Yeqa uye kokuphakathi

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 1 (NgoJanuary Kusiya Ku-August 2015)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 1 (NgoJanuary Kusiya Ku-August 2015)

OFakazi bakaJehova abasegatsheni leBritain sebethutha besuka eMill Hill besiya endaweni esempumalanga engamakhilomitha angu-70 nxa usuka eLondon. Indawo le iseduze ledolobho okuthiwa yiChelmsford, e-Essex. Kusukela ngoJanuary kusiya ku-August 2015 bekusakhiwa izindawo lapho okuzahlala khona izisebenzi lalapho okuzakwenziwa khona izinto eziphathelane lokwakha.

NgoJanuary 23, 2015—Lapho okuzakwakhiwa khona igatsha

OFakazi bathi sebethole imvumo kuziphathamandla bahle baqalisa ukucanda indawo lapho okwakuzakwakhiwa khona. Inhloso yabo yayingeyokuthi baqede ukucanda indawo le kungakafiki isikhathi lapho izinyoni ezakha khona izidleke zazo. Incezu zezihlahla zizasetshenziswa ukulungisa indlela lapho okuyabe kuhamba khona izisebenzi, izigodo zona zizasetshenziswa nxa sokusakhiwa.

NgoJanuary 30, 2015—Indlu yokudlela

Kufakwa amapulagi lapho okuzaxhunywa khona ama-TV. Indawo le yayiyiwotela kodwa khathesi isizakwenziwa ikhitshi lendawo okuzadlela khona izisebenzi. Izisebenzi zizabukela imuli yeBhetheli isenza umbhalo wosuku le-Nqabayokulinda.

NgoFebruary 23, 2015—Lapho okuzakwakhiwa khona igatsha

Izisebenzi zifaka ifensi ezagqagqela lapho okuzakwakhelwa khona igatsha. Kuzanywa ngazo zonke izindlela ukuthi kungaphanjaniswa izinyamazana ngoba indawo le ingathi isemaphandleni. Ngokwesibonelo, ngaphansi kwefensi le kwatshiywa isikhala esingaba ngamasentimitha angu-20 ukuze omantswane lezinye izinyamazana zenelise ukufohla ziye loba ngaphi.

NgoFebruary 23, 2015—Lapho okuzakwakhiwa khona igatsha

Kulungiswa umgwaqo ozasetshenziswa ngesikhathi kusakhiwa ukuze izisebenzi zenelise ukusuka lapho ezihlala khona zisiya lapho okwakhiwa khona.

NgoMarch 5, 2015—Lapho okuzakwakhiwa khona igatsha

Umgwaqo usuphelile ukwakhiwa. Izindlu ezikhanya esandleni senxele zizantshintshwa zibe yindawo yokuhlala yezisebenzi. Ezinye izindlu zokuhlala zizafakwa eduze khonapho.

Ngo-April 20, 2015—Lapho okuzahlala khona izisebenzi

Ilunga leQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova kanye lommeli wamawofisi ethu amakhulu bavakatshela iqembu elakha lapha. Ngeviki leyo kwenziwa inkulumo eyasakazwa emabandleni aseBritain lase-Ireland. Enkulumeni leyo kwakhulunywa lokuthi umanisipala wedolobho leChelmsford wavuma ukuthi umsebenzi wokwakha igatsha uqalise.

NgoMay 13, 2015—Indawo okwenziwa khona izinto eziphathelane lokwakha

Kufakwa okokuvikela impande zezihlahla ukuze zingalimali nxa kudlula izimota ezilemithwalo esindayo.

NgoMay 21, 2015—Lapho okuzahlala khona izisebenzi

Kugejwa imigelo yamaphayiphi ezindlu zezisebenzi. Ngemuva kukhanya ezinye izindlu okuzahlala khona izisebenzi.

NgoJune 16, 2015—Lapho okuzahlala khona izisebenzi

Kufakwa amaphayiphi amanzi kweyinye yezindlu okuzahlala khona izisebenzi.

NgoJune 16, 2015—Lapho okuzahlala khona izisebenzi

Izindlu zokuhlala ezisanda kufakwa. Ngaphansi empikitsheni kukhanya izisekelo zezindlu ezikhona zizafakwa. Kwesenxele kukhanya indlu yokudlela kanye lezinye izindlu. Ngemuva kukhanya lapho okuzakwakhelwa khona igatsha.

NgoJune 16, 2015—Lapho okuzahlala khona izisebenzi

Isisebenzi sihlanganisa izintambo zamafoni lamakhompiyutha. I-Inthanethi lamakhompiyutha kwakumele kube sekusebenza kungakaqaliswa ukwakhiwa ukuze kuhlelwe kuhle umsebenzi, kube lula ukukhuluma lamanye amagatsha njalo kukhulunywe lamawofisi ethu amakhulu.

NgoJuly 6, 2015—Lapho okuzakwakhiwa khona igatsha

Isisebenzi esiqhatshiweyo sifaka uphawu lapho okuzagejwa khona imigelo. Imigelo le ngeyokunceda abezembali babone ukuthi kungabe kulezinto zakudala yini phansi abangazifuna. Akulalutho olutheni olwatholakalayo emigelweni engu-107 eyagejwayo.

NgoJuly 6, 2015—Indawo okwenziwa khona izinto eziphathelane lokwakha

Kuqunywa okuzasetshenziswa ukucecisa umgubazi. Ezinye izindlu ezilapha zintshintshwa zibe zindawo lapho okuyabe kulungiselwa khona izinto ezisetshenziswa ekwakhiweni. Ezinye zakhona zizakuba ngamawofisi azasetshenziswa ngesikhathi kusakhiwa.

NgoJuly 6, 2015—Indawo okwenziwa khona izinto eziphathelane lokwakha

Kulayitshwa inhlabathi yokugqibela amagodi.

NgoJuly 7, 2015—Lapho okuzakwakhiwa khona igatsha

Izindawo zemaphandleni ezilapho okuzakwakhiwa khona igatsha. Kulomgwaqo (awukhanyi) oya egcekeni lezindizamtshina, ekhunjini lasedolobheni leLondon.

NgoJuly 23, 2015—Lapho okuzakwakhiwa khona igatsha

Izisebenzi zidiliza izindlu ezindala.

Ngo-August 20, 2015—Indawo okwenziwa khona izinto eziphathelane lokwakha

Kufakwa indlu ezakuba yiwofisi. Kukhanya lezisekelo lapho okuzafakwa khona amanye amawofisi.