Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Ngangibizwa Ngisabele Emidlalweni Yokulwa”

“Ngangibizwa Ngisabele Emidlalweni Yokulwa”
  • Umnyaka Wokuzalwa: 1962

  • ILizwe Azalelwa Kulo: United States

  • Imbali: Ngangiyithanda imidlalo yokulwa

KUDALA KWAMI

Ngelinye ilanga ngiqeqetshwa ngaqabuka sengilimaze kubi umuntu owayengincedisa. Ngamkhaba emakhaleni ngingaboni. Ngazisola ngaqalisa ukuzibuza ukuthi kumele ngiqhubeke yini ngomdlalo lo. Kuyini okwangenza ngacabanga ukutshiya umdlalo engangiwuthanda kangaka okweminyaka eminengi? Kahle ngiqale ngichasise ukuthi ngangena njani emdlalweni wokulwa.

Ngakhulela eduze kwedolobho leBuffalo, eNew York, e-U.S.A. Ngakithi sasingamaKatolika futhi impilo yayimnandi sisakhula. Ngafunda ezikolo zamaKatolika futhi ngangincedisa umphristi esontweni. Abazali bami babefuna mina lodadewethu siphumelele empilweni. Yikho kwakumele ngiqale ngipase esikolo nxa ngifuna ukuyadlala imidlalo kumbe ukuyadinga umsebenzi. Lokhu kwanginceda ukuthi ngifunde ukuhleleka ngisesemncane.

Ngathi sengileminyaka engu-17 ngaqalisa ukufundela umdlalo wokulwa (i-martial arts). Okweminyaka eminengi ngangiziqeqetsha okwama-awa amathathu ngelanga futhi lokhu ngangikwenza okwamalanga ayisithupha ngeviki. Iviki ngayinye ngangiqeda isikhathi esinengi ngicabangisisa ngezindlela zokulwa njalo ngibukela lamavidiyo ayenganginceda ukuthi ngibe yingcitshi. Ngangithanda ukuprakthiza ngivale amehlo, ngize ngikwenze lanxa ngisebenzisa izikhali. Ngangisenelisa ukuqamula amapulanka kumbe izitina ngesibhakela esisodwa nje. Ngaba yintshantshu ngawina lama-trophy amanengi. Umdlalo lo ngasengiwuqakathekisa ukwedlula loba yini empilweni yami.

Ngangicabanga ukuthi yikho ukuphumelela lokho. Ngapasa eyunivesithi, ngasengisiyasebenzela enye inkampani enkulu ngingumanjinela wamakhompiyutha. Kunengi engangikuthola enkampanini le njalo ngaba lendlu. Ngasengilentombi futhi impilo yami yayikhanya imnandi sibili, kodwa kulemibuzo emayelana lempilo eyayingihlupha.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO

Ngaqalisa ukuya esontweni kabili ngeviki lokukhuleka kuNkulunkulu ngicela uncedo ukuze ngithole izimpendulo zemibuzo engangilayo. Ngelinye ilanga ngathi ngixoxa lomngane wami wangitshela into eyatshintsha impilo yami. Ngambuza ngathi, “Uyake uzibuze yini ukuthi siphilelani?” Ngaphinda ngathi: “Phela kunengi okuhlupha abantu futhi baphathwa kubi!” Wangitshela ukuthi laye wake waba layo imibuzo leyo wasethola impendulo eBhayibhilini. Wanginika ibhuku elalilesihloko esithi You Can Live Forever in Paradise on Earth, * (Ungaphila Phakade Emhlabeni Olipharadayisi) wasengitshela lokuthi oFakazi bakaJehova babefunda laye iBhayibhili. Ekuqaliseni ngathikaza ukulithatha ngoba ngangibona angathi kumele ngibale izinto zesonto yami kuphela. Kodwa ngalithatha ngoba ngangifisa ukuthola izimpendulo zemibuzo yami lokubona ukuthi okufundiswa ngoFakazi kulengqondo yini.

Okufundiswa liBhayibhili kwangimangalisa. Ngafunda ukuthi uNkulunkulu wayevele ehlose ukuthi abantu baphile phakade emhlabeni olipharadayisi lokuthi lokho ayekuhlosile akukatshintshi. (UGenesisi 1:28) Kwangimangalisa ukubona ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova eBhayibhilini lami iKing James kanye lokufunda ukuthi yilo ibizo elitshiwo emthandazweni weNkosi engangihlala ngiwenza. (IHubo 83:18; UMathewu 6:9) Ngacina sengizwisisa lokuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuthi abantu bahlupheke. Konke engangikufunda kwakulengqondo sibili futhi kwangithokozisa kakhulu.

