Umsebenzi Wethu Wokudinda

UMSEBENZI WOKUDINDA

ILizwi LikaNkulunkulu Lenza Bathokoze Kakhulu

Ibhuku likaMathewu lethulwa ngolimi lwezandla lwesiJapan. Khangela ukuthi kuligugu elinganani ukuthola iBhayibhili ngolimi lwakho.

UMSEBENZI WOKUDINDA

ILizwi LikaNkulunkulu Lenza Bathokoze Kakhulu

Ibhuku likaMathewu lethulwa ngolimi lwezandla lwesiJapan. Khangela ukuthi kuligugu elinganani ukuthola iBhayibhili ngolimi lwakho.

Amavidiyo Athokozisa Inhliziyo

OFakazi bakaJehova benze amavidiyo abopopayi afundisa abantwana izifundo eziqakathekileyo. Abantu bathini ngawo?

Izindaba Ezinhle Zifika E-Andes

Ukuhunyutshwa kwamabhuku ethu kanye le-New World Translation ngolimi lwesiQuechua sekuncede abantu abakhuluma ulimi lolu ePeru ukuthi basondele kuNkulunkulu.

Ukuhumutsha Ngolimi Lwezandla

OFakazi bakaJehova sebehumutshe amavidiyo ngezindimi zezandla ezedlula 90. Kungani besebenza nzima kangaka?

Amavidiyo Athinta Inhliziyo

Amavidiyo arekhodwa ngoFakazi bakaJehova abukelwa emihlanganweni yezabelo abanceda njani abantu? Amavidiyo la arekhodwa njani ngezinye izindimi?

Kuhunyutshwa Izinto Ezitshiyeneyo NgoLimi Lwezandla LweQuebec

Kungani umsebenzi wokuhumutsha ngolimi lwezandla uqakathekile?

Ukuthanda Lokuqakathekisa Iqiniso

Nxa ungabala amabhuku ethu kumbe ungene ku-jw.org uzabona ukuthi konke okubhaliweyo kuqale kwahlolisiswa futhi kuliqiniso.

Athathwa Njani Amapikitsha Asetshenziswa Emabhukwini Ethu?

OFakazi abathatha amapikitsha asetshenziswa emabhukwini ethu bawenza njani umsebenzi wabo ngendlela elohlonzi?

Ukuhambisa Amabhuku Asekelwe EBhayibhilini Ezindaweni Ezitshiyeneyo ECongo

OFakazi bakaJehova bahamba imimango emide inyanga ngayinye ukuze bahambise amaBhayibhili lamabhuku asekelwe eBhayibhilini ebantwini abahlala eDemocratic Republic of the Congo.

Abe-Estonia Bancoma Umsebenzi Omuhle

I-New World Translation of the Holy Scriptures eyesi-Estonian yakhethwa ukuze ithole isicoco okuthiwa yi-Language Deed of the Year Award e-Estonia ngo-2014.

IBhayibhili Elirekhodiweyo Elilabalingiswa Abanengi

Nxa sekurekhodwa i-New World Translation ka-2013, kuzasetshenziswa abalingiswa abatshiyeneyo ukuthi babale izingxenye ezitshiyeneyo zabantu abaseBhayibhilini.

Ukwenza IBhayibhili Elitsha

Bona ukuthi i-New World Translation of the Holy Scriptures ka-2013 yenziwa njani. Kungani kwasetshenziswa imali enengi kangaka, isikhathi kanye lamandla ukuze kwenziwe iBhayibhili elitsha elihle kangaka?