Yeqa uye kokuphakathi

IBHAYIBHILI LIYAMNTSHINTSHA UMUNTU

“Angisabuswa Ludlakela”

“Angisabuswa Ludlakela”
  • Umnyaka Wokuzalwa: 1956

  • Ilizwe Azalelwa Kulo: ECanada

  • Imbali: Ngangingaziphathanga, ngilodlakela futhi ngingayikholisi impilo

KUDALA KWAMI

Ngazalelwa eCalgary, idolobho elise-Alberta eCanada. Ngisesemncane abazali bami behlukana, umama wasehamba lami sayahlala logogo lokhulu. Babesithanda kakhulu njalo ngangikholisa ukuhlala labo. Ngisazikhumbula izikhathi ezinhle engangisiba lazo ngisahlala labo.

Sengileminyaka engu-7 abazali bami babuyelelana, sasesithuthela eMissouri, e-United States. Impilo yami yahle yatshintsha ngalesosikhathi yaqalisa ukubanzima. Ubaba wayelolunya sibili. Ngokwesibonelo, ngelinye ilanga ngathi ngimtshela ukuthi ngangitshaywe ngabanye abantwana esikolo, wazonda wasengitshaya ukwedlula indlela ababengitshaye ngayo. Ngahle ngathanda ukulwa labanye abantwana ngileminyaka engu-7.

Umama wayesehlala engozondileyo ngoba ubaba wayelolaka futhi behlala betshingelana. Ngathi sengileminyaka engu-11 ngaqalisa ukusebenzisa izidakamizwa lokunatha kakhulu. Ngasengingumuntu ololaka, sengihlala ngisilwa labantu emgwaqweni. Ngiqeda isikolo ngangingasabambeki.

Ngathi sengileminyaka engu-18 ngajoyina isisotsha e-United States futhi engakufunda lapho kwangenza ngaba lodlakela olwesabekayo, lomuntu ngangingambulala sibili. Ngemva kweminyaka emihlanu ngatshiya isisotsha ngayafunda ngokuthi ingqondo yomuntu isebenza njani ngoba ngangifuna ukuyakuba lipholisa le-FBI. Ngaqala ngayafunda eyunivesithi ese-United States ngasengisiyaqedisela eCanada.

Indlela abantu ababesenza ngayo yayingidanisa kakhulu. Babegijimisa okufunwa yibo, lenhlupho zabo zazikhanya zingalungiseki, yonke into nje yayingahambi kuhle. Ngangingasathembi ukuthi abantu bangenelisa ukwenza umhlaba ube ngcono.

Ngangingasakuboni ukuqakatheka kokuphila, yikho ngasengiphilela ukunatha utshwala, ukusebenzisa izidakamizwa, ukudinga imali njalo ngaqalisa lokuziphatha kubi kwezemacansini. Ngasengitshona emaphathini, ngitshintshanisa labafazi. Ukuba sesisotsheni kwangenza ngathanda ukuhamba ngisilwa labantu. Ngangixabana laloba ngubani engangibona angani uphatha kubi abanye. Kodwa engangingakunanzeleli yikuthi ngasengibuswa ludlakela.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO

Ngelinye ilanga mina lomngane wami sasiku-basement sesidakwe ngama-drugs njalo silungiselela ukuyathengisa imbanje esasilazo. Wangibuza ukuthi ngiyakholwa yini kuNkulunkulu, ngasengimphendula ngathi, “Nxa uNkulunkulu kunguye obangela inhlupho ezigcwele emhlabeni, angifuni kubamazi.” Ngelanga elilandelayo, engaqala ngalo umsebenzi, ngabuzwa umbuzo ngomunye uFakazi kaJehova engangisebenza laye wathi, “Ucabanga ukuthi uNkulunkulu nguye obangela ukuhlupheka okusemhlabeni?” Ngamangala kakhulu engibuza umbuzo lo ngahle ngafuna ukwazi okunengi. Okwenyanga eziyisithupha ezalandelayo saxoxa kanengi ngeBhayibhili njalo walisebenzisa ukuphendula imibuzo eminengi engangilayo.

Intombi engangihlala layo yayingafuni ukuthi ngiyixoxele lokho engangikufunda. Ngelinye ilanga kuyiSonto ngamtshela ukuthi ngangicele oFakazi ukuthi bazofunda lathi iBhayibhili. Kusasa kwakhona ngathi ngivela emsebenzini ngafica esebuthe yonke into esasilayo endlini wahamba. Ngaphuma phandle ngakhala okuzwayo ngasengikhuleka kuNkulunkulu ngimncenga ukuthi angincedise. Ngaqala mhlalokho ukusebenzisa ibizo elithi Jehova.—IHubo 83:18.