Angisoze ngakukhohlwa engakubonayo ngesikhathi ngiqalisa ukungena imihlangano yaboFakazi bakaJehova. Wonke umuntu wayelomusa njalo babexoxa lami befuna ukungazi. Mhlalokho kwaba lenkulumo eyayimayelana lemithandazo ezwiwa nguNkulunkulu. Inkulumo le ngayikholisa ngoba ngangivele ngithandaza kuNkulunkulu ngimcela ukuthi angincedise. Ngemva kwalokho ngahamba eSikhumbuzweni sokufa kukaJesu. Kwakungimangalisa ukubona labantwana abancane bevula amaBhayibhili abo bekhangela amavesi abalwayo. Ekuqaliseni ngangingakwazi ukuvula amavesi kodwa oFakazi banginceda kakhulu bangifundisa ukusebenzisa iBhayibhili.

Ukuqhubeka ngingena imihlangano kwangenza ngabona ukuthi oFakazi bakaJehova bafundisa izinto eziseBhayibhilini. Ngangifunda okunengi kuyo yonke imihlangano njalo ngangisuka ngikhuthaziwe. Ngokuya kwesikhathi bacela ukufunda lami iBhayibhili.

Engakubona kuboFakazi bakaJehova kwakutshiyene kakhulu lalokho engangijayele ukukubona esontweni yami. Ngananzelela ukuthi oFakazi ngabantu abamanyeneyo futhi abathembekileyo, abenza konke okusemandleni abo ukuthi bathokozise uNkulunkulu. Ngangingathandabuzi ukuthi bangamaKhristu eqiniso ngoba babethandana.—UJohane 13:35.

Ngaqhubeka ngifunda iBhayibhili, ngasengiqalisa lokutshintsha impilo yami ukuze ihambelane lalokho engangikufunda. Kodwa ngangibona angathi angisoze ngenelise ukutshiya umdlalo wokulwa ngoba ngangiwuthanda futhi ngiyikholisa lemincintiswano yakhona. Ngathi ngitshela uFakazi owayengifundisa iBhayibhili ngalokhu, wathi kimi: “Wena qhubeka ufunda kuphela, ngiyakwazi ukuthi uzakhetha ukwenza okuqondileyo.” Amazwi akhe angiqinisa. Ukuqhubeka ngifunda kwenza ngaba lesifiso esikhulu sokuthokozisa uJehova uNkulunkulu.

Okwangenza ngazimisela ukutshintsha yilokho engikhulume ngakho ekuqaliseni. Ngakhaba umuntu engangiziqeqetsha laye ngamlimaza amakhala. Lokhu kwangenza ngacabangisisa ngokuthi ngingaba ngumlandeli kaKhristu olokuthula yini nxa ngiqhubeka ngomdlalo lo wokulwa. Ku-Isaya 2:3, 4 ngangifunde ukuthi abalandela imilayo kaJehova ‘abasayikufundela ukulwa izimpi futhi.’ LoJesu wafundisa abantu ukuthi bengalwi lanxa bephathwa kubi. (UMathewu 26:52) Ngakho ngawutshiya umdlalo lo engangiwuthanda kakhulu.

Ngemva kwalokho ngasengilandela okutshiwo liBhayibhili ukuthi kumele ‘ngiziqeqetshe ngilenhloso yokutshengisa ukuthi ngizinikele kuNkulunkulu.’ (1 KuThimothi 4:7) Isikhathi esinengi engangisiqeda emdlalweni wokulwa sengisebenzisela ezintweni ezingenza ngisondele kuNkulunkulu. Ngehlukana lentombi yami ngoba kayizange ivumelane lalokho engangikufunda eBhayibhilini, ngasengibhabhathizwa ngoJanuary 24, 1987 ngaba nguFakazi kaJehova. Ngemva nje kwalokho ngaqalisa ukusebenzisa isikhathi sami esinengi ngifundisa abantu iBhayibhili. Kusukela lapho bengilokhu ngisenza umsebenzi lo futhi ngathola lethuba lokusebenza emawofisini amakhulu aboFakazi bakaJehova eNew York, e-U.S.A.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Khathesi sengakuthola okwakusilela empilweni yami ngoba sengilazi iqiniso ngoNkulunkulu. Sengikwazi ukuthi ngiphilelani njalo sengithokoza kakhulu ngoba sengilethemba lokuthi ngizathola impilo engcono phambili. Ngilokhu ngisakuthanda ukuqeqetsha umzimba kodwa ayisikho engikuqakathekisayo empilweni. Esengikuqakathekisa khathesi yikukhonza uJehova uNkulunkulu.

Ngisathanda umdlalo wokulwa ngangihlala ngilungele ukuzivikela ebantwini abangangihlasela. Kodwa khathesi sengihlala ngilungele ukunceda abantu, hatshi ukuzivikela. IBhayibhili selingincede ukuthi ngibe ngumuntu ophanayo lokuthi ngithande umkami uBrenda.

Ngangibizwa ngisabele emdlalweni wokulwa. Kodwa khathesi sengisenza okungcono kakhulu. IBhayibhili liqinisile nxa lisithi: “Ukuqeqetsha umzimba kunceda kancane, kodwa ukuzinikela kuNkulunkulu kunceda ezintweni zonke njengoba kulesithembiso sempilo yakhathesi lesempilo ezayo.”—1 KuThimothi 4:8.

^ indima 13 Ibhuku leli lalidindwa ngoFakazi bakaJehova.