Yeqa uye kokuphakathi

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 7 (NgoSeptember 2016 Kusiya KuFebruary 2017)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 7 (NgoSeptember 2016 Kusiya KuFebruary 2017)

Amapikitsha la atshengisa ukuqediswa kwamawofisi amatsha aboFakazi bakaJehova kanye lokuthi amavolontiya aqalisa ukusebenzisa izakhiwo lezi kusukela ngoSeptember 2016 kusiya ngoFebruary 2017.

Indlela isakhiwo saseWarwick esimi ngayo. Kusukela kwesenxele kusiya kwesokudla:

  1. Igaraji

  2. Indawo Yezivakatshi Yokupaka Imota

  3. Isakhiwo Se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

  4. Izindlu Zokuhlala Eziku-B

  5. Izindlu Zokuhlala Eziku-D

  6. Izindlu Zokuhlala Eziku-C

  7. Izindlu Zokuhlala Eziku-A

  8. Amawofisi/I-Services Building

NgoSeptember 8, 2016​—EWarwick

Zonke izakhiwo zeWarwick sezisetshenziswa. Ekuqaliseni kukaSeptember abantu abangaba ngu-500 basebehlala eWarwick. Abantu laba bagoqela amavolontiya kanye lamalunga emuli yeBhetheli yaseBrooklyn.

NgoSeptember 20, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi sihlola amathayili azafakwa emnyango wombukiso othi “A People for Jehovah’s Name.” Amathayili la enziwe akhanya emadala ukwenzela ukuthi ahambelane lombukiso ophathelane lembali.

NgoSeptember 28, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

UStephen Lett olilunga leQula Elibusayo nguye owayengumgcinisihlalo ekukhonzeni kwekuseni kwakuqala okwenzelwa eWarwick. Ngalelolanga, uMfowethu uLett wabala incwadi eyayibonga amavolontiya adlula 27 000 asebenza gadalala ekwakhiweni kwamawofisi la. Incwadi le yabonga labo bonke ababencedise ngezindlela ezitshiyeneyo ekwakhiweni.

Ngo-October 3, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi sifaka amabala ayabe esemnyango wombukiso. Umbukiso othi “A People for Jehovah’s Name,” uphathelane lembali yaboFakazi bakaJehova kusukela ngo-1870 kuze kube khathesi.

Ngo-October 5, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

IKhomithi Yabalobi isemhlanganweni labasizi bayo kanye lamalunga oHlangothi Lokuloba. Ama-TV amakhulu atshengisa amapikitsha azafakwa emabhukwini futhi ama-TV la enza inhlangothi ezikwezinye izindawo zenelise ukukhuluma leKhomithi Yabalobi ngesikhathi kusenziwa umhlangano. Itafula le abayisebenzisayo basuka layo eBrooklyn.

Ngo-October 20, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Umsizi weKhomithi Yabahleli kanye labanye bakhe baxoxa ngezindlela zokuncedisa labo abasanda kwehlelwa yingozi yemvelo ePhilippines. Kuxoxiswana lamanye amagatsha kusetshenziswa ama-TV futhi lokhu kwenza kube lula ukuhlela masinyane okungenziwa.

Ngo-October 28, 2016​—Isakhiwo Se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Phakathi kwesakhiwo lesi lomgwaqo okuhamba khona izimota kulechibi elilamanzi ezulu. Ichibi leli lamanye aseWarwick acenga amanzi ezulu ngendlela engokwemvelo, lokhu kwenza kongiwe imali enengi kakhulu. Amanzi la yiwo anceda izimila kanye lezinyamazana.

NgoNovember 4, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Kwehliswa impahla. Izisebenzi ezingaba ngu-80 zancedisa ababeseBrooklyn ngesikhathi bethuthela eWarwick.

NgoDecember 14, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Abasebenza ekhitshini bafaka ifulawa evutshiweyo etafuleni. Kulomtshina owenza umsebenzi lo ubelula futhi ungabi yingozi njengoba kuvutshwa ifulawa enengi. Ikhitshi leWarwick lilomtshina owenza inhlama iphangise loba iphuze ukubila. Umtshina lo wenza umsebenzi ube lula njengoba kuyabe kumele kubhekhwe izinkwa ezinengi kakhulu ngeviki.

NgoDecember 14, 2016​—Isakhiwo Se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Kukhitshwa izibi. Kudingakala abantu abalutshwana kanye lezimota ezilutshwana zokukhipha izibi ngenxa yendlela iWarwick eyakhiwe ngayo.