Ngemva kwamalanga amabili ngaqalisa ukufunda iBhayibhili leyinye indoda lomkayo abangoFakazi. Sebehambile ngasala ngibala ibhuku esasesiqalise ukulifunda elithi, Ungaphila Phakade Epharadesi Emhlabeni futhi ngaliqeda ngalobobusuku. * Engakufunda ngoJehova uNkulunkulu langeNdodana yakhe uJesu Khristu kwangithinta inhliziyo. Ngananzelela ukuthi uJehova ulesihawu lokuthi uyezwa ubuhlungu nxa sihlupheka. (U-Isaya 63:9) Okwangithinta kakhulu yikwazi ukuthi uJehova uyangithanda lokuthi iNdodana yakhe yanikela ngokuphila kwayo ngenxa yami. (1 UJohane 4:10) Ngabona ukuthi uJehova wayengibekezelela “ngoba kafisi ukuthi loba ngubani abhujiswe kodwa ufisa ukuthi abantu bonke baphenduke.” (2 UPhetro 3:9) UJehova wayefuna ngibe ngumngane wakhe sibili.—UJohane 6:44.

Ngahle ngaqala ukungena imihlangano yebandla ngaleyoviki. Ngangilenwele ezinde, ngigqoke lamacici, ngisesabeka. Loba kunjalo, oFakazi bangamukela njengesihlobo sabo ababesicine kudala. Ngakubona sibili ukuthi bangamaKhristu eqiniso. Ngakhumbula izikhathi ezinhle engangisiba lazo ngisahlala logogo lokhulu kodwa ngasengikholisa ukwedlula lesosikhathi.

Ngaqalisa ukusebenzisa engangikufunda eBhayibhilini ngasengizimisela lokutshintsha. Ngagela inwele, ngatshiya ukuziphatha kubi kwezemacansini, ukunatha kakhulu kanye lokusebenzisa izidakamizwa. (1 KwabaseKhorinte 6:9, 10; 11:14) Ngangifuna ukuthokozisa uJehova. Yikho ngangisithi ngingananzelela ukuthi kukhona engikwenzayo uNkulunkulu angakuthandiyo ngihle ngizimisele ukukutshiya. Ngangingacatshi ngomunwe kumbe ngitshone ngibalisa, kodwa ngangihle ngitshintshe indlela engicabanga ngayo lengenza ngayo. Ngananzelela ukuthi izinto zazingihambela kuhle nxa ngingalandela okufunwa nguJehova. Ngabhabhathizwa mhlaka 29 July 1989 ngemva kwenyanga eziyisithupha ngiqalise ukufunda iBhayibhili.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

IBhayibhili lingincedile ukuthi ngitshintshe ubuntu bami. Kudala ngangivuka ngolaka nxa umuntu engangiphatha kubi. Kodwa khathesi ngenza okusemandleni ami ukuthi ngihlale “ngokuthula labantu bonke.” (KwabaseRoma 12:18) Ngiyambonga uJehova ngokungincedisa ukuthi ngitshintshe esebenzisa iLizwi lakhe lomoya wakhe ongcwele.—KwabaseGalathiya 5:22, 23; KumaHebheru 4:12.

Khathesi angisabuswa ludlakela njalo angisaphileli izidakamizwa lokuziphatha kubi kwezemacansini. Sengizimisele ukuthokozisa uJehova uNkulunkulu lokumnika okungcono. Lokhu kuhlanganisa ukuncedisa abanye ukuthi labo babemazi uJehova. Ngemva kweminyaka ethile ngibhabhathiziwe, ngathuthela kwelinye ilizwe ukuze ngiyencedisa lapho okulabamemezeli abalutshwane khona. Ngibe lesibusiso sokufunda iBhayibhili labantu abanengi lokubabona betshintsha ukuphila kwabo. Kuyangithokozisa ukuthi umama laye usenguFakazi kaJehova. Okunye okwamncedayo yikubona indlela engatshintsha ngayo.

Ngo-1999, ngangena isikolo esesibizwa ngokuthi yiSikolo Sabavangeli BoMbuso. Isikolo lesi sangiqeqetsha ukuthi ngenelise ukutshumayela, ukufundisa lokwelusa izimvu zikaNkulunkulu ebandleni. Umnyaka ungakapheli ngatshada lomkami u-Eugenia. Khathesi sihlala eGuatemala futhi sisenkonzweni yesikhathi sonke.

Sengithokoza sibili khathesi. Ukulandela okutshiwo liBhayibhili sekungincede ukuthi ngingabi yisigqili semikhuba emibi enjengokuziphatha kubi kwezemacansini lodlakela njalo sekungenze ngathola uthando lweqiniso lokuthula.

^ indima 9 Khathesi oFakazi bakaJehova basebenzisa kakhulu ibhuku elithi, Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini!