Yeqa uye kokuphakathi

Okwatshiwo Ngabanikazi Bezindlu

Okwatshiwo Ngabanikazi Bezindlu

OFakazi bakaJehova basanda kuqeda ukwenza umsebenzi wokuqhelisa izakhiwo zabo eWatchtower Farms, eWallkill, eNew York. Umsebenzi lo uthethe iminyaka eyisithupha. Eminyakeni emibili yokucina kwasokumele bakhe ngokuphangisa, yikho badinga ezinye izindlu ukuze kuhlale ababezoncedisa emsebenzini. Kwadingwa izindlu ezingu-25 zokurenta eduzane.

Ababehlala Ezindlini Lezo

Abanikazi bezindlu bathini ngaboFakazi bakaJehova ababehlala ezindlini zabo?

  • Omunye owayehlalise oFakazi endlini yakhe wabhala wathi: “Akulalutho esibasola ngalo ababehlezi endlini yethu. Mina lomkami sihlala endlini eseceleni kwaleyo esasiyirentisele oFakazi. OFakazi labo babelomusa futhi besebenzelana lathi kuhle.”

  • Omunye owayengumnikazi wendlu eyayihlala oFakazi wabhala wathi: “Bekumnandi ukuhlala laboFakazi. Ngemva kwendlu yethu kule-swimming pool njalo amajaha abehlala endlini yethu abekuthanda ukuzilibazisa kuyo nxa siwamemile. Babesihlonipha futhi belomusa. Bekumnandi ukuhlala labo futhi sizahlala sibakhumbula. Aluba asibanikanga indawo yokuhlala sasizabe sikhuthekile.”

  • Omunye njalo wathi: “Sikukholisile ukuhlala labantu abalunge kangaka.”

Izindlu

Abanikazi bezindlu bathini ngesimo sezindlu zabo ngesikhathi oFakazi sebesuka?

  • “Babengakaze baphuze ukuletha irenti, izindlu babezigcine kuhle njalo sizithole zihlanzekile kungelanto efileyo.”

  • Omunye umnikazi wendlu oke waqanjwa phezulu wathi: “Siyalibonga kanye lenhlanganiso yonke yeWatchtower ngokugcina kuhle izindlu zethu.” Waphinda wathi wayengakhangelelanga ukuthi oFakazi bahlanze izindlu kuhle kangaka.

  • Omunye owesifazana wathi: “Sasikwazi ukuthi lingabantu abathembekileyo yikho singalibhadalisanga idiphozithi. Litshiye izindlu zethu zisesimeni esihle kakhulu.”

  • OFakazi bathi sebelungise okunye okwakufile endlini ababehlala kuyo umnikazi wayo wathi: “Kumele ngenzeni nxa ngifuna lizongisebenzela? Phela lina lalisithi lingatsho ukuthi into ethile lizayilungisa nini lalingayekeli ukuyilungisa ngelanga lelo. Abantu abangilungisela okufileyo endlini kuyabehlula ukwenza njalo.”

Impumela Emihle

  • Umnikazi weyinye indlu wathi ebona isikhathi sokuthi oFakazi basuke endlini yakhe sesisondele wabhala incwadi wathi nxa befuna ukuqhubeka behlala endlini yakhe uzabehlisela imali yerenti.

  • Omunye wathi: “Nxa singathola elinye ithuba lokuhlalisa oFakazi endlini yethu asisoze sithandabuze ukwenza njalo.”