Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Angisayangeki Ngempilo Yami”

“Angisayangeki Ngempilo Yami”
  • Umnyaka Wokuzalwa: 1963

  • Ilizwe Azalelwa Kulo: EMexico

  • Imbali: Wayehlala ezitaladini njalo ezikhangelela phansi

KUDALA KWAMI

Ngazalelwa eCiudad Obregón enyakatho yeMexico. Ngingowesihlanu emulini elabantwana abangu-9. Sasihlala epulazini elincane elalingaphandle kwedolobho. Kwakuyindawo enhle sibili futhi sasithokoza ngekhaya. Kodwa ngathi sengileminyaka emihlanu kwaba lesiphepho esatshabalalisa ipulazi likababa, yikho sathutha sayahlala kwelinye idolobho.

Sesikhonale, ubaba wayesesenza imali enengi, waseqalisa ukunatha kakhulu. Ukwenza kwakhe lokhu kwahle kwayiphambanisa imuli yangakithi. Mina labafowethu ababili saqalisa ukubhema igwayi esasilitshontsha kubaba. Ngadakwa okokuqala ngileminyaka eyisithupha. Kungakayi ngaphi abazali bami behlukana futhi impilo yami yahle yabambi kakhulu.

Umama wathi esesiyakwendela kwenye indoda wasithatha sayahlala laye. Indoda le yayingamniki imali njalo leyo eyayitholwa ngumama yayincane kakhulu. Yikho mina labafowethu sadinga imisebenzi kodwa imali esasiyithola yayingeneli ukuthenga esasikudinga. Ngangisebenza ukupholisha izicathulo, ngithengisa isinkwa, amaphephandaba, amatshingamu lokunye nje. Ngangibhodabhoda edolobheni ngidinga ukudla emabhimu ikakhulu ezindlini zabantu abalemali.

Ngathi sengileminyaka elitshumi enye indoda yangicela ukuthi ngisebenze layo lapho okulahlelwa khona izibi. Ngavumela phezulu ngahle ngatshiya isikolo ngasengisuka ngekhaya. Indoda le yayingiholisa imali engaphansi kwedola ngelanga futhi ingipha ukudla okudojwe ezibini. Ngazakhela okuyindlwana ngezinto engazidobha ezibini. Abantu engangitshona labo babekhuluma inhlamba futhi beziphethe kubi kwezemacansini. Abanengi babesebenzisa izidakamizwa futhi benatha kakhulu. Yayibuhlungu kakhulu impilo engasengiyiphila, nsukuzonke ngangilala ngisesaba futhi ngikhala. Kwakungiyangisa kakhulu ukuba ngumyanga lokuba ngumuntu ongafundanga. Ngahlala lapho okulahlelwa khona izibi okweminyaka emithathu ngasengithuthela kwelinye idolobho eMexico. Ngafika ngathola umsebenzi wokudobha amaluba lotshinda lokuvuna imfe lamagwili.

Ngahlala endaweni yokulahlela izibi enjengale okweminyaka emithathu

Ngemva kweminyaka emine ngabuyela eCiudad Obregón. Omunye ubabakazi wami owayeyinyanga wangipha indawo yokuhlala endlini yakhe. Ngokuya kwesikhathi ngaqalisa ukuba lamaphupho esabisayo, ngakhathazeka kakhulu ngaze ngafikelwa ngumcabango wokuzibulala. Ngelinye ilanga ngakhuleka kuNkulunkulu ngathi: “Nkulunkulu nxa ukhona ngifuna ukukwazi futhi ngizakukhonza kuze kube nini lanini. Nxa ikhona itshetshi yeqiniso, ngicela ungitshengise yona.”

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO

Ngangivele ngifisa ukufunda ngoNkulunkulu kusukela kudala. Ngisesengumntwana ngahamba emasontweni amanengi kodwa wonke ayengidanisa. Ayengalisebenzisi kangako iBhayibhili futhi kawazange angincedise ukuthi ngimazi uNkulunkulu. Amanye ayeqakathekisa kakhulu imali ikanti kwamanye amasonto, amalunga akhona ayeziphethe kubi.

Sengileminyaka engu-19, umkadadewethu wangitshela ngaboFakazi bakaJehova. Wathi bake bamtshengisa ukuthi iBhayibhili lithini ngokusetshenziswa kwezithombe ekukhonzeni wasengibalela u-Eksodusi 20:4, 5, [NW] othi akumelanga senze izithombe. Uvesi 5 uthi: ‘Ungakhothameli izithombe, njalo ungazikhonzi ngoba mina Jehova, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu ofuna uzinikele kimi kuphela.’ Umkadadewethu wasesithi kimi: “Nxa kuyikuthi uNkulunkulu usebenzisa izithombe ukuthi enze izimangaliso kumbe nxa efuna zisetshenziswe ekukhonzeni, pho walelani ukuthi sizenze?” Lokhu kwangenza ngafuna ukuzwa okunengi. Kusukela lapho saba lengxoxo zeBhayibhili ezinengi. Ngangikukholisa esasikuxoxa okokuthi ngangize ngibone angani isikhathi sigijima kakhulu.

Ngemva kwesikhathi esithile, wangithatha wahamba lami emhlanganweni waboFakazi bakaJehova. Engakubonayo lengakuzwayo kwangitshiya ngimangele. Abantwana abancane babekhuluma izinto ezicacileyo phambi kwabantu! Ngakubona ukuthi kwakufundwa sibili! Lanxa ngangilenwele ezinde njalo ngingagqokanga kuhle, abantu bangamukela ngothando. Ngemva komhlangano enye imuli yanginxusa emzini wayo ukuthi ngizokudla layo!

Ekufundeni kwami iBhayibhili ngakubona ukuthi uJehova nguNkulunkulu olothando lokuthi unguBaba olendaba lathi kungelani lokuthi sinothile yini kumbe singabayanga, siphuma ezimulini ezinjani, silombala bani, kumbe sifunde okungakanani. Kakhethi. (ImiSebenzi 10:34, 35) Ngasengimtholile uNkulunkulu njalo lokhu kwangenza ngathokoza.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Impilo yami yaqalisa ukutshintsha. Ngatshiyana lokubhema, ukudakwa lokukhuluma inhlamba. Ukufuthelana engangilakho kusukela ngingumntwana kwaqalisa ukuncibilika lamaphupho esabisayo engangisiba lawo aphela. Okunye engalwisana lakho ngakunqoba yikuzikhangelela phansi engicabanga ukuthi kwakubangelwe yikukhula nzima kanye lokungafundi.

Ngilonkosikazi omuhle othanda uJehova futhi ongisekelayo. Khathesi ngingumbonisi wesiqinti, ngivakatshela amabandla ngikhuthaza abafowethu labodadewethu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungipha imfundo enhle eyelaphayo. Khathesi angisayangeki lakancane ngempilo yami.

Mina lomkami siyakuthanda ukuncedisa abanye, njengoba lami ngancediswa ukufunda iBhayibhili