Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWallkill 2 (NgoNovember 2014 Kusiya KuNovember 2015)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWallkill 2 (NgoNovember 2014 Kusiya KuNovember 2015)

OFakazi bakaJehova basanda kuqhelisa izakhiwo zabo zeWallkill eNew York. Emapikitsheni la, uzabona intuthuko eyabakhona kusukela ngoNovember 2014 kusiya kuNovember 2015.

Indlela isakhiwo esasimi ngayo mhlaka 15 October 2015.

  1. Okudindwa khona

  2. Amawofisi 1

  3. Izindlu zokuhlala eziku-E

  4. Indawo yokudlela

  5. Lapho okuwatshelwa khona

  6. Amawofisi 2

  7. Izindlu zokuhlala eziku-D

 

NgoDecember 4, 2014​—Amawofisi 2

Kulungiswa indlela eya emawofisini amatsha. Indlela le iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bangatsheleli ngesikhathi somqando. Esakhiweni lesi kusebenzela abohlangothi lwe-Bethel Office, abeKhomithi yeGatsha, laboHlangothi Lwenkonzo.

NgoDecember 5, 2014​—Izindlu zokuhlala eziku-D

Isisebenzi sisinda iphansi sisebenzisa i-grinder. I-grinder le igxunyekwe ku-vacuum eyenza uthuli lungagcwali emoyeni.

NgoJanuary 9, 2015​—Izindlu zokuhlala eziku-E

Esakhiweni lesi kuhlala izisebenzi zeBhetheli ezedlula 200 futhi yikho okufikela khona izivakatshi. Esakhiweni lesi kwafakwa amawindi aluncedo ekulondolozeni amagetsi njalo kwafakwa lama-alarm amatsha axwayisa abantu ngomlilo.

February 9, 2015​—Okudindwa khona

Isisebenzi sifaka intambo zamafoni endaweni entsha yokuqeqetshela abantu. Izisebenzi zizafundiselwa lapha ukwenza imisebenzi enjengokufaka amaphayiphi, ukuhlola ezamagetsi kanye lezingakwenza ukuze zingalimali emsebenzini.

NgoFebruary 17, 2015​—Okudindwa khona

Isisebenzi sifaka amalayithi okuthiwa ngama-LED endaweni okuzafundiselwa khona izisebenzi imisebenzi etshiyeneyo.

NgoMarch 2, 2015​—Amawofisi 1

Isisebenzi silinganisa izikhala eziphakathi laphakathi kwezinsimbi ezilentambo zamagetsi. Indawo le yalungiswa ukuze abavela eBrooklyn bathole indawo yokusebenzela.

NgoMarch 3, 2015​—Izindlu zokuhlala eziku-D

Isisebenzi silungisa amaphayiphi azahambisa amanzi atshisayo esakhiweni.

NgoMarch 31, 2015​—Izindlu zokuhlala eziku-D

Izisebenzi zilungisa amawindi. Isakhiwo lesi silamawindi angu-298 enziwe ngendlela yokuthi onge amagetsi ngesikhathi sokutshisa langesikhathi somqando.

Ngo-April 17, 2015​—Amawofisi 1

Kwakhiwa kutsha umduli walapho okupakwa khona izimota. Indawo le iphakathi laphakathi kwesakhiwo samawofisi 1 lezindlu zokuhlala eziku-E.

Ngo-April 17, 2015​—Amawofisi 1

Isisebenzi sihwaya umduli ukuze ulungele ukupendwa. Esakhiweni lesi kuloHlangothi lwe-Accounting, olwamaKhompiyutha kanye lolwe-Purchasing.

NgoJune 8, 2015​—Izindlu zokuhlala eziku-D

Isisebenzi sifaka i-earth wire ezavikela isakhiwo ukuthi singatshaywa ngumbane.

NgoJune 8, 2015​—Izindlu zokuhlala eziku-D

Ngesikhathi kuqheliswa isakhiwo seWallkill, izisebenzi zenza konke okusemandleni azo ukuthi zingaphambanisi izihlahla lotshani. Itanka yamanzi ekhanya esandleni senxele, ithwala amanzi angaba ngamalitha angu-150 000 futhi amanzi amanengi asetshenziswa esakhiweni seWallkill aphuma khonapho.

NgoJune 25, 2015​—Amawofisi 1

Isisebenzi sifaka amapulanka aqunyiweyo emdulini wangemuva kwalapho okwenzelwa khona ukukhonza kwekuseni. Amapulanka la enza indawo le ingabi le-echo.

NgoJuly 9, 2015​—Amawofisi 2

UCharles Reed wasebenza eBhetheli kusukela ngo-1958. UMfowethu uReed wancedisa ekulungiseni indawo yokudindela ngesikhathi iBhetheli yeBrooklyn isadinda amabhuku awe-United States kanye lawamanye amazwe. Ngesikhathi kuqheliswa iWallkill, uMfowethu uReed wayengomunye wabakhangela ukuthi kwenziwa umsebenzi wohlonzi.

Ngo-August 17, 2015​—Amawofisi 1

Izisebenzi zethula izitulo ezizafakwa lapho okwenzelwa khona ukukhonza kwekuseni. Indawo le yenela abantu abangu-812.

NgoSeptember 21, 2015​—Amawofisi 1

Indawo okwenzelwa khona ukukhonza kwekuseni yalungiswa yafakwa ama-TV kanye lophahla olutsha.

Ngo-October 12, 2015​—Izindlu zokuhlala eziku-D

Kulungiswa i-infirmary. I-corridor lezambuzi kwaqheliswa ukuze izigulane zingathwali nzima.

Ngo-October 15, 2015​—Indawo yeWallkill

Umfanekiso otshengisa indawo yeWallkill. Indawo le ihlala abantu abangaba ngu-2 000. Ukuqheliswa kwendawo le kwaphela ngoNovember 30, 2015. Ukuqheliswa lokhu kwakugoqela ukwakha ezinye izakhiwo lokulungisa ezazivele zikhona.