Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

IBhayibhili Elirekhodiweyo Elilabalingiswa Abanengi

IBhayibhili Elirekhodiweyo Elilabalingiswa Abanengi

“IBhayibhili leli liyachaza futhi labalwa ngendlela elohlonzi.”

“Ukubalwa kweBhayibhili lokhu kumnandi.”

“Kumnandi ukulilalela futhi ukubalwa kweBhayibhili lokhu sekuzwakala ngcono.”

Amazwi la avela ezinzikini zezinhliziyo zabantu abalalela ukubalwa kwebhuku leBhayibhili likaMathewu okutholakala ku-jw.org ngesiNgisi.

OFakazi bakaJehova bethula iBhayibhili labo elirekhodiweyo ngo-1978. Ngokuhamba kwesikhathi larekhodwa ngezindimi ezingu-20.

Ngo-2013 kwethulwe i-New World Translation ehunyutshwe kutsha, yikho lokhu kwenze ukuthi lirekhodwe kutsha. Elakuqala labalwa ngabantu abathathu kuphela kodwa kuleli kusetshenziswe abantu abanengi ukuze babe ngabalingiswa abatshiyeneyo abaseBhayibhilini.

Ukubalwa kweBhayibhili lokhu kudweba umfanekiso walokho okubalwayo ezingqondweni zabantu. Lanxa ukubalwa kweBhayibhili lokhu kungelawo umculo leminye imisindo njengokubalwa kweBhayibhili okusa-drama, kwenza abantu bakubone angathi kuyenzakala lokho okuyabe kubalwa.

Kudingeka ukuthi kuhlelwe ngobunono obukhulu nxa kusetshenziswa abantu abanengi kangaka ukuthi kurekhodwe. Kungakarekhodwa kwadingeka ukuthi kuchwayisiswe ukuze kukhanye ukuthi indaba ethile ikhuluma ngani kanye lokuthi abalingiswa kumele baveze mizwa bani. Ngokwesibonelo nxa endabeni ethile kukhuluma umphostoli kaJesu kodwa engaqanjwanga ukuthi ngubani kumele kudingwe ukuthi nguphi wakhona. Nxa kukhuluma umfundi othandabuzayo ingxenye leyo ingaphiwa uTomasi kodwa nxa kukhuluma umuntu ozwakala elamawala ingxenye leyo ingaphiwa uPhethro.

Okunye futhi okwakukhangelisiswa yiminyaka yomlingiswa. Ngokwesibonelo kwasetshenziswa ilizwi lejaha ukuze libe ngumlingiswa kamphostoli uJohane eseselijaha futhi esekhulile kwasetshenziswa ilizwi lendoda esikhulile.

Kanti futhi kwakumele kudingwe amagabazi okubala. Inengi labo ngabantu abasebenza egatsheni laboFakazi bakaJehova elise-United States. Ukuze kutholakale abantu abazakuba ngabalingiswa, abazalwane abasebenza egatsheni leli batshelwa ukuthi babale indima etholakala ku-Awake! Baphinda bacelwa ukuthi babale ingxoxo ethile etholakala eBhayibhilini ukuze kukhanye ukuthi bayenelisa yini ukuveza imizwa enjengokuzonda, ukuthaba kanye lokudana. Indlela le yokukhetha abalingiswa yenza kube lula ukubona ukuthi umuntu othile ufanelwa yiyiphi ingxenye.

Nxa sebephiwe izingxenye okumele bazibale, baya estudiyo esiseBrooklyn, esisePatterson kumbe esiseWallkill ukuze bayerekhodwa. Umqeqetshi uba leqiniso lokuthi ababalayo baveza imizwa ngendlela eqondileyo. Nxa sekubalwa, umqeqetshi lobalayo basebenzisa amaphepha ayabe eleziqondiso zendlela okumele kubalwe ngayo. Kanti futhi umqeqetshi ulandela indlela i-New World Translation endala eyabalwa ngayo.

Ngesikhathi kurekhodwa, okuyabe sekubaliwe kuyahlolwa besekukhitshwa okungafunakaliyo. Kwezinye izikhathi obalayo uyacelwa ukuthi aphinde ukubala ingxenye ayabe eyiphiwe ukuze kuphume umsebenzi olohlonzi.

Akwaziwa ukuthi ukurekhodwa kwe-New World Translation eyethulwe ngo-2013 kuzaphela nini. Kodwa wonke amabhuku eBhayibhili ayabe eserekhodiwe azafakwa ku-jw.org futhi ayabe elophawu olutshengisa ukuthi ibhuku lelo selingalalelwa. Amabhuku lawo atholakala ngaphansi kwengxenye ethi Books of the Bible.”