Yeqa uye kokuphakathi

Amavidiyo Athokozisa Inhliziyo

Amavidiyo Athokozisa Inhliziyo

“Kwakungathi uJehova uphendule izicelo zabazali.” La ngamazwi atshiwo ngubaba othile owaseMalaysia ekhuluma ngamavidiyo athi Woba Ngumngane KaJehova.

OFakazi bakaJehova sebenze amavidiyo amanengi atshengisa uLwazi lemuli yangakibo. Amavidiyo la aku-jw.org, afundisa abantwana izifundo eziqakathekileyo kakhulu ezinjengokuthi kungani kungamelanga bantshontshe lokuthi bangakhuleka njani kuNkulunkulu.

Ividiyo yokuqala isihunyutshwe ngezindimi ezingu-131 futhi isincede abantwana abanengi kakhulu emhlabeni wonke.

Abantu Bathaba

Umama olabantwana abahlanu wathi: “Kusukela sithole i-DVD ethi Listen, Obey, and Be Blessed ngeviki ephelileyo, sesiyibukele izikhathi ezingaba ngu-50.”

UMillie, oleminyaka engu-12 ohlala e-England, ulomnewabo okuthiwa nguThomas oleminyaka engu-15 olomkhuhlane okuthiwa yi-Down syndrome. UMillie uthi: “UThomas ulamavidiyo kaLwazi ku-iPad njalo uwatshengisa abangane bakhe esikolo. Uyazithanda izingoma zakhona futhi uzihlabela kuhle kakhulu okokuthi omunye udade waze wakhala. Kuyathokozisa akwenzayo.”

U-Ava, othi yena uleminyaka engu-8, lezinyanga ezingu-9, kanye lamalanga angu-25 ubudala uthi: “ULwazi lodadewabo bazingcitshi ekufundiseni abantwana.”

UMikaylah uthi: “Ngileminyaka engu-6. Ngiyabonga nge-DVD ethi Listen, Obey, and Be Blessed. Iyangifundisa ukuthi kumele ngilalele abazali ngenxa yokuthi lokhu kuyamthokozisa uJehova.”

Amavidiyo La Ayanceda

Othile osesemutsha owenza amafilimu abopopayi futhi ongayisuye Fakazi kaJehova wabukela ividiyo ethi Ukuntshontsha Kubi. Lapho esizwa ukuthi ividiyo le yenziwa liqembu elincane labenza imidlalo yabopopayi, wamangala kakhulu. Wathi: “Ngazi abantu abanengi abasebenza emastudiyo amakhulu lamancane awabopopayi, futhi ngiyake ngizibuze ukuthi kunjani ukusebenza emastudiyo lawo. Umsebenzi wabo kanye lemizamo yabo ayincedi ngalutho, yenza abantu bahleke okwamahora amalutshwana kuphelele khonapho nje. Kodwa opopayi benu bayazintshintsha izimpilo zabantwana, babafundisa okuhle lokubi, futhi babancede lokuthi bakhethe ukwenza okuqondileyo. Lenza into enceda abantu.”

Abazali emhlabeni jikelele bavumelana lalokhu. Omunye umama uthi: “Umntanami oleminyaka emithathu okuthiwa nguQuinn wayebukele ividiyo ethi Gaining Jehovah’s Friendship. Phakathi laphakathi kwengoma, wangikhangela, wabamba isifuba sakhe ngesandla sakhe, wathi: ‘Mama, ukubukela ividiyo le kwenza inhliziyo yami ithokoze.’ ”