele ngitshiye izidakamizwa, ukungaziphathi lokungabi lendaba labanye. Kwakumele ngifunde lendlela eqondileyo yokukhulisa abantwabami lokubafundisa ngoJehova. Yikho ngatshiya umsebenzi wokuhlabela ngayasebenza efemu.

Kwakungalula ukwenza untshintsho lolu. Ngangike ngigule ngoba umzimba wami wawusujayele izidamikamizwa futhi ngezinye izikhathi ngangizibuyelela. (KwabaseRoma 7:19, 21-24) Okunye okwakunzima yikutshiya impilo yokungaziphathi. Lomsebenzi engasengiwenza wawungidinisa ngapha ngangihola imali encane. Imali engangiyenza ngamahola amabili ngisahlabela yayilingana lomholo wami wenyanga ezintathu.

Ukuthandaza kwanginceda ukuthi ngenelise ukuntshintsha. Okunye okwangincedayo yikubala iBhayibhili nsuku zonke ngoba kwangenza ngathola amavesi angikhuthaza ukuthi ngintshintshe. Ngokwesibonelo ngabala u-1 Khorinte 7:1 okhuthaza amaKhristu ukuthi ‘azihlambulule ezintweni zonke ezingcolisa umzimba lomoya.’ Omunye umbhalo owangincedayo nguFiliphi 4:13 othi: “Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla.” UJehova uNkulunkulu wayiphendula imithandazo yami ngokunginceda ukuthi ngizwisise engangikufunda eBhayibhilini lokuthi ngenelise ukukusebenzisa. Yikho ngazinikela kuJehova. (1 UPhetro 4:1, 2) Ngabhabhathizwa ngo-1997.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Aluba ngaqhubeka ngempilo engangiyiphila, ngabe kudala ngafa. Khathesi ngiyathokoza okwamagama futhi umkami u-Elvie uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Sobabili siyakukholisa ukufundisa abantu iqiniso eliseBhayibhilini. Umsebenzi lo wenza ngithokoze. Ngiyambonga kakhulu uJehova ngokungidonsela kuye.—UJohane 6:44.