Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Ukuvikela Imvelo EChelmsford

Ukuvikela Imvelo EChelmsford

OFakazi bakaJehova eBritain sebeqalisile ukwakha igatsha labo elitsha eduze leChelmsford, esabelweni se-Essex. Umthetho waseNgilandi kawuvumi ukuthi ezinye izinyamazana ezitholakala lapha zibulawe. Kuyini okwenziwa ngoFakazi bakaJehova ukuze bangawephuli umthetho lo njengoba besakha endaweni elezinyamazana ezinjalo?

Kwakhiwa ibholoho lokuhamba amagundwane okuthiwa ngama-dormice

Basebenzisa amaplanka asala kusakhiwa ukuthi balungise okuyizilugu ukuze amagundwane okuthiwa ngama-hazel dormice asuke egangeni okuzakwakhiwa kulo ayehlala ezilugwini lezo. Bakha ibholoho elidlula phezu komgwaqo ukuze amagundwane la enelise ukuhamba phezu kwalo nxa esuka kweyinye iheji esiya kweyinye. Kabaphonguquma iheji yabo kodwa bayiquma ngesikhathi sebusika ukuze bangawaphambanisi amagundwane la. Lokhu kwenza amagundwane ahlale elokudla njalo kuvikela lezindawo ahlala kuzo.

Kufakwa izilugu zamagundwane okuthiwa ngama-dormice

OFakazi bakaJehova baphinda bavikele izinyoka lemibankwa yemihlobo etshiyeneyo. Ababona ngezemvelo bazithatha izinanakazana lezi lapho ezazigcinwe khona ngoFakazi bayazifaka khatshana lalapho okwakhelwa khona. Bazifaka endaweni evalelwe ngocingo njalo elezindawo zokucatshela umqando. OFakazi bahlala behlola ucingo lolu ukuze babe leqiniso lokuthi izinyamazana lezi ngeke ziphume zize lapho okwakhelwa khona besezicina zisifa.

Igundwane okuthiwa yi-Hazel dormouse

OFakazi basebenzisa amalayithi okuthiwa ngama-LED. Amalayithi la awakhanyisi kuthi kla njalo alayitha kuphela nxa kudlula imota. Lokhu bakwenzela ukuthi bangaphambanisi omalulwane ngoba bandise ukudinga ukudla ebusuku ehejini. Iheji le kayisoze ikhitshwe nxa ukwakha sekuphelile futhi kuzahlanyelwa eyinye. OFakazi benza okuyizilugu bakuphanyeka ezihlahleni lasemdulini ukuze omalulwane bathole indawo yokuhlala njengoba kwakumele ezinye izihlahla ziganyulwe.

Kuphanyekwa izilugu zabomalulwane

OFakazi baba leqiniso lokuthi izimota azihambi eduze loba phezu kwezimpande zezihlahla ezinkulu ukuze balondoloze izihlahla lezo. Izihlahla lezi ezinkulu zihlala omalulwane, izinyoni lezinye izinanakazana ezitshiyeneyo. Imizamo yonke le yenzelwa ukuthi kuvikelwe imvelo eChelmsford.