Yeqa uye kokuphakathi

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 3 (NgoJanuary kusiya ku-April 2015)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 3 (NgoJanuary kusiya ku-April 2015)

Emifanekisweni le, bona intuthuko esiyenziwe emsebenzini wokwakha amawofisi amakhulu aboFakazi bakaJehova kusukela ngoJanuary kusiya ngo-April 2015.

Indlela isakhiwo saseWarwick esizabe simi ngayo nxa sesiphelile. Kusukela kwesenxele kusiya kwesokudla:

  1. IGaraji

  2. Indawo Yezivakatshi Yokupaka Izimota

  3. Isakhiwo seMaintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

  4. Izindlu zokuhlala eziku-B

  5. Izindlu zokuhlala eziku-D

  6. Izindlu zokuhlala eziku-C

  7. Izindlu zokuhlala eziku-A

  8. AmaWofisi/Services Building

NgoJanuary 2, 2015—IGaraji

UHarold Corkern osebenza kuKhomithi Ebona Ngomsebenzi Wokudinda eyeQula Elibusayo enika inkulumo elesihloko esithi, “Living Up to Your Potential.” Izikhulumi zandise ukuvakatshela eWarwick ukuze ziyekhuthaza izisebenzi.

NgoJanuary 14, 2015—AmaWofisi/Services Building

Ipulastiki emhlophe evikela izisebenzi ngesikhathi somqando ukuze zenelise ukwenza umsebenzi wazo. Ingxenye le yesakhiwo izakuba yindlu yokudlela, ibe le-infirmary, ikhitshi kanye lendawo yokuwatshela.

NgoJanuary 16, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-D

Abenza okwamagetsi balungiselela ukufaka izintambo zamagetsi. Sokufakwe izintambo ezedlula amamitha angu-12 000 (amafidi angu-40 000) ezindlini zokuhlala. Umsebenzi wokufaka izintambo zamagetsi eWarwick wahle waqalisa kusanda kuthengwa indawo leyo futhi uzaqhubeka kuze kuphele ukwakhiwa.

NgoJanuary 16, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-A

Isisebenzi sivala i-balcony nge-duct tape silungiselela umsebenzi wokuvalela amanzi ukuze angangeni. Ama-balcony aphezulu afakwa okuthiwa yi-polymethyl methacrylate (PMMA) ukuze amanzi angangeni.

NgoJanuary 23, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-A

Ubaba lomntanakhe bafaka izintambo ezizahambisa amagetsi ezindlini zokuhlala.

NgoFebruary 6, 2015—IGaraji

Izisebenzi ezilambileyo zisidla ukudla kwasemini endlini okwakhathesi esetshenziselwa ukudlela. Ukudla kwemini kudliwa ngabantu abadlula 2 000 ilanga ngalinye.

NgoFebruary 12, 2015—Isakhiwo seMaintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Kufakwa insimbi ku-basement yesakhiwo se-maintenance.

NgoFebruary 12, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-C

Izincwadi ezabhalwa ngabantwana bebonga abakhi ngomsebenzi abawenzayo. Amavolontiya amanengi ayabe ebizwe okwesikhathi esifitshane, ngokwesibonelo kufika izisebenzi ezintsha ezingaba yi-500 iviki yinye ngayinye. NgoFebruary, kwakusiba lezisebenzi ezingaba yi-2 500 ilanga linye ngalinye.

NgoFebruary 24, 2015—EWarwick

Izakhiwo lezi sezizaphela ukwakhiwa. NgoJanuary kusiya ku-April 2015 kwaqediswa ukwakhiwa izindlu zokuhlala njalo kwaqediswa lokufaka izinsimbi zamaWofisi/Services Building. Ngaleso sikhathi izisebenzi zaqalisa ukufaka imiduli yesakhiwo se-Maintenance, zakha lezindawo zokuhamba eziya ezindlini zokuhlala njalo zalungisa idamu leSterling Forest (Blue Lake).

NgoFebruary 25, 2015—AmaWofisi/Services Building

Okubonayo nxa umi phansi esakhiweni esilezitezi ukhangele phezulu. Inkampani eyaqhatshwayo yiyo eyakha isakhiwo lesi esilezitezi ezingu-5 njalo amavolontiya angoFakazi athela i-concrete kuso.

NgoFebruary 26, 2015—Isakhiwo seMaintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Kulamakhaza futhi izisebenzi zifaka izinsimbi zokuqinisa isakhiwo esiku-first floor. Kwaba longqoqwane owesabekayo eWarwick phakathi kukaJanuary loMarch. Kwakulezisebenzi ezazikhipha ungqoqwane lo ezindaweni zokusebenzela njalo kwakulezindawo ezilama-heater ezazikhudumeza izisebenzi.

NgoMarch 12, 2015—Indawo Yezivakatshi Yokupaka Izimota

Kufakwa uphahla lwamazenge. U-April esesiyaphela, izindlu zokuhlala ezinengi zasezifulelwe, ikanti eziku-B zona ziyabe seziphelile ukufulelwa phakathi laphakathi kukaJune.

NgoMarch 18, 2015—Isakhiwo seMaintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Okubonayo nxa uphakathi kwe-crane ukhangele izindlu zokuhlala eziku-B.

NgoMarch 18, 2015—Isakhiwo seMaintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Abafaka amaphayiphi bakhangela ipulani ebancedisa emsebenzini wabo. Kusetshenziswa amapulani okwakha adlula 3 400 emsebenzini wokwakha owenziwa eWarwick.

NgoMarch 23, 2015—AmaWofisi/Services Building

Izisebenzi eziku-boom lift zifaka umhlobo wepulasitiki okuthiwa yi-tarp ukuze zivikele isakhiwo. Kulezinhlelo ezinengi ezenziwayo ukuze kuqeqetshwe izisebenzi ukuthi zisebenzise kuhle ama-lift leminye imitshina. Okunye abakufundiswayo yikuzivikela ukuze bangawi, indlela yokusebenzisa ama-respirator ukuze bangaphefumuli uthuli, intuthu lokunye okungaba yingozi. Bafundiswa le-rigging/signaling lokuthi bangasebenzisa njani ama-boom lifts lama-scissor lifts.

NgoMarch 30, 2015—EWarwick

Izindlu zokuhlala. U-April esesiyaphela kwenziwa umsebenzi ozwayo, ogoqela owama-mechanical systems lowokulungisa amagetsi ezindlini zokuhlala eziku-A, B, lo-D ezikhanya emfanekisweni. Ezindlini zokuhlala eziku-C (kazikhanyi emfanekisweni), sebeqalisile ukufaka imiduli okuthiwa yi-drywall, amathayili njalo sebeqalisile ukupenda.

Ngo-April 15, 2015—Izindlu zokuhlala eziku-B

Izisebenzi ezimbili eziphakathi kwe-boom lift zifaka umuthi ovikela imiduli ukuze ingoniwa ngamanzi. Kungathatha izinyanga ezimbili ukuthi kufakwe umuthi lo ezindlini zokuhlala.

Ngo-April 27, 2015—AmaWofisi/Services Building

Kwakhiwa umduli. Indawo le izasetshenziselwa ukugcinela izinto ezifikayo kanye lokunye.

Ngo-April 30, 2015—EWarwick

Indoda eqhatshiweyo ifaka i-valve entsha eBlue Lake. Lokhu kwenzelwa ukuthi kube lula ukwehlisa inani lamanzi ukuze kungabi lesikhukhula.