Yeqa uye kokuphakathi

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 3 (NgoSeptember 2016 Kusiya KuFebruary 2017)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 3 (NgoSeptember 2016 Kusiya KuFebruary 2017)

Bona indlela umsebenzi wokwakha othuthuke ngayo ewofisini yegatsha laboFakazi bakaJehova eBritain kusukela ngoSeptember 2016 kusiya kuFebruary 2017.

NgoSeptember 13, 2016​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Umtshina wokugebha inhlabathi uyithela erolini ezayihambisa kweyinye indawo. Lokhu kwenzelwa ukuthi kube lula ukuqalisa ukwakha endaweni le.

NgoSeptember 15, 2016​—Okulungiswa khona izinto eziphathelane lokwakha

Izisebenzi zifaka intambo zamagetsi. Isakhiwo lesi sizakuba lamawofisi kanye lendawo yokudlela okuzasetshenziswa okwesikhatshana ngesikhathi kusakhiwa igatsha.

NgoSeptember 19, 2016​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Kulungiswa umgwaqo oya egatsheni. Ngakwesokunxele kulungiswa ingadi lechibi lamanzi okuzabe kubonwa yizakhamizi lezivakatshi ezifika egatsheni.

NgoNovember 3, 2016​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

I-concrete ethethwe lapho okwakhiwa khona iyabuthwa ukuze iphinde isetshenziswe ekulungiseni imigwaqo ephakathi egatsheni.

NgoNovember 4, 2016​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Izisebenzi zilungisa imigwaqo ezasetshenziswa ngesikhathi kusakhiwa leminye ezasetshenziswa ngemva kokwakhiwa. Bendlala okuthile okuvimba ukuthi inhlabathi ingakhukhuleki. Kwesokudla iroli igandela umgwaqo.

NgoNovember 5, 2016​—Umhlangano owawuhlelwe yikhomithi yokwakha

Amavolontiya atshelwa iziqondiso komunye wemihlangano engu-18 eyenziwa eBritain le-Ireland. OFakazi abedlula 15 000 bangena imihlangano le futhi abanengi bazinikela ekuncediseni ukwakha.

NgoNovember 28, 2016​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Izisebenzi zifaka umquba esihlahleni. Endaweni le kuhlanyelwe izihlahla ezedlula 700. Ichibi elisemfanekisweni lo lenziwe ngendlela yokuthi linciphise izikhukhula ngokugcina amanzi beseliwakhipha kancane kancane.

NgoDecember 5, 2016​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Umsebenzi wokulungisa indawo okuzakwakhelwa kuyo uyaqhubeka. Izisebenzi zabutha izibi ezenela amaroli edlula 10 000 asemfanekisweni.

NgoDecember 6, 2016​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Izisebenzi zilungisa inhlabathi ukuze zenelise ukuhlanyela i-hedge egombolozela indawo okuzahlanyelwa khona izihlahla ezitshiyeneyo. Kuhlanyelwe imihlobo engu-11 yezihlahla lengu-16 eyamaluba.

NgoDecember 19, 2016​—Izindlu zabahlala eBhetheli

Umtshina ongakwesokunxele ugebha i-foundation futhi ngemva kokugebha kuthelwa i-concrete. Phakathi laphakathi komfanekiso izisebenzi zifaka insimbi phakathi kwe-concrete etheliweyo. I-concrete le ithelwe emagodini edlula 360.

NgoDecember 29, 2016​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Isisebenzi sifaka iphayiphi yamanzi emawofisini azasetshenziswa ngesikhathi kusakhiwa.

NgoJanuary 16, 2017​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Umtshina ukhipha izibi echibini. Amachibi amanengi asendaweni le ayesesimeni esibi yikho kwakumele alungiswe. Indawo egombolozele amachibi la yalungiswa ukuze kungabi lokukhukhuleka komhlabathi lokuthi amanzi angagcwali kakhulu besekubangela izikhukhula. Inhlanzi ezedlula 2 500 zakhutshwa echibini leli zafakwa kwamanye lingakalungiswa.

NgoJanuary 17, 2017​—Izindlu zabahlala eBhetheli

Kulungiswa i-foundation yezakhiwo ezimbili zalabo abazahlala eBhetheli. Kwesokudla amaphowulu asekela i-foundation asefakiwe ikanti kwesokunxele asafakwa. Phakathi laphakathi komfanekiso kusagejwa i-foundation.

NgoJanuary 23, 2017​—Okulungiswa khona izinto eziphathelane lokwakha

Isisebenzi sifaka umuthi ovikela ukuthi amanzi angangeni esivalweni. Izivakatshi zeBhetheli zizenelisa ukubona okuphathelane lokwakha lokuthuthuka komsebenzi owenziwayo zisendaweni ephezulu.

NgoFebruary 14, 2017​—Izindlu zabahlala eBhetheli

Kuhlanganiswa umtshina ozabe uncedisa ukuthwala izinto ezisindayo. Umtshina lo ungamamitha angu-40 ubude njalo uthwala izinto ezingamathani angu-18.

NgoFebruary 15, 2017​—Izindlu zabahlala eBhetheli

I-concrete iyaqunywa ukuze ingabinde kakhulu. Insimbi ezithutshayo ku-concrete zizahlanganiswa nxa sekusakhiwa.

NgoFebruary 17, 2017​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Izisebenzi zifaka isayini ye-JW.ORG emdulini osegedini legatsha.

NgoFebruary 17, 2017​—Okuzakwakhiwa khona igatsha

Umgwaqo oqonda egatsheni usulungisiwe. Kwesenxele womabili amasayini e-JW.ORG asefakiwe. Nxa ichibi lengadi sekuphelile ukulungiswa kuzacecisa indlela eqonda egatsheni.

NgoFebruary 24, 2017​—Izindlu zabahlala eBhetheli

Umtshina othwala izinto ezisindayo uyenelisa ukuthwala izinto ezikhatshana ngamamitha angu-65 ukusuka lapho okhona. Izisebenzi zifaka i-foundation endaweni yokupaka izimota ezabe ingaphansi kwesakhiwo esizahlala imuli yeBhetheli. Insimbi zokuqinisa isakhiwo sezifakiwe futhi sokulindelwe ukuthi kwakhiwe imiduli yesakhiwo.