Abantu abanengi babemangaliswa yikuthi oFakazi bakaJehova babezimisele ukusebenza eWarwick lanxa babengasoze babhadalwe. Umaneja wenkampani eyafaka ama-lift watshela omunye wezisebenzi wathi: “Iqembu lenu lenza umsebenzi omangalisayo. Abantu abanengi lamuhla kabafuni ukusebenza bengabhadalwa.”

Kwathi yena labanye bakhe besizwa ukuthi abantu abanengi abayabe besakha amawofisi amakhulu aboFakazi bakaJehova eWarwick, eNew York, ngamavolontiya, babecabanga ukuthi ngoFakazi abahlala eduzane leWarwick futhi abayabe besebenza ngempelaviki kuphela. Basala bebambe owangaphansi lapho bebona abantu ababetshiye imisebenzi yabo njalo bevela ezindaweni ezitshiyeneyo zelizwe ukuze bazokwakha okwezinyanga kumbe okweminyaka.

Kusiyaphela u-2015 kulabantu abangu-23 000 ababevolontiye ukusebenza lamalunga emuli yeBhetheli yase-United States ekwakheni eWarwick. Kwaphinda kwaba lezisebenzi ezingaba ngu-750 ezingasiboFakazi bakaJehova ezancedisa ekwakheni. Ukusebenza laboFakazi bakaJehova kwazisiza kakhulu izisebenzi lezo.

Ukusebenza LaboFakazi Kwabathokozisa Abanengi

Umaneja weyinye inkampani eyaqhatshwa ukuthi incedise ekwakheni wabhala wathi: “Abantu abanengi enkampanini yethu abasebenza eWarwick bayamangala kakhulu ngobuntu obuhle balabo abasebenza labo eWarwick. Inengi lethu liyafuna ukuyasebenza lapho ngenxa yalokhu.”

Eyinye inkampani yahambisa izisebenzi zayo ukuthi ziyokwakha izindlu zokuhlala. Ngesikhathi i-contract yenkampani leyo iphela, ezinye izisebenzi zayo ezintathu zazimisela ukuqhubeka zisebenza eWarwick. Yikho zatshiya imisebenzi yazo, zaseziqalisa ukusebenza kweyinye inkampani eyayilokhu isancedisa eWarwick.

Indlela oFakazi bakaJehova ababeziphatha ngayo yaba yisibonelo esihle kwezinye izisebenzi. Kuleyinye indoda esebenza enkampanini eyafaka isisekelo, futhi yathi isisebenze eWarwick okwezinyanga ezithile, umkayo wananzelela ukuthi yayisintshintshile endleleni eyayisenza ngayo leyayikhuluma ngayo. Umkayo wathokoza kakhulu waze wathi isintshintshe kakhulu.

“Abesifazana AbangoFakazi Bayabuya”

OFakazi abanengi abasebenza ekwakheni ngabesifazana. Babetshayela amabhasi, behlanza izindlu, bengomabhalani, beqondisa izimota, besebenzisa imitshina emikhulu, behlanganisa izintambo zamafoni lezamakhompiyutha, bethandela amaphayiphi, befaka imiduli lamaphayiphi njalo bethela i-concrete. Babesebenza nzima sibili.

Omunye ongasoFakazi owayefulela wananzelela ukuthi abanye oFakazi ababesehla emabhasini babehamba bebambene izandla labomkabo besiya emsebenzini. Lokhu kwammangalisa kakhulu. Wananzelela lokuthi abesifazana babesebenza belume owangaphansi. Wathi, “Ungacabanga ukuthi abesifazana laba baphonguphelekezela omkabo, kodwa labo bayasebenza. Sengisebenze ezindaweni ezitshiyeneyo lapho okwakhiwa khona eNew York, kodwa okunje angikaze ngikubone.”

Ngobusika buka-2014 kusiya ku-2015 kwakuqanda okwamagama futhi kwakungabalula ukuthi umuntu azihlalele ngekhaya kulokuthi aye emsebenzini. Omunye uFakazi okuthiwa nguJeremy owayesebenza eWarwick njalo engomunye okhangela ukuqhutshwa komsebenzi, uthi: “Ngamalanga kuqanda kakhulu, ufolomani weyinye inkampani eyayifaka isisekelo wayeke angibuze athi, ‘Abesifazana benu bayabe besebenza yini kusasa?’

“‘Ye.’

“‘Lalabo abayabe beqondisa izimota?’

“‘Ye.’

“Mbayimbayi wangitshela ukuthi wayetshele amadoda enkampanini yabo ukuthi abuye emsebenzini ngoba abesifazana abangoFakazi bayabuya!”

Abatshayeli Bamabhasi Babewukholisa Umsebenzi Wabo

Kwaqhatshwa abatshayeli bamabhasi abedlula 35 ukuthi bathwale oFakazi ababesakha eWarwick. Babebathwala besiya emsebenzini lalapho sebevela khona.

Ngelinye ilanga, omunye umtshayeli engakayisusi ibhasi wasukuma wakhangela ababesebhasini, wathi: “Ngiyakholisa ukulithwala boFakazi. Ngicela lithumezele umqhatshi wami umlayezo limcele ukuthi ngiqhubeke ngilithwala. Selingifundise okunengi mayelana leBhayibhili. Ngangingalazi ibizo likaNkulunkulu lokuthi umhlaba uzakuba lipharadayisi. Kangisakwesabi ukufa. Kungithokozise kakhulu ukufunda konke lokhu. Nge-off yami elandelayo, lizangibona eWolu yoMbuso.

Omunye uFakazi okuthiwa nguDamiana owayesebenza eWarwick, wathi: “Ngelinye ilanga sigade ibhasi, umtshayeli wasitshela ukuthi kulokuthile afuna ukukutsho kithi. Wathi wayesethwale oFakazi abangu-4 000 ebasa ezindaweni zethu zokwakha eNew York futhi ebabuyisela lapho ababehlala khona. Wathi, ‘Bonke abantu balobuntu obutshiyeneyo, kodwa lanxa kunjalo, lina lisebenza ndawonye limanyene. Kuhle kakhulu lokho.’ Waphinda wathi uyakuthanda ukuxoxa lathi.

“Eseqedile ukukhuluma, omunye uFakazi ebhasini wambuza wathi, ‘Uyakholisa yini nxa sihlabela?’

“Wahleka, wasesithi, ‘Ye! Singaqalisa ngokuhlabela ingoma 134?’” *

^ ndima 22 Ingoma 134, esesihlabelelweni esithi-Hubelani UJehova, ilesihloko esithi “Zibone Lapho Konke Sekukusha.” Ingoma le ikhuluma ngentokozo yalabo abayabe besemhlabeni omutsha.