NgoDecember 14, 2016​—Amawofisi/I-Services Building

Iyembe ifafazwa ngamanzi ukuze kube lula ukuyi-ayina. UHlangothi Lokuwatsha luwatsha impahla ezedlula 5 000 kg iviki ngayinye. Ukuze impahla zingalahleki kufakwa izitampa ezibhalwe amanamba.

NgoDecember 20, 2016​—Isakhiwo Se-Maintenance/Indawo Yokupaka Izimota Zabahlala Khona

Umakanika ulungisa umtshina wokuthwala izinto. Lokhu kwenza umtshina lo ungafi masinyane futhi ungabi yingozi kulabo abawusebenzisayo.

NgoJanuary 10, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi silungiselela ukudlala ividiyo ethi “Faith in Action” ezadlalwa embukisweni.

NgoJanuary 11, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Kulungiswa ibhayisikili elizasetshenziswa embukisweni othi “A People for Jehovah’s Name.” Ibhayisikili leli lenziwa ngo-1903 futhi aBafundi BeBhayibhili (khathesi ababizwa ngokuthi ngoFakazi bakaJehova) babelisebenzisa ngesikhathi betshela abantu umlayezo weBhayibhili.

NgoJanuary 12, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Kufakwa igilasi elizavalela izinto ezasetshenziswa ku-“Photo-Drama of Creation,” eyabonwa ngabantu abadlula 9 miliyoni ngo-1914.

NgoJanuary 12, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Kulungiswa iBhayibhili lesiZurich Latin elango-1544 futhi lizafakwa embukisweni othi “The Bible and the Divine Name.” Uphawu olubomvu oluphakathi kweBhayibhili lutshengisa lapho okutholakala khona ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova. Kulezinto ezenziwayo ukuze amaBhayibhili la amadala ahlale esesimeni esihle.

NgoJanuary 16, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Izivakatshi zibuka indawo zisemphotshongweni ongamamitha angu-23. Ngo-April 3, 2017 yikho lapho okwaqalisa khona ukuvunyelwa ukuthi abantu babuke indawo yeWarwick. Labo abafuna ukuyabuka amawofisi la kumele babhukhe kuseselesikhathi. Bangenza lokhu kuwebhusayithi yethu ngaphansi kwesihlokwana esithi OKUMAYELANA LATHI > UKWETHEKELELA LOKUBUKA AMAWOFISI ETHU.

NgoJanuary 19, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi sifaka i-King James Version ka-1611 esitendini sokubukisa. Izitendi lezi zenziwa ngabasebenza eWarwick.

NgoJanuary 19, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi sifaka ingowane esitendini sokubukisa. Ingowane le yayingekaJoseph F. Rutherford owayekhokhela oFakazi bakaJehova eminyakeni elikhulu eyadlulayo. Indawo le yokubukisa itshengisa imizamo eyenziwa ngoFakazi ekutshumayeleni izindaba ezinhle zoMbuso.

NgoJanuary 20, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Iqembu lestudiyo lirekhoda othile olandisa mayelana lombukiso othi “The Bible and the Divine Name.” Ngeviki eyodwa nje kuphela, izinto zonke ezisetshenziswa ekurekhodeni zasuswa eBrooklyn zahanjiswa eWarwick futhi istudiyo sahle salungiswa. Istudiyo lesi sisetshenziswa ukurekhoda i-New World Translation, i-Nqabayokulinda leVukani!, izihloko ze-jw.org, lokunye okulalelwayo.

NgoJanuary 27, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi sipenda isitendi okuzafakwa khona amapikitsha okubukisa. Isitendi lesi sizabe silamapikitsha atshengisa aBafundi BeBhayibhili ngabo 1800.

NgoFebruary 15, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi sipenda isithombe sikaLwazi ongumlingiswa wamavidiyo athi Woba Ngumngane KaJehova. Isithombe lesi sizafakwa endaweni etshengisa amabhuku lezinhlelo okwenzelwe abantwana.

NgoFebruary 15, 2017​—Amawofisi/I-Services Building

Isisebenzi siquma amapikitsha lokunye okuzafakwa embukisweni othi “A People for Jehovah’s Name.” Abantu abedlula 250 bancedisa ekulungiseni izindawo zokubukisa. Abantu laba bagoqela abenza amakhabothi, abezinhlelo zamakhompiyutha, abadwebi, abakwazi ngezamagetsi, abafaka amathayili, abamavidiyo labalobi.