Yeqa uye kokuphakathi

Athathwa Njani Amapikitsha Asetshenziswa Emabhukwini Ethu?

Athathwa Njani Amapikitsha Asetshenziswa Emabhukwini Ethu?

OFakazi abathatha amapikitsha asetshenziswa emabhukwini ethu bawenza njani umsebenzi wabo ngendlela elohlonzi? Ukuze sizwisise ukuthi bakwenza njani, asiboneni ukuthi ipikitsha esegwalibeni le-Awake! kaSeptember 2015 yenziwa njani. *

  • Ukudweba. Ngemva kokubala isihloko esithi “A Balanced View of Money,” abasebenza kuHlangothi Lokudweba eWatchtower Educational Center, ePatterson, eNew York badweba amapikitsha ayezahambelana lokwakusesihlokweni lesi. Bahambisa imidwebo yabo kuKhomithi Yokuloba yeQula Elibusayo njalo ikhomithi le yiyo eyakhetha okwakuzasetshenziswa.

    Eminye imidwebo eyahlolwa yiKhomithi Yokuloba

  • Indawo lapho ipikitsha eyathathelwa khona. Amapikitsha athathelwa ewolu ethile eseWatchtower Educational Center ukuze kukhanye angathi kusebhanga. *

  • Abantu ababesepikitsheni le. Kwasetshenziswa abantu abatshiyeneyo ukuze kukhanye angani kusebhanga elisedolobheni eliphithizelayo futhi bonke abantu laba ngoFakazi bakaJehova. Amabizo abantu abasetshenzisiweyo ayagcinwa ukuze kungabi kulokhu kusetshenziswa abantu abafananayo emabhukwini ethu.

  • Izinto ezasetshenziswayo. UHlangothi Lokudweba lwasebenzisa imali yakwamanye amazwe ukuze kukhanye angathi ibhanga lakhona alikho e-United States. Abathatha amapikitsha basebenzisa okunye okwakuzakwenza kukhanye angathi libhanga leqiniso. Omunye othatha amapikitsha okuthiwa nguCraig uthi, “Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuze konke kuphume ngendlela eqondileyo.”

  • Okokuzicomba kanye lezigqoko ezasetshenziswayo. Ababesebhanga babuya begqoke izigqoko zabo. Kodwa kwamanye amapikitsha kungadingakala ukuthi kugqokwe izigqoko ezazigqokwa kudala kumbe amayunifomu. Nxa kunjalo abakuHlangothi Lokudweba bayachwayisisa besebethunga izigqoko ezihambelana lalokho okumele kuphume epikitsheni. Kuba labantu abenza umsebenzi wokucomba labo abazaphuma emapikitsheni ukuze kuphume ipikitsha ehambelana xathu lesikhathi esitshengiswayo, indaba okukhulunywa ngayo lendawo ethile. UCraig uthi: “Ngenxa yempucuko kwezokuthatha amapikitsha lemitshina esetshenziswayo kumele sizame sibili ukuthi yonke into siyihlele kuhle. Ungakuvele uphambanise kancane nje uyabe usuwone ipikitsha yonke.”

  • Ihlandla lokuthatha amapikitsha. Abathatha ipikitsha yebhanga benza kwakhanya angani kusemini. Kuhlandla linye ngalinye abathatha amapikitsha kumele babe leqiniso lokuthi ukukhanya okukhona endaweni ethile kuqondile yini (kungaba yikukhanya kwelanga, ukukhanya kwenyanga kumbe ukukhanya abazenzele khona). Kanti futhi kumele babone ukuthi kuyahambelana yini lokukhanya okuvele kukhona endaweni okuthathelwa khona amapikitsha lokuthi kuyahambelana yini lalokho okumele kuphume epikitsheni. UCraig uthi, “Ipikitsha yehlukene levidiyo ngoba kumele uthathe eyodwa ezatshengisa konke okwenzakalayo, yikho kuqakathekile ukuthi ukukhanya kuhambelane lendlela ipikitsha okumele iphume ngayo.”

  • Untshintsho olwenziwa emapikitsheni. Ipikitsha yathi isithethwe, imali esepikitsheni yenziwa yangakhanyi kangako ukuze ababala imagazini le bangazihluphi ngokuthi imali yakhona ngeyaliphi ilizwe kodwa bakhangele abantu bakhona. Isivalo lamawindi kwakubomvu kodwa kwantshintshwa kwaba luhlaza ukuze kuhambelane lombala wemagazini.

Amawofisi egatsha anjengeyase-Australia, eBrazil, eCanada, eGermany, eJapan, eKorea, eMalawi, eMexico, kanye leSouth Africa alaboFakazi abathatha amapikitsha afakwa emabhukwini ethu. Nyanga zonke uHlangothi Lokudweba lufaka amapikitsha angaba ngu-2 500 eziphaleni zalo. Amapikitsha amanengi afakwa ku-Nqabayokulinda laku-Awake! Ngo-2015 kuhanjiswe amamagazini la angu-115 miliyoni. Ukhululekile ukuthi uvakatshele amawofisi ethu asePatterson eNew York kumbe loba yiphi iwofisi yethu yegatsha ukuze ufunde okunengi.

Kuhanjiswa imagazini ekutshumayeleni

^ indima 2 Kuthathwa amapikitsha amanengi besekukhethwa eyodwa ezafakwa egwalibeni. Lawo angasoze asetshenziswe ayagcinwa ukuze asetshenziswe esikhathini esizayo.

^ indima 4 Izikhathi ezinengi, abasebenza kuHlangothi Lokudweba kumele baqale bacele imvumo kuziphathimandla nxa befisa ukuthatha ipikitsha emgwaqweni osedolobheni njalo batsho inani labantu abazasetshenziswa, izinto ezizasetshenziswa lokokukhanyisa okuzabe kusetshenziswa.