Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Sebakhe AmaWolu OMbuso Angu-3 000 ENigeria

Sebakhe AmaWolu OMbuso Angu-3 000 ENigeria

Kwakuthe gwaqa abantu abangu-823 eWolu yeMihlangano yaboFakazi bakaJehova eBenin City, eNigeria ngoMgqibelo mhlaka-1 March 2014. Ixuku leli lalithokoza kakhulu ngenxa yomsebenzi omkhulu owawenziwe elizweni lelo. Kusukela kwasungulwa uhlelo lokwakha amaWolu oMbuso emazweni asathuthuka ngo1999, oFakazi bakaJehova sebakha amaWolu oMbuso angu-3 000 eNigeria.

Endala

Emhlanganweni lo kwalandiswa imbali emfitshane yomsebenzi wokwakhela amabandla izindawo zokukhonzela elizweni lelo kusukela ngeminyaka yabo-1920. Eminyakeni leyo babengenela ezindlini lasemawolu abhadalelwayo. Ngabo-1935 indawo yokuqala oFakazi bakaJehova ababengenela kuyo imihlangano yiwolu eyayisedolobheni lase-Ilesa. Kusukela ngabo-1938 kusiya kubo-1990 inani lamabandla laqansa lisuka ku-14 lisiya ku-2 681, njalo amabandla amanengi athwala nzima ukuthi azuze lapho ayengangenela khona imihlangano. Amanye amaWolu oMbuso ayesetshenziswa ngamabandla angu-6. Kwezinye izindawo kwakusiba labantu abanengi kakhulu okokuthi abanye babesima phandle balalele ngamawindi. Kanti njalo amanye amabandla aqhubeka engenela ezindlini futhi amanye engenela ezikolo.

Entsha

Iwofisi yegatsha yaboFakazi bakaJehova yaqalisa ukuncedisa ekwakhiweni kwamawolu ngokuboleka amabandla imali besebenzisa uhlelo lweKingdom Hall Fund. Kuthe kufika umnyaka ka-1997 iKhomithi Yesabelo Ebona Ngezokwakha yayisincedise amabandla angu-105 ukuthi akhe loba alungise amawolu awo. Ngo-1997 kusiya ku-1999 kwakhiwa amawolu angu-13 ayethatha izinsuku ezingu-7 kusiya kwezingu-15 ukuthi aphele.

Lanxa amawolu ayesakhiwa ngesiphangiphangi, udubo lokusilela kwamawolu eNigeria kaluzange luphele ngenxa yokwanda kwenani laboFakazi bakaJehova. Ngo-April 1998 iwofisi yegatsha yananzelela ukuthi kwakudingeka amaWolu oMbuso angaba ngu-1 114 elizweni lelo.

Emhlanganweni owawuseBenin City uDon Trost, olilunga leKhomithi yeGatsha eNigeria wathi: “Kwakungumsebenzi omkhulu sibili! Sasizibuza ukuthi, ‘Kazi sizawuqeda njani umsebenzi ongaka?’” Umbuzo lo waphenduleka ngo-1999, lapho Amaqembu Okwakha AmaWolu oMbuso ayelamalunga angaba ngu-6 kusiya ku-8 eqalisa ukubhoda elizweni lonke encedisa amabandla ukwakha amawolu. Ngokwesilinganiso, okweminyaka engu-14 edlulileyo benelise ukwakha amawolu angu-17 inyanga ngayinye, futhi basebenzisa izindlela ezilula ukuthi kwakhiwe amawolu la.

UMfowethu Trost uthe esencome abalaleli, waphinda waveza ukuthi umsebenzi usasemnengi. OFakazi bakaJehova banda ngenani elingaphezu kwe-8 000 eNigeria phakathi lomnyaka ka-2013. UMfowethu uTrost waphinda wathi: “Kumele kwakhiwe amaWolu oMbuso angu-100 umnyaka ngamunye njengoba inani lizaqhubeka lisanda.” Ngo-2013 kwasekulaboFakazi abangu-351 000 njalo kulamabandla adlula 5 700.